For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kreftomsorg og lindrende pleie

Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Pris:
kr 0,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg, rehabilitering, og planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke.

 

Vi åpner for søkere til neste høstsemester i april 2021.

Utdanningene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, gir 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 ukers (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Vi har begrenset antall studieplasser. Kvalifiserte søkere vil bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon, vil ikke bli vurdert.

Gå til «Opptakskrav» for mer informasjon om hva som skal vedlegges søknaden.

NB! Når du har fått tildelt studieplass må gyldig politiattest, jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning innhentes innen en måned. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

medlearn-logo-pos-rgb_size-small.png

Kurset har fire studieenheter med tilhørende innsendinger.

Å få en kreftdiagnose                                                       
 • Eksistensielle utfordringer
 • Psykiske reaksjoner
 • Påvirkning av nettverk og omgivelser
 • Sosiale omveltinger
 • Myter og ulike forestillinger om kreft
Kreftsykdommer                                                                 
 • De vanligste kreftsykdommer hos barn og voksne
 • Behandlingsformer
 • Kreft som akutt og kronisk sykdom
Konsekvenser av sykdom og behandling                   
 • Ernæringsforstyrrelser
 • Nedsatt immunforsvar
 • Fatigue        
 • Endret selvbilde og seksualitet
 • Bivirkninger og ettervirkninger av behandling
 Kreftforebyggende arbeid                                           
 • Kreftforekomst
 • Risikofaktorer for å utvikle kreft
 • Kreftforebygging på ulike nivåer

Studiepoeng:
11 poeng

Kurset har tre studieenheter med tilhørende innsendingsoppgaver.

Deltakere i rehabiliteringsprosessen                     
 • Pasienten
 • Familien
 • Barn og unge som pårørende
 • Det sosiale nettverket
 • Flerfaglig og tverrfaglig nettverk
 Rehabilitering og habilitering                                                     
 • Informasjon og bevisstgjøring
 • Kartlegging og realisering av individuelle mål
 • Selvstendighet, mestring og funksjonsforbedring
 • Nyorientering, prognose og diagnose
 • Familiens og nettverkets betydning for rehabiliteringen
 Samfunnets tilbud og ressurser                                                 
 • Offentlig helsetjeneste innen kreft- og lindrende omsorg
 • Samfunnets støtte- og hjelpeordninger
 • Kreftforeningen og andre pasientorganisasjoner

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Kurset har fire studieenheter med tilhørende innsendinger.

Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv                    

 • Hospicefilosofien 
 • Døden i et historisk perspektiv                       
 • Alvorlig sykdom og død i ulike kulturer
 • Etiske utfordrninger i livets siste fase og eutanasi
Kommunikasjon         
 • Å se og la seg berøre
 • Lytting
 • Mot til samtale
Lindring og velvære                                                          
 • Åndelig og eksistensiell omsorg
 • Komplementære og alternative metoder
 • Omgivelsenes betydning for pasienten
 • Håp, livskvalitet og sorg
 • Glede og humor
 Smerte- og symptomlindring                                        
 • Vanlige symptomer i palliativ fase
 • Symptomer ved nær forestående død
 • Medikamentell behandling
 • Ikke-medikamentell behandling

Innsendinger:
4
Studiepoeng:
11 poeng

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode.

I praksisstudiet skal studenten samhandle og samarbeide med pasienter, andre tjenesteytere og pårørende innenfor kreftomsorg. Sentrale faglige områder under praksisstudiet er: etikk, kommunikasjon, vanlige kreftsykdommer, konsekvenser av få en kreftdiagnose, inklusive konsekvenser av sykdom og behandling. Rehabilitering av kreftpasienter, hører også til.

Pleie- og omsorg ved livets slutt er det andre fokuset i fagskoleutdanningen. Her kommer hospicefilosofien inn, sammen med lindring, kommunikasjon og smerte- og symptomlindring i palliativ fase. Det vil variere hvilke pasientgrupper og diagnosetyper som den enkelte studenten vil møte, på praksisstedet.

Fordypningsoppgave

Fordypningsoppgaven er sentralt i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Dette danner grunnlag for en fordypningsoppgave som studenten gjennomfører i forbindelse med praksisperioden. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet. Studenten tilbys veiledning fra lærer på fordypningsoppgaven.

Innsendinger:
9
Studiepoeng:
14 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, lindrende pleie og prosesser for rehabilitering.
 • Innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer sosiale og økonomiske støtteordninger som er aktuelt for kreftpasienter og deres pårørende
 • Kunnskap om fagfeltet kreftomsorg og lindrende pleie, hvilke tiltak som finnes for de personer, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kunnskap om kreftsykdommer og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kunnskap om betydningen av kreftomsorgen og god omsorg i en palliativ fase. Kandidaten kan legge til rette for gode omsorgstiltak for personer i en palliativfase og for pasienter som har eller har en kreftsykdom, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.

Ferdigheter

 • Søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende metoder for rehabiliteringsprosesser i sitt arbeid
 • Anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen kreftomsorgen og den palliative delen og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for de pasientene.

 Generell kompetanse

 • Forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i arbeid med alvorlig syke mennesker
 • Utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med syke mennesker som ofte befinner seg i en livskrise
 • Forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for samarbeide med pasienter og deres pårørende
 • Forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige
   problemstillinger for egen faglig utvikling

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her. 

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøveFyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten. 

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

 • 5 eksamener á kr 0,-

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd før eksamensdato. 

All informasjon om eksamen.