For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Reiselivskoordinator

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 76 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
19

Drømmer du om en karriere der positive reiseopplevelser står i fokus og der hele verden er din arbeidsplass? Reiselivskoordinator gir deg kompetanse som gjør deg attraktiv for det nye reiselivet.

Det legges spesielt vekt på kunnskaper og ferdigheter relatert til utvikling og markedsføring av konkurransedyktige og bærekraftige reiselivsprodukter, virksomheter og destinasjoner. Utdanningen har et sterkt fokus på viktigheten av bærekraftig utvikling, god opplevelsesdesign samt effektiv anvendelse av ny teknologi.

Reiselivet er en viktig bidragsyter til verdiskaping og sysselsetting i Norge, og reiselivets betydning øker i takt med stadig større mobilitet blant verdens befolkning. Dette skjer samtidig som utfordringer knyttet til klimaendring, overturisme og smittevern øker. Reiselivet er derfor en spennende og dynamisk næring som vil ha stort behov for ny kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer.

Reiselivsproduktet gir en grundig innføring i hva reiselivsfaget går ut på og introduserer de mest grunnleggende konseptene og teoriene på området. Her blir du også kjent med de ulike aktørene innen reiselivsnæringen, hvilke produkter disse tilbyr, og hvilke markeder de henvender seg til.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Reiselivssystemet
 • Det helhetlige reiselivsproduktet
 • Aktørene i reiselivet
 • Bærekraftig Reiseliv
 • Reisens Formål
 • Reisemønster
 • Reiselivsnæringene
 • Attraksjoner og Opplevelser
 • Forutsetninger for Reiseliv
 • Reiselivsdistribusjon
 • Destinasjonsutvikling og ledelse

Studietimer:
140
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Destinasjonsledelse handler om de ulike rollene og oppgavene som må ivaretas for at et reisemål skal fungere og fremstå som et attraktivt og bærekraftig, helhetlig reiselivsprodukt. Det fokuseres på viktigheten av samarbeid og koordinering mellom destinasjonsselskapet, reiselivsbedriftene og lokale interessenter.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Definisjon av destinasjonsledelse
 • Kartlegging og interessentanalyse
 • Destinasjonsplanlegging og utvikling
 • Markedsføring av destinasjoner
 • Produktutvikling
 • Relasjonsbygging og samarbeid
 • Bærekraftige destinasjoner
 • IT og smarte destinasjoner

Studietimer:
280
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

Markedsføring regnes i dag som en av de viktigste funksjonene i velfungerende virksomheter. Dette emnet tar for seg de viktigste modellene og virkemidlene fra markedsføringsfaget, og ser på hvordan disse kan brukes i reiselivsbedrifter og destinasjonsselskap.

Reiselivsnæringen tilbyr et produkt som på mange måter er annerledes enn andre varer og tjenester. Dette krever en tilpasset tilnærming til salg og markedsføring. I dette emnet tar vi utgangspunkt i hva som er spesielt med reiselivsproduktet, og forsøker å bruke både nye- og mer velprøvde virkemidler i arbeidet med å tilfredsstille ønsker og behov i reiselivsmarkedet.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Definisjon av markedsføring
 • Markedsføring av reiselivsprodukter
 • Etikk og lovverk
 • Situasjonsanalyse
 • Kjøpsatferd
 • Markedsundersøkelser
 • Markedssegmentering
 • Konkurransemidlene
 • Digital markedsføring
 • Markedsstrategi
 • Markedsplanlegging

Studietimer:
280
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
10 poeng

Å tilby god service og godt vertskap er alfa og omega for alle virksomheter som tar imot gjester. Dette emnet diskuterer metoder og verktøy som brukes i reiselivet for å sikre at besøkende turister får en hyggelig opplevelse, prater positivt om denne opplevelsen til andre, og kommer tilbake ved senere anledninger.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Særegenheter ved tjenester
 • Vertskapets rolle i reiselivet
 • Forventninger og tilfredshet
 • Tjenesteutvikling og leveranse
 • Opplevelsesrom i reiselivet
 • Håndtering av vanskelige situasjoner
 • Tverrkulturell forståelse

Studietimer:
140
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Geografikunnskap, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, er essensielt for alle som skal arbeide med reiseliv, enten det gjelder utvikling av nye reiselivsprodukter, eller kommunikasjon med turister og forretningsforbindelser. I tillegg til å bli kjent med viktige destinasjoner og attraksjoner, ser vi her på hvordan kultur- og naturgeografiske forhold påvirker valg av både reisemål og reisemåter.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Geografi og reiselivsetterspørsel
 • Reiselivets geografiske ressursgrunnlag
 • Klima og reiseliv
 • Geografi og transportsystemer
 • Globale og lokale turiststrømmer
 • Sentrale reisemål nasjonalt og internasjonalt
 • Sentrale turistattraksjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Bruk av digitale turistinformasjonssystem

