Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskole

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg, rehabilitering, og planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke.

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng.  Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. 

Nærmere informasjon om dette finner du her: Kreftomsorg og lindrende pleie finansiert av Helsedirektoratet.

Eksamensavgift og bøker kommer i tillegg til prisen.

Fagskolepoeng

60

Innsendinger

25

Studietid

Lånekasse­godkjent

Pris

kr 50 900,-

Emner

Obligatorisk Fagskolepoeng
Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag 14
Kreftsykdommer og behandlingsformer 11

Kurset inngår i helsefagskolen  Kreftomsorg og lindrende pleie.

Rehabilitering 10

Kurset inngår i helsefagskolen  Kreftomsorg og lindrende pleie.

Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt 11

Kurset inngår i helsefagskolen Kreftomsorg og lindrende pleie.

Praksisstudier og fordypningsoppgave 14

Kurset inngår i helsefagskolen Kreftomsorg og lindrende pleie.

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode.

NKI Nettstudier er ansvarlig for at studentene tilbys praksisstudier på et faglig relevant praksissted.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, lindrende pleie og prosesser for rehabilitering.
 • Innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer sosiale og økonomiske støtteordninger som er aktuelt for kreftpasienter og deres pårørende
 • Kunnskap om fagfeltet kreftomsorg og lindrende pleie, hvilke tiltak som finnes for de personer, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kunnskap om kreftsykdommer og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kunnskap om betydningen av kreftomsorgen og god omsorg i en palliativ fase. Kandidaten kan legge til rette for gode omsorgstiltak for personer i en palliativfase og for pasienter som har eller har en kreftsykdom, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.

Ferdigheter

 • Søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende metoder for rehabiliteringsprosesser i sitt arbeid
 • Anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen kreftomsorgen og den palliative delen og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for de pasientene.

 Generell kompetanse

 • Forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i arbeid med alvorlig syke mennesker
 • Utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med syke mennesker som ofte befinner seg i en livskrise
 • Forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for samarbeide med pasienter og deres pårørende
 • Forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige
   problemstillinger for egen faglig utvikling.

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamenene arrangeres normalt 2 ganger årlig (se egne datoer for fordypningsoppgaven). Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Oppmelding til eksamen skjer enten elektronisk inne i nettskolen eller ved å sende oppmeldingsskjema til eksamen@nki.no. Som student har du selv ansvar for å melde deg opp til eksamen innen de gitte tidsfristene. Oppmeldingsfrist for eksamen på vårsemesteret er 15. mars og 1. oktober for høstsemesteret.

Eksamen i emne 1

Fire timers individuell skriftlig eksamen. Vurderes med karakter A-F. Eksamen er stedbasert, det betyr at studenten møter opp i et eksamenslokale og gjennomfører eksamen der. Dersom studenten ikke har mulighet for å avlegge eksamen i NKI sine lokaler i Oslo, skal lokalleie og utgifter til eksamensvakt dekkes av studenten selv. 

Eksamen i emne 2

Nettbasert flervalgsoppgave via internett – Multiple Choice med en varighet på en time. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Eksamen i emne 3

Tre dagers skriftlig hjemmeeksamen, med eksamensspørsmål knyttet til en pasient/brukers situasjon. Presenteres som en caseoppgave. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Eksamen i emne 4

Nettbasert flervalgsoppgave via nett - Multiple Choice med en varighet på en time. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Fordypningsoppgave i emne 5

En individuell fordypningsoppgave etter egne kriterier. Fordypningsoppgaven kan leveres 4 ganger i året: 

 • 1. april
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. desember 

Det er to ukers oppmeldingsfrist til fordypningsoppgaven. Oppmelding skjer på vanlig måte, enten elektronisk inne på nettskolen eller ved å sende oppmeldingsskjema til eksamen@nki.no. Du vil motta informasjon om innlevering av fordypningsoppgaven på e-post 1 uke i forkant av leveringsdato. 

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått når du leverer oppgaven.

Vitnemål

Studenter som har fullført fagskolen i samsvar med krav fastsatt i studieplanen, får vitnemål med karakterer etter bestemmelser som fremgår av NKI Nettstudiers eksamensreglement. Gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 300,-
 • 1 eksamen á kr 1 750,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-
Designed by Isobar - Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk