Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Bachelor i freds- og konfliktstudier

Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Som første og eneste utdanningsinstitusjon i Norge tilbyr Bjørknes Høyskole en bachelorgrad i det spennende og dagsaktuelle fagområdet freds- og konfliktstudier.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

180

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Bachelor i freds- og konfliktstudier

Kr 245 400,-

Beskrivelse

Studiet gir deg solid kunnskap og kompetanse innenfor et spennende og viktig fagfelt og du vil utvikle omfattende forståelse for spørsmål knyttet til fred og konflikt. Du lærer blant annet hva krig og konflikt er, hvordan og hvorfor de oppstår, hva som driver dem og hvem som deltar.

Du lærer også om konsekvensene og virkningene av konflikter og ikke minst vil du lære om hvordan konflikter kan forebygges og løses og hvilke elementer som må være til stedet for å bygge en stabil, vedvarende og positiv fred.

Denne bachelorgraden gir deg gjennomgående kunnskaper innen et forsknings- og undervisningsområde som har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og som får stadig større betydning. Stadige forskningsfunn innen fagfeltet har ført til nye måter å tenke på når det gjelder viktige temaer som forebygging av konflikter, årsaker til konflikt, ulike aktørers rolle, og internasjonal samhandling og utvikling.

En unik fagsammensetning

Noe av det som gjør dette fagområdet unikt og spennende er tverrfagligheten. Emnene som undervises tar for seg temaer som hører hjemme i fagfelt som statsvitenskap, utviklingsstudier, kulturstudier, sosiologi, antropologi, samfunnsgeografi, filosofi, psykologi, historie, religionsstudier og strategi- og forsvarsstudier.

Obligatorisk

Innføring i internasjonale studier (INT1110) Studiepoeng: 10

I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner. 

Innføring i freds- og konfliktstudier (FK1120) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Mye av det du lærer her vil du kjenne igjen i senere emner. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan en kan gå frem for å analysere konflikter. 

Forskningsmetoder (INT1150) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Konfliktløsning og fredsarbeid (FK1210) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Noen svært sentrale problemstillinger innenfor freds- og konfliktstudier er hvordan man skal arbeide for å forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvordan man kan løse konflikter som allerede er i gang, og ikke minst hvordan man skal unngå at avsluttede konflikter blusser opp igjen.

I dette emnet vil du bli introdusert for ulike tilnærminger til disse problemstillingene og du vil bli kjent med en rekke ulike aktører som jobber med dette. Viktige begreper og temaer som konfliktløsning, fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

Menneskerettigheter (INT1220) Studiepoeng: 10

Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang tvunget til å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Fremdeles den dag i dag byr gjennomføringen av menneskerettighetene på betydelige utfordringer og moralske dilemmaer, både i fred og konflikt. Disse dilemmaene vil gjennom emnet bli drøftet, ut i fra teorien og historien bak menneskerettighetene, og implementeringen av disse.

Folkemord og massevold (INT1230) Studiepoeng: 10

I dette emnet vil du som student bli utfordret til å ta en del valg selv, da emnet vurderes ut i fra at større selvvalgt essay. Emnet er kasusbasert, der forelesningene legges opp parvis – først en teoriforelesning, deretter en kasusforelesning. Ved å knytte tematikken opp mot kasusstudier vil du bli sterkere i anvendelse og drøfting av teori, som vil være nyttig for den skriftlige innleveringen i dette emnet samt kommende emner.

Religion og konflikt (FK2110) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Hva slags rolle spiller religion i konflikter? Hvordan skal vi forstå religion som fenomen? Hva er egentlig religion? Dette, og mer, skal vi ta for oss i emnet Religion og konflikt, som vil tilby spennende case-studier, interessant teori og flinke gjesteforelesere!

Global sikkerhet (INT2210) Studiepoeng: 10

Global sikkerhet: Sikkerhetspolitikk og militærmakt i en global verden

Kommer USA og Kina til å utkjempe en hegemonisk krig i dette århundret? Kan vi lære av historien? Blir internasjonal politikk mer fredelig, eller er menneskeheten dømt til å gjenoppleve krig og konflikt med jevne mellomrom?

