For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Ny som leder - fagskoleemne

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 19 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med samling: Oslo
Nettstudier med samling
Oslo
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
14

Drømmer du om å bli en dyktig leder innen Total Retail? Trenger du faglig påfyll for å bli tryggere i lederrollen? I dette fagskoleemnet vil du få oppdatert og relevant påfyll, som vil gi deg en god start på din videre karriere som leder innen detaljhandelen. Dette emnet gir deg i tillegg 14 studiepoeng.

For å bli en god leder innen Total Retail, kreves det god selvinnsikt og kunnskap om menneskelige relasjoner.

I dette fagskoleemnet, får du etterspurt kompetanse fra næringslivet, som for eksempel relasjonskompetanse, lederkompetanse, og grunnleggende jusforståelse. Dette fagskoleemnet vektlegger erfaringsbasert læring, som gir deg en større bevissthet i rollen som leder, og som vil gi deg en solid faglig tyngde.

Dette fagskoleemnet er satt sammen av emnene Jus og Personalledelse i fagskoleutdanningen, Butikkledelse.

Tidligere studenter sier at de har fått økt trygghet i rollen som leder, og større forståelse for hvordan de påvirker andre.

Tilbakemeldinger fra næringslivet, sier at det er mangel på medarbeidere med lederutdanning på frontlinjenivå. Dette fagskoleemnet, består av to delemner – Personalledelse og Jus. Emnet gjennomføres som nettstudier, men har to obligatoriske samlinger a to dager i løpet av høsten 2021.

Gjennomføring:

 • Nettstudier m/samlinger: denne utdanningen er nettbasert med 2 samlinger i løpet av 6 måneder. Alle samlinger vil være i Oslo. Ved nedstenging grunnet pandemi vil de fysiske samlingene bli digitale. Neste studiestart er august 2022. 
Samlinger ny som leder H21 samlinger_1.png
 

Hva er fagskoleemner?

Fagskoleemner, er enkeltemner fra fagskoleutdanningene våre, som gir studiepoeng. Ved å legge til rette for at du kan ta kun ett av emnene i en fagskoleutdanning, gjør vi det lettere å velge akkurat det faglige påfyllet du trenger. Ønsker du å ta hele fagskoleutdanningen? Her finner du fagskoleutdanningene våre

Det er viktig for en butikkleder å ha kjennskap til de viktigste lovene som regulerer forholdet til kunder, leverandører og ansatte. 

Emnet gir en generell innføring i sentrale juridiske emner som har stor nytteverdi for ansatte i butikk og servicebransjen, med særlig vekt på mellomleder- og lederstillinger.

De juridiske emnene er:

 1. Innføring i jus
 2. Avtalerett
 3. Kjøpsrett
 4. Husleierett
 5. Markedsføringsrett
 6. Arbeidsrett

De ansatte er en den viktigste ressursen i tjenesteytende næringer, og det er derfor av stor betydning at de ansatte til enhver tid yter sitt beste i relasjon til både kunder og kolleger. 

Emnet gir en innføring i viktige personaladministrative funksjoner, og det legges særlig vekt på rekruttering og ansettelsesforhold. Du skal opparbeide deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg rustet til å veilede og administrere ansatte i små og mellomstore bedrifter. Videre skal emnet gi deg en generell forståelse av hva og hvordan bedrift, leder og ansatt kan påvirke, iverksette, gjennomføre og følge opp for å oppnå en god personalpolitikk på arbeidsplassen.

Neste studiestart august 2022.

Samlingene vil skje i Oslo. Ved nedstenging grunnet pandemi vil de fysiske samlingene bli digitale. 

Ett semester 6 måneder. 

