For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Demensomsorg og alderspsykiatri

Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Pris:
kr 0,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser.

Opptak for våren er nå stengt. Vi åpner for søkere til høstsemesteret i april 2021.
Studiestart: 1. september 2021

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, gir 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 ukers (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

NB! Når du har fått tildelt studieplass må gyldig politiattest, jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning innhentes innen en måned. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

medlearn-logo-pos-rgb_size-small.png

 

Kurset inneholder grunnlaget for fagskoleutdanningene i

Kurset har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver: 

Modul 1: Arbeidsmåter i helse- og sosialfag

• Aktiv læring og studieteknikk
• Teori- og erfaringsbasert kunnskapsutvikling og refleksjon
• Helse- og sosialfagenes historie og utvikling
• Hvordan verdier styrer praktisk handling
• Etiske prinsipper, teorier og dilemmaer
• Yrkesetikk

Modul 2: Stats- og kommunalkunnskap. Helse- og sosialpolitikk

• Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer
• Aktuelt lovverk
• Økonomi og finansiering

Modul 3: Kommunikasjon og samhandling

• Kommunikasjonsteori
• Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
• Utviklingsteorier og livsløpet
• Roller, makt og avmakt
• Stress og kriser

Eksamensinformasjon

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag (8071)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen: 15.06.2021 10:00

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
14 poeng

Kurset har fire studieenheter med tilhørende innsendingsoppgaver

Demens, kognitiv svikt og kommunikasjon

 • Demens, innføring og oversikt
 • Forebygging, familiær opphopning og disponerende faktorer
 • Kognitiv svikt og demens
 • Kommunikasjon, samhandling og jeg-støttende omsorg
Ulike typer demens
 • Alzheimers sykdom
 • Frontotemporallappsdemens
 • Vaskulær demens
 • Andre typer demens
 • Yngre personer med demens
Personer med utviklingshemming og demens
 • Demens og demenssykdom
 • Årsaksforhold og risikofaktorer
 • Pleie- og miljøtiltak
Utredning og aktiviteter
 • Utredning og diagnostisering
 • Demensteam
 • Pasient og pårørende
 • Hverdagssituasjoner og aktiviteter

Eksamensinformasjon

Demens og demensomsorg (8072)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen:
  • 26.04.2021 10:00
  • 05.10.2021 10:00

Innsendinger:
4
Studiepoeng:
11 poeng

Kurset har fire studieenheter med tilhørende innsendingsoppgaver:

Alderspsykiatrisk utredning, delirium og psykoser
 • Definisjon av fagfeltet
 • Alderspsykiatrisk utredning
 • Delirium
 • Psykoser hos eldre
Angst, depresjon og motorisk uro
 • Atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens (APSD)
 • Hvordan forebygge og moderere utfordrende atferd?
 • Seksualitet
 • Angst
 • Depresjon
Ernæring, munn- og tannpleie og søvn
 • Ernæring
 • Munn- og tannpleie
 • Søvn
Alkohol- og legemiddelmisbruk og selvmord
 • Alkohol- og legemiddelmisbruk
 • Selvmordsforsøk og selvmord

Eksamensinformasjon

Alderspsykiatri (8073)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen:
  • 31.08.2021 10:00
  • 24.01.2022 10:00

Innsendinger:
4
Studiepoeng:
11 poeng

Kurset har fire studieenheter med tilhørende innsendingsoppgaver.

Samfunnsperspektiv
 • Personer med demens, dagens situasjon og fremtidige utfordringer
 • Organisering av tjenester
 • Alderspsykiatrien i samfunnet
Etikk, jus og dokumentasjon
 • Etiske utfordringer innen alderspsykiatrisk omsorgsarbeid
 • Bruk av tvang etter Pasientrettighetsloven, kapittel 4A
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Dokumentasjon
 Fysisk miljø og tilrettelegging
 • Fysisk miljø
 • Hjelpemidler og velferdsteknologi
 • Forståelse som grunnlag for samhandling
 • Handlingssvikt og tilrettelegging
Samarbeid med pårørende
 • Hvem er de pårørende?
 • Hvordan er det å være pårørende?
 • Hvordan gi støtte og omsorg til pårørende?

Eksamensinformasjon

Pasient og samfunn (8074)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen:
  • 11.05.2021 10:00
  • 08.12.2021 10:00

Innsendinger:
4
Studiepoeng:
11 poeng

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode

I praksisstudiet skal studenten arbeide med pasienter som har demens eller andre alderspsykiatriske lidelser. Videre skal studenten samhandle og samarbeide med andre tjenesteytere og pårørende.

Sentrale faglige områder under praksisstudiet er: etikk, kommunikasjon, samhandling, jus, demensomsorg, arbeid med pasienter med ulike alderspsykiatriske lidelser og ikke minst pleie- og omsorg, inkludert jeg-støttende omsorg, og forebygging eller moderering av utfordrende atferd. Det vil variere hvilke pasientgrupper og diagnosetyper som den enkelte studenten vil møte på praksisstedet.

Fordypningsoppgave

Fordypningsoppgaven er sentralt i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Dette danner grunnlag for en fordypningsoppgave som studenten gjennomfører i forbindelse med praksisperioden. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet. Studenten tilbys veiledning fra lærer på fordypningsoppgaven.

Eksamensinformasjon

Fordypningsoppgave, Demensomsorg og alderspsykiatri (8075)

Hjemmeeksamen

Neste eksamen:

 • 01.03.2021 12:00
 • 13.04.2021 12:00
 • 03.05.2021 12:00
 • 01.06.2021 12:00

Innsendinger:
9
Studiepoeng:
14 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, tilrettelegging av det fysiske miljøet og prosesser for miljøarbeid innenfor demensomsorgen
 • Kandidaten har innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer arbeidet innenfor demensomsorgen
 • Kandidaten har kunnskap om fagfeltet demensomsorgen, hvilke tiltak som finnes for personer med demens, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kandidaten har kunnskap om ulike psykiske lidelser og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kandidaten har kunnskap om betydningen av demensomsorg og legge til rette for gode omsorgstiltak for personer med demens, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.
 • Kandidaten har forståelse for sentrale utfordringer som personer med demens har

Ferdigheter

 • Kandidaten kan søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Kandidaten kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende miljøterapeutiske metoder i sitt arbeid
 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kandidaten kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen demensomsorgen og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for personer med demens

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer innen demensomsorgen
 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med personer med demens
 • Kandidaten har forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan og etablering og vedlikehold av profesjonelle relasjoner
 • Kandidaten har forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for pasienter/brukere med en demenssykdom
 • Kandidaten har forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige  problemstillinger for egen faglig utvikling

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten. 

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og/eller autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
 • Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå

 • 5 eksamener á kr 0,-

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd. før eksamensdato.

All informasjon om eksamen.