For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Barn med særskilte behov

Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Pris:
kr 0,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Finansiering:
Kunnskapsdepartementet
Studiepoeng:
60

Kunnskap studenten tilegner seg i studiet Barn med særskilte behov er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn med særskilte behov.

Opptak for våren er nå stengt. Vi åpner for søkere til høstsemesteret i april 2021.
Studiestart: 1. september 2021.

Studiets målsetting er å utdanne faglig oppdaterte og reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen. Videre vektlegger studiet at kandidaten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Det forventes også at kandidaten i løpet av studiet utvikler sin relasjonskompetanse i samarbeid med foresatte og eksterne instanser til beste for barnet. Studiet har spesielt fokus på barn med særskilte behov og deres rettigheter.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

medlearn-logo-pos-rgb_size-small.png

 

Emnet vektlegger historiske og politiske innganger til barnehagens utvikling i det norske velferdssamfunnet. Emnet omhandler barnehagen som pedagogisk virksomhet, profesjonsutøvelse og yrkesetikk. Observasjon og dokumentasjon for reflekterende praksiser og didaktikk er innholdsområder som blir vektlagt i emnet.

Eksamensinformasjon

Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag (8176)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen: 14.06.2021 10:00

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet inviterer til et historisk tilbakeblikk på tiltak for barn med særskilte behov, og fokus på rettigheter forankret i lovverket for disse barna og deres familier. Videre vektlegges faglige og etiske perspektiver knyttet til arbeid med barn med særskilte behov i en inkluderende barnehage.

Eksamensinformasjon

En barnehage for alle - inkluderende pedagogikk (8177)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen: 04.10.2021 10:00

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet omhandler barn med særskilte behov. I tillegg til å rette fokus mot enkeltbarns utfordringer i form av blant annet fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemning, sensoriske og perseptuelle vansker, språk- og talevansker eller samspillsvansker, vektlegges her barns vanskelige livssituasjoner hvor sorg, omsorgssvikt eller mobbing kan prege hverdagslivet.

Eksamensinformasjon

Barn med særskilte behov - et mangfold av personligheter (8178)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen: 17.01.2022 10:00

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet omhandler tverrfaglig og tverretatlig samarbeid knyttet til, koordinering av tjenester og helhetstenkning i arbeid med barn med særskilte behov. Videre vektlegges barnehagepersonalets evne til å danne anerkjennende og omsorgsfulle relasjoner i samspill med barn og deres familier. Dilemmaer knyttet til arbeid med barn med særskilte behov og barn som vekker bekymring vil også bli behandlet i emnet.

Eksamensinformasjon

Samarbeid med foreldre og andre aktører til beste for barnet (8179)

 • Hjemmeeksamen
 • Dato ikke fastsatt

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet skal studenten gjennomføre en 10 uker lang praksisperiode med et faglig prosjektarbeid som skal resultere i en fordypningsoppgave. Studenten skal i begynnelsen av praksisperioden utforme 8 personlige læringsmål som skal knyttes opp mot læringsutbyttebeskrivelsene.

Eksamensinformasjon

Fordypningsoppgave - Barn med særskilte behov (8180)

 • Hjemmeeksamen
 • Dato ikke fastsatt

Innsendinger:
6
Studiepoeng:
20 poeng

Kunnskap

 • har kunnskap om barnehageprofesjonen og barnehagens utvikling
 • har kunnskap om barn med særskilte behov, der behovene enten kan knyttes til barnet selv og/eller gjelder forhold i barnets oppvekstmiljø
 • har innsikt i relevante lover, rettigheter og planverk for barnehagen, herunder særlig vektlegging av rettighetene til barn med særskilte behov
 • har kunnskap om allmennpedagogiske prinsipper for en inkluderende barnehage der mangfold ses som ressurs, og kjennskap til spesialpedagogiske begreper, prosesser og verktøy som anvendes i arbeid med barn med særskilte behov
 • har kunnskap om observasjon og ulike observasjonsmetoder, kartlegging og personvern.
 • har kunnskap om didaktiske kategorier og modeller for planlegging, iverksetting og vurdering av barnehagefaglige praksiser
 • har kjennskap til barnehagens eksterne samarbeidspartnere for koordinert virksomhet og helhetstenkning rundt barn med særskilte behov
 • kan oppdatere sin kunnskap om barn med særskilte behov eller rettigheter
 • forstår barnehagens betydning som forebyggende, støttende og avlastende arena for barn med særskilte behov og deres familier

Ferdighet

 • kan anvende allmennpedagogiske prinsipper i barnehagefaglig arbeid med en mangfoldig barnegruppe der ulike behov og forutsetninger er representert
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere leke- og læringsaktiviteter for barn med særskilte behov, individuelt og i gruppe
 • kan anvende observasjon som refleksjonsverktøy i arbeid med en mangfoldig barnegruppe
 • kan bistå i å identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak i forhold til barn med særskilte behov, samt bistå i vurdering og iverksetting av eventuelle tiltak/aktiviteter
 • kan finne, vurdere og anvende informasjon og aktuelt fagstoff knyttet til barnehagefelt og barn med særskilte behov for kvalitetssikring av egen yrkesutøvelse
 • kan bygge anerkjennende og omsorgsfulle relasjoner til enkeltbarn og foresatte i krevende livssituasjoner, samarbeide med kolleger til beste for barn og barnegruppe, og bistå barnehagen i koordinerende samarbeid med eksterne instanser

Generell kompetanse

 • har forståelse for barnehagepedagogiske prinsipper som vektlegger inkludering, likeverd, respekt, anerkjennelse og medvirkning
 • har utviklet en etisk grunnholdning med forståelse for barns rettigheter, væremåter og behov, der anerkjennende og omsorgsfull kommunikasjon preger yrkesrollen
 • kan utføre det barnehagefaglige arbeidet i tråd med retningslinjer forankret i barnehagens styringsdokumenter og oppdatert faglitteratur om barn og barndom
 • kan bygge relasjoner med barn, foreldre og eksterne samarbeidspartnere til beste for barnet
 • kan utvikle egen kompetanse på feltet gjennom aktivt engasjement og deltakelse i barnehagens hverdagsliv

Studieplan for Barn med særskilte behov

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten. 

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. Fyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Felleskriterier for opptak:

 • Må ha et ansettelsesforhold i barnehage gjennom studieløpet
 • Må legge ved et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver hvor de bekrefter at det legges til rette for praksis på egen arbeidsplass.

Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

 • 5 eksamener á kr 0,-

Emne 1 til emne 4 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 3 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Emne 5, som inneholder praksis, avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

All informasjon om eksamen.