Hopp til hovedinnholdet

Høyskole

Bachelor i anvendt psykologi

Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. I denne bachelorgraden i anvendt psykologi får du praktiske ferdigheter og lærer om psykologiske teorier og hvordan disse brukes i praktiske situasjoner i arbeidslivet.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

180

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Bachelor i anvendt psykologi

Kr 228 000,-

Emner

Ønsker du å lære mer om hvorfor mennesker gjør som de gjør, føler som de føler og hvordan man kan bruke psykologisk kunnskap på ulike måter i arbeidslivet? Da er denne bacheloren for deg.

Med en bachelorgrad i anvendt psykologi vil du tilegne deg teoretisk kunnskap samt praktiske ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å bruke teorien i praksis i arbeidslivet.

Hva lærer jeg om på bachelorgraden i psykologi?

Hva er normale reaksjoner på unormale hendelser? Hvordan velge den riktige kandidaten til ulike stillinger. Hvordan kan kunnskap om hvordan mennesker fungerer fremme menneskerettigheter? Hvordan kan man arbeide med barn og unge med atferdsproblemer? Hva er egentlig psykiske lidelser? 

Obligatorisk

Psykologi som fag og vitenskap (15 sp) Studiepoeng: 15

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling.

Utviklingspsykologi og forskningsmetoder (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Kunnskap om barn og unge har i de senere årene fått mer og mer oppmerksomhet. De siste 20 årene av 1900 tallet så man en enorm vekst i systematisk kunnskap om barn og unge. Emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling.

Sosial og personlighetspsykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Emnet gir en introduksjon til sosial- og personlighetspsykologi som fag og vitenskap, det vil si i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette emnet formidler noen av de viktigste bidragene sosial- og personlighetspsykologi har gitt til vår forståelse av mennesket som sosialt vesen og hvordan vi fungerer som sosiale vesen.

Kognitiv psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømning, beslutningstaking, problemløsning og kreativitet. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap. 

Biologisk psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. Emnet ser på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner.

Studentene vil møte ulik tematikk som blant andre stress, smerte, søvn og motivasjon fra et biologisk psykologisk perspektiv.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen biologisk psykologi. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

Abnormal psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.

Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt i dag og gjennom historien? Emnet tar for seg problemstillinger knyttet til kompleksiteten i å forstå årsaksmekanismer bak, utredning av, psykiske lidelser både hos barn, unge og voksne.

Studenten vil møte ulike lidelser med et blikk på beskyttelse og sårbarhetsfaktorer, og se nærmere på noen konflikter i møte med arbeidet med mennesker med psykiske lidelser i et praksisfelt hvor det eksisterer ulike interesser.

Organisasjonspsykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Organisasjonspsykologien handler om psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet.

Emnet ser på den menneskelige atferd og individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan person og situasjonsfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen og i organisasjonslivet vil være sentralt.

Studentene vil møte ulik tematikk som blant andre utbrenthet, mobbing og trakassering på arbeidsplassen, teamutvikling og arbeidsmiljøloven fra et organisasjonspsykologisk perspektiv.

Konsulterende psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Konsulterende psykologi har fokus på å integrere forskning og praksis for å fremme individuell og mellommenneskelig fungering gjennom livsløpet. Emnet tar for seg forskjellige vitenskapelige, holistiske modeller for menneskelig fungering, samhandling og endringsprosesser.

Studentene vil møte ulike temaer innen helsepsykologien, slik som blant andre stress, sorg, avhengighet og kronisk smerte.

Kritisk psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Kritisk psykologi sies å fungere som et korrektiv for den konvensjonelle psykologien. Med et kritisk blikk som ser både innover på psykologien som fag og vitenskap og utover på rollen psykologiens spiller i samfunnet.

Kritisk psykologi har som formål å fremme refleksjon av uheldige måter psykologisk teori og empiri anvendes i samtiden med sosial rettferdighet og myndiggjørelse av mennesket for øyet.

Emnet tar utgangspunkt i at individets kognisjon, emosjoner og atferd må forstås på bakgrunn av de livssammenhenger som de utspiller ser i. Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom blir påvirket av konteksten; de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

Bacheloroppgave (30 sp) Studiepoeng: 30

I bacheloroppgaven skal studenten anvende sin kunnskap om og forståelse for psykologiens teorier og metoder i analysen av en bestemt problemstilling innen psykologifaget. 

