For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Salgsledelse

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 33 000,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
8

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre, og det stille store krav til resultatoppnåelse - samtidig som mellommenneskelige relasjoner ivaretas. Denne utdanningen egner seg for alle som har salgsansvar, og er ikke knyttet opp mot en spesifikk bransje, men tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner.

Denne fagskoleutdanningen gir deg forståelse for viktige utslagsgivere når du skal lede teamet ditt til større salg. Du lærer å bygge opp proaktive team, relasjonsbygging, viktigheten av fokus og det å prioritere i riktig rekkefølge.

I dag, kan kunden selv finne mye informasjon – noe som setter store krav til deg som jobber med salg. Fremtidens selger, forstår viktigheten av hva som er den beste løsningen for kunden. For deg som salgsleder, er det viktig å identifisere hvilken selger som er god på de ulike stegene i salgsprosessen. Din oppgave som salgsleder vil være å finne balansen mellom det å være operativ og det å lede strategisk.   

Utdanningen er ikke knyttet opp mot en spesifikk bransje, men tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner.

Utdanningen er tilpasset deg som allerede arbeider med salg, eller ledelsesoppgaver, men mangler formalkompetanse, og som ønsker lederansvar gjennom internt opprykk. Dette er en kort, yrkesrettet utdanning som gir formalkompetanse - uten å gå veien om høyere utdanning.

Emnet behandler temaene ledelse, økonomi og markedsføring i sammenheng.

Ledelse gir blant annet en innføring i kommunikasjon, motivasjon, organisasjonspsykologi, HMS-arbeid og psykososialt arbeidsmiljø. Ansettelser, medarbeidersamtaler og oppsigelser vies stor oppmerksomhet.

I Økonomi står inntekter og kostnader, regnskap og budsjett og lønnsomhetsvurderinger sentralt.

I Markedsføring behandles markedsplanmodellen hvor temaer som markedsstrategiprosessen, forretningsidéer, kjøpsatferd, markedsundersøkelser, situasjonsanalyser og markedssegmentering er grunnleggende. Konkurransemidlene pris, produkt, distribusjon, påvirkning og personal gjennomgås grundig. Etikk og lover innen markedsføring gjennomgås.

Studietimer:
450
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
15 poeng

Emnet Salgsteknikk handler om hvordan du systematisk skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats med utgangspunkt i kundens behov. Begrepet salgsteknikk blir av folk flest ofte forbundet med det selgeren sier til kunden under selve kundemøtet. Å være selger er, som du skal se, mer omfattende en dette.

Emnet er bygd opp slik:

 • Selgerens rolle og om hva som skal til for å være en god selger
 • Forarbeidet en selger må gjøre for å kunne bestemme hvilke kunder han/hun skal satse på og jobbe mot
 • Forberedelsene til et kundemøte
 • Hvordan selgeren skal gå frem på selve kundemøtet, dvs. dialogen med kunden (salgssamtalen)
 • Etterarbeidet etter kundemøtet, bl.a. om å utarbeide tilbud, følge opp ordren og leveransen
 • Hvordan selgeren skal følge opp kunden på lang sikt for å oppnå mersalg og kryssalg basert på kundens behov
 • Hvordan selgeren skal planlegge og strukturere salgsarbeidet generelt på årsbasis, og hvilke salgsverktøy som kan brukes
 • Etikk og moral i salgsarbeidet

Studietimer:
225
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
7.5 poeng

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre og det stilles store krav til resultatoppnåelse, samtidig som mellommenneskelige relasjoner skal ivaretas.

Utdanningen er ikke knyttet opp mot en spesifikk bransje, men tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner og egner seg for alle som har salgsansvar.

Studietimer:
225
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
7.5 poeng

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt begreper, prosesser og verktøy som anvendes i salgsarbeid og daglig ledelse av en salgsavdeling eller et selgerteam. F.eks. kjøpsprosessen, salgsprosessen, pris- og kostnadskalkyler og verktøy for kundeoppfølging
 • har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler salg, markedsføring og arbeidsforhold. F.eks. Forbrukerkjøpsloven, Kjøpsloven, Markedsføringsloven og relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet
 • har kunnskap om salgslederrollen uavhengig av bransje og kjennskap til salgsarbeid, kundekontakt, kundebehandling og markedsplanlegging
 • kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi, salgsarbeid og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
 • forstår betydningen av salg og salgsarbeid som en del av verdiskapingen i en virksomhet og hvordan denne bidrar til den totale verdiskapingen i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om salg, markedsføring, ledelse og bedriftsøkonomi på teoretiske problemstillinger under planlegging av salgsaktiviteter og markedsføringsaktiviteter, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av salgsarbeid og salgsledelse
 • kan anvende relevante faglige verktøy som kundeoppfølgingssystemer, kalkylemodeller, teknikker for salgssamtaler og motivasjonsfaktorer i utøvelse av salg og ledelse av salgsarbeid
 • kan finne informasjon om markedsutvikling, konkurrenter, produktinnovasjon, og fagstoff om salgsarbeid og ledelse som er relevant for eget salgsarbeid og salgsledelse
 • kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for etiske prinsipper innen salgsarbeid som f.eks. ærlighet, redelighet og etterrettelighet, og hva som er god handelsskikk
 • har utviklet en etisk grunnholdning til ledelse og salgsarbeid, med vekt på hvordan man behandler medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • har en etisk holdning til selgerens påvirkningskraft i kontakt med kunder
 • kan lede en salgsavdeling eller et salgsteam på en slik måte at det samsvarer med kunders, eiers, medarbeideres og offentlige myndigheters krav og forventninger
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i egen virksomhet og på tvers av fag med samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • kan bidra til å utvikle salgsmetoder, salgsmedarbeidere, tjenester og produkter som er av verdi for virksomheten

Utdanningen er tilpasset medarbeidere som allerede arbeider med ledelsesoppgaver uten formalkompetanse, medarbeidere som ønsker lederansvar gjennom internt opprykk og de som ønsker en kort yrkesrettet formalkompetanse uten å gå veien om høyere studier.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

For å få opptak til utdanningen må du dokumentere en av følgende:

•         Fagbrev som salgsmedarbeider
•         Generell studiekompetanse
•        Realkompetanse, for å søke på bakgrunn av realkompetanse må du fylle 23 år eller mer i opptaksåret. Når du søker med realkompetanse vil søknaden din bli vurdert individuelt opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen. Dokumentasjon som kan legges ved din søknad er kompetansebevis fra videregående skole, attester fra tidligere eller nåværende arbeidsforhold, dokumentasjon på annen utdanning eller annen erfaring som frivillig arbeid og førstegangstjeneste. Attester må si noe om arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

 • 2 eksamener á kr 2 150,-
 • 1 eksamen á kr 2 300,-