Dette emnet bruker statsvitenskapelig teori, case-studier av kriger og dagsaktuelle hendelser, for å oppnå en dypere forståelse av de viktigste trendene innenfor sikkerhetsstudier.

Folkerett (INT2220) Studiepoeng: 10

Internasjonale lover og regler er en sentral del av rammeverket for internasjonalt samkvem. I dette emnet ser vi nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

EXPHIL Examen philosophicum Studiepoeng: 10

Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

International Political Thought (INT3110) Studiepoeng: 10

Dette emnet introduserer en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper, som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. Emnet vil ta for seg en rekke ulike teoretiske “skoler” innenfor internasjonal politikk, og gi en grundig innføring i hvordan politisk tenkning om internasjonale relasjoner har oppstått og utviklet seg.

Bacheloroppgave freds- og konfliktstudier (FK3990) Studiepoeng: 30

Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og studentene får nå vist selvstendighet og utfordret sin evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning. Vi bruker mye ressurser på utvikling av studentenes evne til kritisk analyse og skriftlige presentasjonsevner, og disse ferdighetene vil bli utfordret dette semesteret.

Valgfag

Terrorism and Counterterrorism (INT6010) Studiepoeng: 10

Etter angrepene på World Trade Centre og Pentagon den 11. september 2001, var internasjonal terrorisme igjen på toppen av alle politiske agendaer, på forsiden av alle aviser og ble utpekt som den største trusselen i verden. En ny form for terrorisme ble identifisert og kjennetegnet ved at den var transnasjonal og villig til å forårsake massedød.

Internasjonal politisk økonomi i fred og konflikt (INT6020) Studiepoeng: 10

Susan Strange ga i 1970 ut artikkelen ‘International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect’. Hovedargumentet var at både statsvitere og økonomer har mye å lære av hverandre. Internasjonal politisk økonomi (IPØ) er en faglig tilnærming som har som formål å kombinere nettopp disse to tradisjonelt separate fagtradisjonene. IPØ ser på økonomisk aktivitet og økonomiske systemer i lys av, og med hjelp av modeller og metoder som tradisjonelle økonomer ikke anvender. Videre tar IPØ utgangspunkt i at politisk og økonomisk makt utvikler seg i tandem og har gjensidig påvirkning.

Global Governance (INT6030) Studiepoeng: 10

The current global economic instability has, together with the rise of states such as India and China, spurred much interest in global governance. Yet, the concept is relatively poorly understood. In this course, we examine the significance, impact and nature of the marked increase in international organisation since the second half of the twentieth century. We also ask how such organisation today meets, of fails to meet, the challenges presented by the global economic crisis and climate change.

Africa Then and Now (INT6050) Studiepoeng: 10

Africa tends to be associated with poverty, conflict and dictatorship. Is this a valid picture of a continent of 54 different countries and more than a billion people? In this course we look for answers to why Africa both has some of the world’s poorest countries and some of the fastest growing economies, as well as reasons why more and more African countries move towards multiparty democratic systems of governance.

INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp) Studiepoeng: 10

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

The Nobel Peace Prize - What, Why and to Whom? (INT6100) Studiepoeng: 10

This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Bjørknes University College.

The Nobel Peace Prize is arguably – alongside the other Nobel Prizes – the world’s most prestigious award, and it leads to debate, inspiration, and controversy every time it is handed out. Where does it come from, what does it represent and advocate, and who gets it?

Introduction to Migration and Refugee Studies (INT6110) Studiepoeng: 10

This interdisciplinary course draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology and history to make sense of the complex ethical, political and legal concerns surrounding population mobility.

Forced Migration and Refugee Studies (INT6120) Studiepoeng: 10

In this course, particular attention is given to consideration of the current global refugee and forced migration situation and the rights and responsibilities of all the key actors involved.

Contemporary Issues in Forced Migration and Refugee Studies: Challenges within the Context of the European Union (INT6130) Studiepoeng: 10

This research-based course will develop topics discussed in FK6110 Introduction to Migration and Refugee Studies in a Globalizing World and FK6120 Forced Migration and Refugee Studies(requirements), but with a focus on the issues faced within the context of Europe. As part of the course, students will be expected to develop a major research topic as part of the assessment process. 

