Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Bachelor i anvendt psykologi

Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. I denne bachelorgraden i anvendt psykologi får du praktiske ferdigheter og lærer om psykologiske teorier og hvordan disse brukes i praktiske situasjoner i arbeidslivet.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

180

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Bachelor i anvendt psykologi

Kr 245 400,-

Beskrivelse

Ønsker du å lære mer om hvorfor mennesker gjør som de gjør, føler som de føler og hvordan man kan bruke psykologisk kunnskap på ulike måter i arbeidslivet? Da er denne bacheloren for deg.

Med en bachelorgrad i anvendt psykologi vil du tilegne deg teoretisk kunnskap samt praktiske ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å bruke teorien i praksis i arbeidslivet.

Hva lærer jeg om på bachelorgraden i psykologi?

Hva er normale reaksjoner på unormale hendelser? Hvordan velge den riktige kandidaten til ulike stillinger. Hvordan kan kunnskap om hvordan mennesker fungerer fremme menneskerettigheter? Hvordan kan man arbeide med barn og unge med atferdsproblemer? Hva er egentlig psykiske lidelser? 

Obligatoriske emner

Psykologi som fag og vitenskap (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Utviklingspsykologi og forskningsmetoder (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Utviklingspsykologi handler om endring gjennom livsløpet og tar for seg menneskets moralske, kognitive, biologiske, sosiale og emosjonelle utvikling.

Sosial og personlighetspsykologi og forskningsmetoder (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Sosialpsykologi handler om det som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om det som gjør oss forskjellige. 

Kognitiv psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømning, beslutningstaking, problemløsning og kreativitet. 

Biologisk psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. Emnet ser på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner.  

Abnormal psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.  Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt i dag og gjennom historien?  

Organisasjonspsykologi og forskningsmetoder (10 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Organisasjonspsykologien handler om psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. 

Konsulterende psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet.  

Kritisk psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Kritisk psykologi har som formål å bidra til refleksjon omkring hvordan psykologisk teori og empiri forstås og anvendes i samtiden, og å fremme alternative tilnærmingsmåter. 

Bacheloroppgave (30 sp) Studiepoeng: 30

I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om og forståelse for psykologiens teorier og metoder i analysen av en bestemt problemstilling.   

Valgemner

Idrettspsykologi og mental trening (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og hvordan idrett påvirker vår psykiske helse. Sentralt for idrettspsykologien er forståelsen av hvordan menneskets prestasjon i stor grad også påvirkes av mentale prosesser. Således kan studentenes læring i dette emnet også brukes på andre områder hvor man skal prestere.

Studentene vil møte ulike temaer som motivasjon, mental trening og hvordan tilstedeværelsen av andre påvirker prestasjon.

Skolepsykologi (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Skolepsykologi handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. Sentralt for skolepsykologien er forståelsen av hvordan mennesket utvikler seg og formes gjennom læring både på individ og gruppenivå. Familien og skolen som individets primære og sekundære sosialiseringsarenaer er gjenstand for fagområdets hovedinteresse og som inkluderer både faktorer som hemmer og fremmer individets muligheter for læring.

Studentene vil møte ulike temaer som blant andre; skolepolitikk, forebyggende intervensjoner, lærevansker, mobbing, stress, lettere psykiske lidelser, samarbeid med foreldre, tverrfaglig samarbeid og testpsykologi.

Traume, tilknytning og samspill (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Tilknytning og samspill gir en grundig innføring tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling og hvordan det fungerer. Emnet belyser sentrale begreper som affektregulering og mentalisering som to sentrale begreper i forståelsen av tilknytning.

Internship/praksis (15 sp) Studiepoeng: 15

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid.

Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Internship/praksis (30 sp) Studiepoeng: 30

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Studenten søker selv en ønsket arbeidsplass  for praksisopphold.  Det viktigste for å få et  praksisopphold godkjent som del av bachelorgraden er ikke stedet i seg selv, men  hvilke arbeidsoppgaver som utføres i løpet av praksisoppholdet. 

Klinisk barne- og ungdomspsykologi (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i de i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer, med et forebyggende perspektiv.  

Psykisk helse i barnehagen (15 sp) Studiepoeng: 15

Emner har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for hvordan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Emnet fokuserer på forebygging så vel som konkrete tiltak ovenfor utsatt barn og unge.

Kognitiv psykologi og forskningsmetoder (5 sp) Studiepoeng: 5

Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som hukommelse, tenkning og beslutningstakning. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

Mer informasjon

Læringsmål

Studieplan for Bachelor i anvendt psykologi, nett 2015 -2016

Internship

Et av valgemnene i denne bachelorgraden er Internship. Det betyr at du vil kunne ta internship som en studiepoenggivende del av studiet. Det er fordi vi anser utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter.

Karrieremuligheter

Hva kan jeg jobbe med?

Du blir ikke psykolog ved å ta et bachelorstudium i anvendt psykologi, men arbeidslivet har bruk for den psykologiske kompetansen dette studiet vil gi deg.

Kan du se for deg en arbeidsplass der psykologisk kunnskap er irrelevant? Alle steder der man jobber med mennesker, og systemer rundt mennesker vil det være arbeidsplasser med behov for denne kompetansen.

Dette gjelder for eksempel innen kriminalomsorg, barnevern, skole, barnehage, eldreomsorg, saksbehandling, personalavdelinger, rekruttering, markedsføring, krisesentre osv.

Arbeidsmarkedet er tøft med en bachelorgrad, men denne bacheloren vil gi deg nyttig kunnskaper, ferdigheter og en generell kompetanse som vil gjøre det du kan anvendbart dit du kommer.

Veien videre

Hovedvekten av emnene i dette bachelorstudiet er psykologiske emner, som gjør at du vil ha en god plattform for din vei videre.  De fleste masterstudier innen psykologi krever at man har minimum 80 studiepoeng med psykologiemner. Dette bachelorstudiet vil gi deg mer enn dette. Det er utdanningsinstitusjonen du søker deg videre til som avgjør om det du søker med av tidligere studier (i dette tilfellet en bachelorgrad i anvendt psykologi) kvalifiserer eller ikke. 

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Studiemateriell

Studiemateriell fåes kjøpt hos haugenbok.no.

Hvilke bøker som utgjør pensum på bachelorgraden i anvendt psykologi kommer an på hvilke valgemner du tar. Du har to valgemner i løpet av bachelorgradsprogrammet.  

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk