Hopp til hovedinnholdet
31. juli 2013

Har vi den utdanningen samfunnet trenger?

NOKUT arrangerte i juni et seminar med tittelen «Har vi den utdanningen samfunnet trenger?» Bakgrunnen var en ny NOKUT-rapport som viser et utdanningskart i kraftig endring. I sammendraget kan vi lese at «Satt på spissen kan man hevde at sektoren preges av at fagskoler vil bli høyskoler og at høyskoler vil bli universiteter». Rapporten peker også på en sterk vekst i antall nye tilbydere og derved også flere studietilbud. Fra et nettskoleståsted er det interessant å se en markant økning i antall studenter ved høyskoler og universitet som gjennomfører studier som fjernundervisning. 

Noe av det samme fremkom på årets konferanse i European Association for Distance Learning –EADL. I Tyskland ser nettskolene to trender. Den ene viser en endring i rekrutteringen fra kurs til studier. Den andre et økt fokus på utdanninger som leder frem til en grad. Mens den årlige veksten antall nettstudenter de siste 10 år ligger på + 6 %, har den for høyskolestudier ligger på + 12 %.

Fra USA ble det meldt at man for første gang ser en nedgang i rekrutteringen til høyere utdanning, men at rekrutteringen til høyskole- og universitetsstudier på nett øker. Les mer her.

Her hjemme viser SSBs framskrivinger av etterspørselen etter arbeidskraft at det blir behov for stadig flere med både kort og lang universitets- og høgskoleutdanning i perioden fram mot 2025. SSB forventer at andelen av arbeidsstyrken med høyere utdanning vil ligge rundt 40 prosent. Behovet for arbeidskraft forventes å øke stort sett innenfor alle utdanningsgrupper med lavere universitets- eller høgskolegrad. Det blir særlig økning i behovet for folk med økonomi- og administrasjonsutdanning, lærere, helsearbeidere og realfagutdannede. Arbeidskraftbehovet i den kommunale helse- og omsorgssektoren antas å øke med om lag 54 000 årsverk fram mot 2030, og med om lag 130 000 årsverk fram mot 2050, gitt dagens forutsetninger (fra St.meld. nr. 44 (2008-2009).

En ny NIFU-rapport som gir oversikt over utviklingen i søkingen til høyere utdanning, viser at søkningen til høyere utdanning i 2013 har nådd et nytt rekordnivå på nærmere 120 000, en økning på rundt 50 prosent fra 2000. Søkerveksten har vært særlig sterk innenfor realfaglige og teknologiske utdanning og økonomiske og administrative fag. Helse- og sosialfag har hatt liten vekst i søkningen etter 2006 (NIFU-rapport 28/2013).

På NOKUT-seminaret nevnt ovenfor, poengterte kunnskapsminister Kristin Halvorsen at det i dag utdannes for få personer med fag- og svennebrev. Fra andre hold pekes det på store utdanningsbehov innen flere sektorer.

I St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd kan vi lese at «En av de viktigste utfordringene framover blir å sikre tilstrekkelig tilgang på helse- og velferdspersonell på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå… Framskrivninger viser at tilgangen på helsepersonell med fagbrev ikke kommer til å øke i takt med befolkningens behov for tjenester i årene framover. For universitets- og høyskoleutdannet personell synes det å være bedre samsvar mellom behov og tilgang for de fleste yrkesgruppene».

Nettstudier vil være ett element for å løse utdanningsutfordringene vi vil møte fremover. Fleksibilitet og tilgjengelighet er to sentrale stikkord for å kunne gi den enkelte mulighet for ny eller endret kompetanse. For store grupper vil nettstudier være attraktive ut fra den livssituasjon de står i. Vi ser at det både i og utenfor Norge foregår omfattende utvikling av studier og tjenester for å gi muligheter og for å skape gode studieopplevelser. Behovene er vel dokumentert.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk