For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Helse, aldring og aktiv omsorg

Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Pris:
kr 0,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for å fremme helse, forebygge sykdom, og ivareta fysisk og psykisk helse hos eldre som har behov for helsehjelp.

Opptak for høsten er nå stengt. Vi åpner for søkere til neste høstsemester i april 2021.

Utdanningene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, gir 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 ukers (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Vi har begrenset antall studieplasser. Kvalifiserte søkere vil bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon, vil ikke bli vurdert.

Gå til «Opptakskrav» for mer informasjon om hva som skal vedlegges søknaden.

NB! Når du har fått tildelt studieplass må gyldig politiattest, jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning innhentes innen en måned. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

medlearn-logo-pos-rgb_size-small.png

Inneholder tre studieenheter og tre innsendingsoppgaver/arbeidskrav.

Studieenhet 1: Aldring og helse

1.1   Friske, eldre mennesker

1.2   Aldring og livskvalitet

1.3   Opplevelse av funksjonsnedsettelse

1.4   Mestring

1.5   Søvn, ensomhet og isolasjon

1.6   Legemidler

1.7   Overgrep og vold

1.8   Sorg og krise

Studieenhet 2: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

1.9   Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

1.10                      Aktiv omsorg og empowerment

1.11                      Ernæring og tannhelse

1.12                      Fysisk og mental aktivitet

1.13                      Kultur og sosiale nettverk

1.14                      Forebyggende arbeid og universell utforming

Studieenhet 3: Rehabilitering

1.15                      Fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse

1.16                      Rehabilitering og habilitering

1.17                      Motivasjon, undervisning og veiledning

1.18                      Trening og tekniske hjelpemidler

1.19                      Tilrettelegging av omgivelser

1.20                       Bruker- og interesseorganisasjoner

 

Eksamensinformasjon

Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid (8080)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen:
  • 26.04.2021 10:00
  • 05.10.2021 10:00

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
11 poeng

Sykdomslære og pleie består av fire studieenheter.

Studieenhet 1: Den geriatriske pasienten

1.1  Aldersforandringer, sykdom og funksjon

1.2  Syke eldre

1.3  Multisykdom og sammensatte behov

1.4  Geriatrisk utredning

Studieenhet 2: Sykdom, skade og funksjonsnedsettelse

2.1  Akutte sykdommer og skader, observasjoner og pleie

2.2  Fremadskridende og kroniske sykdommer, diagnostikk og behandling

2.3  Sykdom og konsekvenser av sykdom for respirasjon, sirkulasjon, ernæring, munnhelse, bevegelse, personlig hygiene og eliminasjon

2.4  Medikamenter

2.5  Sansesvikt

2.6  Smerter og smertelindring

2.7  Pleie og omsorg ved livets slutt

Studieenhet 3: Demens og demensomsorg

1.5  Utredning og diagnostikk

1.6  Omsorg, kommunikasjon og samhandling

1.7  Miljøbehandling og aktiviteter

1.8  Utfordrende atferd og bruk av tvang

1.9  Pårørende

Studieenhet 4: Psykiske lidelser og forvirringstilstander hos eldre

1.1  Forvirringstilstander

1.2  Psykiske lidelser hos eldre, med vekt på depresjon, angst og psykoser

1.3  Medikamentell og ikke-medikamentell behandling

1.4  Kommunikasjon, miljøbehandling og samhandling

1.5  Bruk av tvang

1.6  Rusmisbruk og selvmord

 

Eksamensinformasjon

Sykdomslære og pleie (8081)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen:
  • 31.08.2021 10:00
  • 24.01.2022 10:00

Innsendinger:
4
Studiepoeng:
10 poeng

Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorgen inneholder to studieenheter

Studieenhet 1: Aktører i og organisering av eldreomsorgen                                                  

1.1  Hjemmebaserte tjenesterog tilrettelagte boliger

1.2  Institusjonsbaserte tjenester

1.3  Geriatrisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste

1.4  Familieomsorg og frivillige organisasjoner                                                                               

1.5  Organisering og ledelse

1.6  Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

1.7  Tverrfaglig samarbeid og nettverksorganisering

Studieenhet 2: Yrkesutøvelse, verktøy, utvikling og veiledning

1.8   Yrkesrolle og relasjonskompetanse

1.9   Pårørendeskoler

1.10 Saksbehandling og individuell plan

1.11 Endringsvilje og kompetanse- og organisasjonsutvikling

1.12 Veiledning og pedagogiske prinsipper

1.13 Etisk refleksjon

1.14 Helseteknologi og e-Helse

 

Eksamensinformasjon

Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorg (8082)

 • Hjemmeeksamen
 • Neste eksamen:
  • 11.05.2021 10:00
  • 08.12.2021 10:00

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
11 poeng

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen. Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode.

ordypningsoppgave

Fordypningsoppgaven er sentralt i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Dette danner grunnlag for en fordypningsoppgave som studenten gjennomfører i forbindelse med praksisperioden. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet. Studenten tilbys veiledning fra lærer på fordypningsoppgaven.

Eksamensinformasjon

Fordypningsoppgave, helse, aldring og aktiv omsorg (8083)

Hjemmeeksamen

Neste eksamen:

 • 01.03.2021 12:00
 • 13.04.2021 12:00
 • 03.05.2021 12:00
 • 01.06.2021 12:00

Innsendinger:
9
Studiepoeng:
14 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, forebygging og prosesser for behandling innenfor eldreomsorg.
 • Kandidaten har innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer arbeidet med arbeidet med eldre, syke mennesker
 • Kandidaten har kunnskap innen fagfeltet eldreomsorgen, hvilke tiltak som finnes for å ivareta de eldres helse, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kandidaten har kunnskap om ulike sykdommer, skader og funksjonsnedsettelser som hyppig rammer eldre mennesker og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kandidaten har kunnskap om betydningen av eldre mennesker sin helse og å legge til rette for gode omsorgstiltak for syke eldre personer. Hvordan forebygge og fremme helse, og betydningen det har for enkeltindividet og samfunnet

Ferdigheter

 • Kandidaten kan søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Kandidaten kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende miljøterapautiske metoder i sitt arbeid
 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kandidaten kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen eldreomsorgen og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for eldre mennesker sin helse

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer innen eldreomsorgen
 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med eldre syke mennesker
 • Kandidaten har forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Kandidaten har forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for brukere/pasienter
 • Kandidaten har forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige
   problemstillinger for egen faglig utvikling

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her. 

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten. 

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøveFyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

 • 5 eksamener á kr 0,-

nformasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd før eksamensdato. 

All informasjon om eksamen.