Tilegnet kunnskap etter fullført utdanning

Du:

 • Får kunnskap om arbeidslederrollen og kan grunnprinsippene for det å lede mennesker i praktisk arbeid
 • Lærer å beskrive de viktigste hovedfunksjonene innen strategisk ledelse og personalarbeid
 • Får innsikt i arbeidsgangen i en helhetlig personalplanleggingsprosess
 • Får kunnskap om rekrutteringsprosessen fra behov oppstår, til ansettelse og opplæring
 • Lærer å identifisere hva som motiverer/demotiverer ulike typer av medarbeidere
 • Får kunnskap om hvilke plikter og muligheter en butikkleder har ovenfor ansatte ved opphør av arbeidsforholdet, med tanke på attester og uttalelser.
 • Lærer å argumentere juridisk, og løse juridiske problemstillinger knyttet til de mest kjente hovedproblemstillingene innen de ulike emnene
 • Får innsikt i markedsføringslovgivningen og andre krav til salg, reklame og annen markedsføring
 • Lærer sentrale juridiske begrep og å kunne bruke disse i en juridisk sammenheng
 • Lærer de viktigste hovedreglene, og de viktigste unntakene, innen de ulike juridiske emnene
 • Får innsikt i de mest sentrale bestemmelsene i viktige lover, med hovedvekt på følgende: avtaleloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, husleieloven vedrørende leie av kontor/butikklokaler, arbeidsmiljøloven og ferieloven

Ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Gjennomføre en rekrutteringsprosess fra A til Å – rett person til rett tid til rett lønn
 • Håndtere personalsaker som kan oppstå i bedriften, motivere ansatte til maksimal arbeidsprestasjon, samt skape, og vedlikeholde, et godt og trygt arbeidsmiljø med lavt fravær
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp tiltak fra medarbeidersamtaler på en forsvarlig måte
 • Finne og bruke oppdatert relevant fagstoff og informasjon, som sikrer en lovlig og forsvarlig personalbehandling.
 • Kjenne igjen rettslige problemstillinger, og besvare disse på en juridisk akseptert måte
 • Søke opp i juridiske kilder via Lovdata Pro, herunder lover, forarbeid, rettspraksis og juridisk teori som er relevante for den aktuelle problemstillingen

Generell kompetanse etter fullført utdanning

Du:

 • Får god omstillingsevne med respekt og etisk refleksjon for ulike kulturer og respekt for sine omgivelser i et vidt perspektiv
 • Får kunnskap om hvordan du utøver din rolle som butikkleder på en måte som ivaretar sikkerhet og interessene til ansatte, eiere, kunder, leverandører, myndigheter og andre
 • Kan ta ansvar og vise respekt for dine ansatte, samtidig som virksomhetens behov ivaretas
 • Kan følge de normer og regler som gjelder for norsk arbeidsliv.
 • Har holdninger som fremmer respekt for Norges lover og regelverk, og viser disse på en konstruktiv måte som ivaretar hensynet til alle berørte parter
 • Følger normer, regler og prosedyrer som gjelder for arbeidslivet generelt, og for varehandelen spesielt

God ledelse, krever livslang læring. Om du kan vise til at du ha gjennomført utdanning innen faget, gir det deg et solid konkurransefortrinn.

Det er en fordel om du har en lederstilling eller assisterende lederstilling fra før. Dette er ikke et krav, men det vil gi deg en ekstra dimensjon i den erfaringsbaserte læringen ved siden av studiet.

Eksempler på stillinger du kan søke på er: Assisterende butikkleder/sjef - butikkleder/sjef – avdelingsleder/sjef i større varehus eller andre områder med personalledelse. Her avgjør tidligere erfaring hvilken type jobber du kvalifiserer deg for.

Pris for semestret: kr. 17.700,-
Registreringsavgift: kr. 1.800,-
Eksamensavgift er inkludert.
Office 365 er inkludert.

Totalpris: kr. 19.500, -

Lærebøker kommer i tillegg. 

Egne kostnader ved samlinger (transport, overnatting og kost) kommer i tillegg.

Studieemnet er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskap og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del. 

Det er en fordel om du har en lederstilling eller assisterende lederstilling. Dette er ikke et krav. Men det vil gi deg en ekstra dimensjon i den erfaringsbaserte læringen ved siden av studiet.

 • Jus – fire timers skriftlig eksamen på nett
 • Personalledelse – fire timers skriftlig eksamen på nett
Eksamensoversikt Ny som Leder H21.png

 

 • HR-Boka, Åshild Egerdal, 2. utgave, 2019, Gyldendal / ISBN13 9788205524484
 • Lov og rett for næringslivet, Sverre Faafeng Langfeldt, Tore Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde. 27. utgave, 2020, Fagbokforlaget / ISBN13 9788245034684

Informasjon om PC - Ved NKI praktiserer vi med Bring your own DeviceLes mer om dette her.

 

 

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.