Studietimer:
140
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet gransker bærekraftig utvikling i reiselivssammenheng, og vi ser på hvordan kravet om bærekraft i stadig større grad påvirker planlegging og gjennomføring av all reiselivsvirksomhet. Vi lærer hvordan man kan vurdere bærekraft i virksomheter, og på destinasjoner, og hvilke tiltak som kan iverksettes.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Reiselivets påvirkning på omgivelsene
 • Den tredelte bunnlinjen
 • Masseturisme og overturisme
 • Bærekraftige reiseformer
 • Reiseliv og klimaendringer
 • Bærekraftige strategier
 • Sertifiseringsordninger

Studietimer:
280
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Produktutvikling innen reiselivet dreier seg i stor grad om å skape unike og positive opplevelser for den tilreisende, og i dette emnet ser vi på metoder og modeller som brukes i dette arbeidet. Det legges vekt på at opplevelsesutvikling krever samarbeid, og at resultatet må være både bærekraftig og tilgjengelig.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Opplevelsesøkonomien
 • Meningsfulle opplevelser
 • Kundeforståelse
 • Konseptutvikling og opplevelsesdesign
 • Pakking og turproduksjon
 • Bærekraftige opplevelser
 • Turistens kundereise

Studietimer:
280
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Arrangementer brukes stadig oftere av destinasjoner og reiselivsbedrifter for å skape oppmerksomhet omkring sine produkter, og tilby minneverdige opplevelser for både tilreisende og lokalbefolkningen. I dette emnet studerer vi ulike verktøy som kan brukes for å planlegge og gjennomføre et vellykket arrangement.

Eksempler på aktuelle tema:

 • Arrangement i reiselivssammenheng
 • Arrangementet som prosjekt
 • Koordinering av personale, leverandører og andre interessenter
 • Markedsføring av events
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Sikkerhet og bærekraft på events
 • Evaluering og rapportering

Studietimer:
140
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
5 poeng

Denne utdanningen er et såkalt «nettstudium med fleksibel oppstart» som betyr at du kan starte akkurat når det passer deg.

Vær oppmerksom på at kun de fire første emnene (Reiselivsproduktet, Destinasjonsledelse, Reiselivsmarkedsføring, Service og Vertskap) vil være tilgjengelige fra 25. august 2021, mens de øvrige (Reiselivsgeografi, Bærekraftig Reiseliv, Opplevelsesutvikling, Eventplanlegging) først vil åpnes for studenter 10. januar 2022.

Etter å ha fullført denne utdanningen, skal du blant annet:

 • Ha kunnskap om begreper, teorier og verktøy som brukes innenfor fagområdet reiseliv, samt kunnskap om hvordan reiselivsnæringen fungerer og opererer
 • Kunne bidra på en meningsfull måte i en virksomhet eller en destinasjons arbeid med å utvikle, formidle og levere bærekraftige reiseopplevelser
 • Ha kunnskap om hvordan profesjonell service og god opplevelsesdesign kan, og bør, bygges inn i reiselivsprodukter på alle nivå
 • Kunne planlegge og koordinere utviklingstiltak, markedsføringsaktiviteter og arrangement i samarbeid med interessenter på- og utenfor destinasjonen
 • Kunne anvende kunnskap om reiselivsprodukt og marked til å foreslå og tilrettelegge reiser tilpasset ulike målgrupper

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil åpne for flere arbeidsmuligheter innen reiseliv, samtidig som mye av det som læres også kan overføres til andre typer virksomhet.

Med denne utdanningen vil du kunne fylle ulike roller innen ulike typer reiselivsbedrifter som for eksempel:

 • Hotell og annen overnatting
 • Reisebyrå
 • Turoperatør
 • Cruiseskip og andre transportselskap
 • Fornøyelsespark og andre turistattraksjoner
 • Festivaler og andre arrangement
 • Destinasjonsselskap
 • Restaurant og annen bespisning

Type arbeidsoppgaver vil variere, men følgende vil være spesielt aktuelle:

 • Salg og booking
 • Resepsjon og kundebehandling
 • Markedsføring og relasjonsbygging
 • Produkt- og destinasjonsutvikling
 • Administrasjon og ledelse
 • Utredning og planlegging

Hvilket nivå vil også variere da reiselivsnæringen kjennetegnes av virksomheter med stor spredning i størrelse og struktur. Nivået vil naturligvis også avhenge av dine øvrige kvalifikasjoner.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

 • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

 • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Det gjennomføres avsluttende vurderinger i hvert av de åtte emnene. Vurderingsformer som blir brukt i utdanningen inkluderer skriftlig hjemmeeksamen, skriftlige innleveringsoppgaver, mappeevalueringer samt muntlige presentasjoner.

Her kan du lese mer om eksamen.

 

Pensumlisten revideres i samråd med bransjen i forkant av hvert semester, og gjøres tilgjengelig for studenter på Canvas i forbindelse med studiestart. 

Det tas forbehold om at pensumlisten kan endres inntil tre uker før studiestart samt at det også kan tilkomme obligatorisk tilleggslitteratur.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.