Foreign Policy Analysis (INT6040) Studiepoeng: 10

In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states. The intention is to provide students with an insight into the decision making process, including how policy instruments are chosen, the role of leadership in the process, the importance of history and identity in framing the foreign policy goals of a country, and the relevance of such factors as biases, perceptions, psychology and interests (bureaucracies) in shaping the agenda.

The Geopolitics of the Arctic (INT6060) Studiepoeng: 10

The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. For example, the reduction of the Arctic ice cap is now exceeding earlier climatic model predictions.

War and peace in the Middle East (INT6070) Studiepoeng: 10

The course will provide students with the tools necessary to understand one of the most conflict ridden regions in the world by illuminating the role played by various great powers intervening and withdrawing from the Middle East.

The Ethics of War and Peace (INT6080) Studiepoeng: 10

The last 100 years have seen brutal wars, murderous totalitarian regimes, genocide, and nuclear weapons. But we have also witnessed – to a certain extent because of the facts just mentioned – an unprecedented development of international law, a great resurgence of interest in international ethics and the ethics of war, humanitarian initiatives on a large scale, and the founding of international organizations such as the United Nations, designed to foster peace and international cooperation.

Internship (10 sp) Studiepoeng: 10

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 10 studiepoeng.

Internship (20 sp) Studiepoeng: 20

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 20 studiepoeng.

Internship (30 sp) Studiepoeng: 30

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 30 studiepoeng.

Mer informasjon

Læringsmål

Etter fullført studie forventes det at studenten:

Kunnskaper:

 • har grunnleggende og god forståelse for, og kunnskap om fagfeltet freds- og konfliktstudier, herunder sentrale problemstillinger, temaer, teorier, metoder, aktører og prosesser;
 • kan redegjøre for den historiske og samtidige utviklingen av fagtradisjonen, og dens posisjon i samfunnet;
 • har kjennskap til de mekanismer som brukes i internasjonal konfliktløsning og fredsbygging;
 • kan vurdere og analysere ulike årsaksforklaringer til hvorfor konflikter oppstår og utvikler seg;
 • kjenner til, og kan beskrive sentrale aktører på den internasjonale scenen, samt kunne gjengi og forklare de grunnleggende politiske prosesser som finner sted;
 • kan identifisere, definere, sammenlikne og vurdere ulike teoretiske tilnærminger til freds- og konfliktrelaterte temaer;
 • kjenner til, kan beskrive og forklare det globale konfliktbildet, og vise til konkrete eksempler.

Ferdigheter:

 • på egenhånd kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet;
 • har utviklet kritiske analytiske evner og god kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode, samt er i stand til å kommunisere på en reflektert og faglig måte, både muntlig og skriftlig;
 • kan skrive akademiske essayer og følge korrekte akademiske retningslinjer;
 • kan analysere ulike problemstillinger og utfordringer innen fagområdet, og anvende kunnskapen til å treffe begrunnede slutninger;
 • er i stand til å tilnærme seg fagfeltet ut ifra dets tverrdisiplinære natur og kan identifisere hvordan beslektede fagretninger spiller inn;
 • har god forståelse for, og kan anvende ulike politiske teorier knyttet til freds- og konfliktstudier;
 • behersker relevante faglige redskaper, teknikker og uttrykksformer;
 • har tilstrekkelige engelskkunnskaper til å kunne forstå og gjøre seg forstått innen fagdisiplinen.

Generell kompetanse:

 • viser ansvar for egen læring, og forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling;
 • har innsikt i, og kan anvende fag- og yrkesetiske prinsipper;
 • utviser reflekterte og kritiske vurderinger og holdninger til fagområdet;
 • kan planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver, både individuelt og i gruppe, som er i tråd med de retningslinjer som er gitt;
 • kan formidle og legge frem fagstoff, både skriftlig og muntlig, på en god, korrekt og overbevisende måte;
 • kan bidra aktivt i debatter og ulike fora.

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Studiemateriell

Studiemateriell kommer i tillegg til studieavgiften.

Hvilke bøker som utgjør pensum på bachelorgraden kommer an på hvilke valgemner du tar. 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk