For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Økonomimedarbeider

Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Pris:
kr 33 000,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Utdanningen kvalifiserer deg som økonomi- og regnskapsmedarbeider i små og mellomstore bedrifter eller organisasjoner. Kombinerer du dette studiet med studiene regnskapsskolen og lønns- og personalskolen kvalifiserer du deg til å utføre praktiske økonomi og regnskapsfunksjoner ved for eksempel et regnskapskontor.

Dette er en kort, yrkesrettet fagskoleutdanning som gir deg verdifull kompetanse og en rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor.

Knapphet på ressurser og økende konkurranse, har tvunget frem et større fokus på kostnadskontroll og økonomistyring i bedrifter og organisasjoner. Utdanningen, Økonomimedarbeider, gir deg kompetanse til å ivareta disse funksjonene i tett samarbeid med ledelsen, økonomisjef og revisor. Denne utdanningen gir deg praktisk kunnskap om regnskap, budsjettering og prognosearbeid, og du lærer å utføre lønnsomhetsberegninger i forbindelse med lagerhold og prosjektarbeid. Det fokuseres også på viktigheten av god økonomistyring i prosjektarbeidet, og du får en grundig innføring i investeringskalkyler og risikoanalyser knyttet til ulike prosjekttyper.

Dette får du:

 • En grunnleggende innføring i overordnet økonomistyring i bedrifter
 • Fokus på logistikk og verdikjeder – og deres påvirkning på økonomiske resultater
 • Gjennomgår oppsett og nøkkeltall på prosjektnivå, herunder resultat og likviditet
 • Gir et godt grunnlag til å analysere regnskapstall til bedrifter og bistå aktivt i beslutninger som påvirker økonomien

Økonomimedarbeider gir deg også en praktisk innføring i de oppgaver som utføres i forbindelse med årsoppgjøret. Du blir kjent med årsoppgjørets rutiner og lærer å utføre periodisering, verdivurderinger, analyser og avstemminger av resultatregnskap og balanse.

Denne fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, og gir 30 studiepoeng.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Kurset Økonomi gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Hovedemner:

 Bedriftens mål og oppgaver

 • hva er et regnskap
 • hva forteller regnskapet oss
 • utgifter, kostnader og inntekter
 • prissetting og kalkulasjon
 • driftsregnskapet
 • lønnsomhetskontroll og budsjettering

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

Helheten i logistikken er helt avgjørende for en bedrifts konkurranseevne og mulighet for å kunne drive lønnsomt. Kurset gjennomgår følgende temaer:

 • logistikkens historiske utvikling
 • helhetlig logistikk
 • bransjen og kjennskap til yrkesfeltet logistikk
 • sammenhengen mellom kapasitetsutnyttelse og kostnader
 • kapasitetsmåling og –vurdering
 • effektiviseringstiltak for kostnadsbesparing
 • produksjon og prisoppbygning i verdikjeden

Innsendinger:
4
Studiepoeng:
7.5 poeng

I årsoppgjøret foretas alle verdivurderinger i bedriftens årsregnskap. Disse vurderinger innbefatter en rekke kontrollhandlinger eller avstemminger knyttet til bedriftens resultatregnskap og balanse. Dette faget gir en grundig innføring i de viktigste aktiviteter som gjennomføres i bedriftenes regnskapsavdeling under årsoppgjøret.

Emner som gjennomgås:

 • Rutiner og kontroller i årsoppgjøret
 • Avstemminger, resultat mot balanse
 • Avstemminger i balansen
 • Periodiseringer
 • Verdivurderinger i balansen
 • Analyse

Innsendinger:
4
Studiepoeng:
7.5 poeng

I faget gjennomgås økonomifagets plass i prosjektarbeidet. Økonomiske kalkyler, økonomistyring og budsjettarbeid er viktige elementer i faget. Kurset er velegnet som nettstudier, og gir en grundig innføring i investeringskalkyler og risikoanalyser knyttet til ulike prosjekttyper.

Emner som gjennomgås:

 • Kostnadsteori
 • Kalkyler
 • Økonomisk planlegging og økonomistyring
 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Investeringskalkyler
 • Riskoanalyser

Studietid:
225 timer
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • Kunnskaper om de grunnleggende begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring og logistikkstyring
 • Innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder økonomi og logistikkområdet
 • Har bransjekunnskap om logistikk og økonomi og kjennskap til økonomi som yrkesfelt
 • Kjenne til elektroniske økonomioppslagsverk til å oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap
 • Har forståelse for økonomimedarbeiderens betydning i et samfunns –og verdiskapningsperspektiv

Ferdigheter:

 • Kan finne, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff innen økonomi og logistikkområdet og fremstiller dette slik at det belyser en problemstilling både praktisk og teoretisk
 • Ferdigheter i å gjennomføre økonomisk analyse og anvende kalkylesystemer og programmer for budsjettering og lønnsomhetskontroll
 • Kan orientere seg i overordnede regelverk, forskrifter og lov for økonomiområdet og bedriftens rutiner innen økonomi og logistikkområdet
 • Kan kartlegge en logistikk -og økonomifaglig situasjon ved hjelp av modeller, identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

 • Vise forståelse for at egne verdier og menneskesyn har konsekvenser for yrkesutøvelse i samhandling med mennesker
 • Kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis knyttet til holdninger og verdier og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske og logistikkfaglige problemstillinger etter interne og eksterne målgruppers behov
 • Viser forståelse for viktige indre og ytre rammebetingelser på økonomi -og logistikkområdet for en virksomhet og rammebetingelsenes betydning for etablering, utvikling og endring

Økonomimedarbeider er en solid og praktisk yrkesrettet utdanning som gir degen rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor innenfor økonomi- og regnskapsavdelinger i bedrifter, organisasjoner og for eksempel regnskapskontorer.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-