Valgfag

Idrettspsykologi og mental trening (15 sp) Studiepoeng: 15

Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og hvordan idrett påvirker vår psykiske helse. Sentralt for idrettspsykologien er forståelsen av hvordan menneskets prestasjon i stor grad også påvirkes av mentale prosesser. Således kan studentenes læring i dette emnet også brukes på andre områder hvor man skal prestere.

Studentene vil møte ulike temaer som motivasjon, mental trening og hvordan tilstedeværelsen av andre påvirker prestasjon.

Skolepsykologi (15 sp) Studiepoeng: 15

Skolepsykologi handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. Sentralt for skolepsykologien er forståelsen av hvordan mennesket utvikler seg og formes gjennom læring både på individ og gruppenivå. Familien og skolen som individets primære og sekundære sosialiseringsarenaer er gjenstand for fagområdets hovedinteresse og som inkluderer både faktorer som hemmer og fremmer individets muligheter for læring.

Studentene vil møte ulike temaer som blant andre; skolepolitikk, forebyggende intervensjoner, lærevansker, mobbing, stress, lettere psykiske lidelser, samarbeid med foreldre, tverrfaglig samarbeid og testpsykologi.

Traume, tilknytning og samspill (15 sp) Studiepoeng: 15

Tilknytning og samspill gir en grundig innføring tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling og hvordan det fungerer. Emnet belyser sentrale begreper som affektregulering og mentalisering som to sentrale begreper i forståelsen av tilknytning.

Internship/praksis (15 sp) Studiepoeng: 15

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid.

Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Internship/praksis (30 sp) Studiepoeng: 30

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Studenten søker selv en ønsket arbeidsplass  for praksisopphold.  Det viktigste for å få et  praksisopphold godkjent som del av bachelorgraden er ikke stedet i seg selv, men  hvilke arbeidsoppgaver som utføres i løpet av praksisoppholdet. 

Klinisk barne- og ungdomspsykologi (15 sp) Studiepoeng: 15

Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i de i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer, med et forebyggende perspektiv.

Psykisk helse i barnehagen (15 sp) Studiepoeng: 15

Emner har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for hvordan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Emnet fokuserer på forebygging så vel som konkrete tiltak ovenfor utsatt barn og unge.

Kognitiv psykologi og forskningsmetoder (5 sp) Studiepoeng: 5

Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som hukommelse, tenkning og beslutningstakning. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

Personlighetspsykologi (10 sp) Studiepoeng: 10

Personlighetspsykologi handler om begrepet personlighet og hvordan ulike teoretiske og faglige leirer forstår og forsker på personlighet. Emnet gir en innføring i de viktigste teoriene med et overordnet fokus på individuelle forskjeller.

Mer informasjon

Læringsmål

Studieplan for Bachelor i anvendt psykologi, nett 2015 -2016

Internship

Et av valgemnene i denne bachelorgraden er Internship. Det betyr at du vil kunne ta internship som en studiepoenggivende del av studiet. Det er fordi vi anser utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter.

Karrieremuligheter

Hva kan jeg jobbe med?

Du blir ikke psykolog ved å ta et bachelorstudium i anvendt psykologi, men arbeidslivet har bruk for den psykologiske kompetansen dette studiet vil gi deg.

Kan du se for deg en arbeidsplass der psykologisk kunnskap er irrelevant? Alle steder der man jobber med mennesker, og systemer rundt mennesker vil det være arbeidsplasser med behov for denne kompetansen.

Dette gjelder for eksempel innen kriminalomsorg, barnevern, skole, barnehage, eldreomsorg, saksbehandling, personalavdelinger, rekruttering, markedsføring, krisesentre osv.

Arbeidsmarkedet er tøft med en bachelorgrad, men denne bacheloren vil gi deg nyttig kunnskaper, ferdigheter og en generell kompetanse som vil gjøre det du kan anvendbart dit du kommer.

Veien videre

Hovedvekten av emnene i dette bachelorstudiet er psykologiske emner, som gjør at du vil ha en god plattform for din vei videre.  De fleste masterstudier innen psykologi krever at man har minimum 80 studiepoeng med psykologiemner. Dette bachelorstudiet vil gi deg mer enn dette. Det er utdanningsinstitusjonen du søker deg videre til som avgjør om det du søker med av tidligere studier (i dette tilfellet en bachelorgrad i anvendt psykologi) kvalifiserer eller ikke. 

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk