For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Velferdsteknologi

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 0,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
4

Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet.

Studiet passer for deg som ønsker ny, spennende og etterspurt kompetanse. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan blant annet bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne.

Fagskoleutdanning i velferdsteknologi er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Utdanningen er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

medlearn-logo-pos-rgb_size-small.png

 

Emnet har fire moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Hva er velferdsteknologi?

 • Velferdsteknologi – en begrepsavklaring
 • Velferdsteknologi og andre begreper

Modul 2: Den samfunnsmessige konteksten for velferdsteknologi

 • En aldrende befolkning og press på helse- og omsorgstjenester
 • Behov for «innovasjon i helse/omsorg» – nye tjenester
 • Status i Norge i dag
 • Velferdsteknologien i en internasjonal kontekst

Modul 3: Velferdsteknologi og tjenester

 • Velferdsteknologi og pasienter/brukere
 • Velferdsteknologi og pårørendes rolle
 • Velferdsteknologi og konsekvenser for yrkes/fagutøvelsen

Modul 4: Etikk og lovverk

 • Velferdsteknologi: overvåking eller trygghet?
 • Den faglige/skjønnsmessige vurderingen: Om å etablere gode rutiner
 • Informert samtykke kreves
 • Relevante lover
 • Hvem kan ta avgjørelsen?
 • Om å «motsette seg» tiltaket

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenestene

 • Velferdsteknologi og individuelle behov
 • Velferdsteknologi – Samhandling
 • Velferdsteknologi og pårørendes rolle

Modul 2: Velferdsteknologi i kommunale tjenester

 • Primære målgrupper for velferdsteknologien
 • GPS lokaliseringsteknologi
 • Elektronisk medisineringsstøtte
 • Automatiserte alarmer og varsling
 • Velferdsteknologiske løsninger på sykehjem/omsorgsbolig

Modul 3: Velferdsteknologi og spesialisthelsetjenesten

 • Telemonitorering av kronisk syke
 • Videokonferanse

Studietimer:
250
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Prinsipper og lovverk

 • Frivillighetsprinsippet
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Hjemmel i lov – lovverk som regulerer bruk av velferdsteknologiske løsninger

Modul 2: Det faglige skjønnet – krav om faglig forsvarlige tjenester

 • Faglig skjønn
 • Er et velferdsteknologitiltak faglig forsvarlig?

Modul 3: Etikk og verdier

 • Etiske vurderinger
 • Velferdsteknologien og overordnede verdier

Studietimer:
250
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

Opptaksrunde 1:
26. mars - 15. juni – med tilbud om studieplass 16. juni.

Opptaksrunde 2 (suppleringsopptak):
15. juni – 10. august – med tilbud om studieplass 11. august.

Ved ledige studieplasser etter 10.august, kan det holdes åpent for søkere
frem til 10. september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1. september

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. .Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve

Fyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for fritak for enkelte emner.
Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten.

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

 • 1 eksamen á kr 0,-
 • 2 eksamener á kr 0,-

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

MedLearn er en del av Intendia Group, og tilbyr fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekst. Utdanningene henvender seg til de som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller formalisere relevant erfaring.

Du kan lese mer om MedLearn her