Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Bachelor i internasjonale studier

Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Bachelorstudiet i internasjonale studier er bygd opp av fire hovedmomenter; internasjonal historie, internasjonal politikk, internasjonal politisk økonomi og folkerett. I løpet av bachelorgraden vil alle disse momentene undervises som egne emner og tematikken vil gå igjen i flere av de øvrige emnene.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

180

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Bachelor i internasjonale studier

Kr 245 400,-

Beskrivelse

Verden har aldri tidligere vært så sammenvevd politisk, økonomisk og juridisk som det den er i dag.

Økonomisk nedgang ett sted i verden kan føre til tapte arbeidsplasser ved den lokale hjørnestensbedriften på den andre siden av kloden, politisk uro og konflikt i ett land kan ha stor innflytelse på den politiske stabiliteten og sikkerheten i land som ligger langt unna, og verden står overfor globale utfordringer som må møtes med globale tiltak, slik som utfordringene knyttet til miljø og klimaendringer.

Internasjonale studier er en tverrfaglig tilnærming til studiet av internasjonale relasjoner som trekker veksler på analytiske verktøy fra særlig statsvitenskap, historie, jus og økonomi, men også fra psykologi, filosofi og kulturstudier for å forstå hva det er som former den verden vi lever i.

Obligatorisk

Innføring i internasjonale studier (INT11110) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

Internasjonal historie (INT1140) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Emnet vil introdusere studenten for utvalgte globalhistoriske hendelser siden 1945 og se på betydningen av disse i utviklingen av dagens internasjonale system. Studenten vil blant annet lære å analysere og forstå dagsaktuelle forhold utifra en historisk kontekst.

Forskningsmetoder (INT1150) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Menneskerettigheter (INT1220) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Med rettsliggjøringen av menneskerettighetene i 1948 ble det stilt krav til hvordan staten kan behandle sine egne innbyggere. I dette emnet vil studenten få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

Utfordringene vil diskuteres ut fra perspektiver som blant annet menneskerettigheter og makt, utvikling, mangfold, og konflikt. 

Regioner i konflikt (INT1230) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Internasjonal politikk (INT1240) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Internasjonal politikk handler om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner. For å forstå disse forholdene vil emnet vil ta for seg flere sentrale temaer, som politisk teori, internasjonale institusjoner og økonomisk- og politisk samhandling og styring. Emnet vil også ta for seg euopeisk migrasjonspolitikk som en interessant case på hvordan internasjonal politikk utformes og hvilke utfordringer vi står overfor med tanke på politisk samhandling.

Internasjonal politisk økonomi (INT2120) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå. Vi undersøker hvilken rolle politikk spiller i utformingen av internasjonal økonomisk politikk, og hvordan internasjonal økonomi påvirker innenrikspolitikk. 

Global sikkerhet (INT2210) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Emnet gir en gjennomgående innføring i internasjonal politikk og sikkerhetsstudier.

Folkerett (INT2220) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Rettsliggjøringen av mellomstatlige, og etter hvert også mellommenneskelige forhold er et av de mest påfallende trekkene ved globaliseringsprosessene det siste århundret. I dette emnet ser vi nærmere på noen trekk ved det vi i dag kaller folkeretten, i det vi studerer dens grunnleggende bestanddeler og dens plass i det internasjonale systemet.

EXPHIL Examen philosophicum Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

International Political Thought (INT3110) Studiepoeng: 10

This course provides students with a set of conceptual and analytical tools in order to acquire a deeper and more nuanced understanding of international relations. 

Emnet undervises på engelsk. 

Bacheloroppgave - Internasjonale studier (INT3990) Studiepoeng: 30

Bacheloroppgaven er et større faglig arbeid som avslutter den treårige bachelorgraden. 

Valgfrie emner

The Nobel Peace Prize - What, Why and to Whom? (INT6100) Studiepoeng: 10

This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Bjørknes University College.

The Nobel Peace Prize is arguably – alongside the other Nobel Prizes – the world’s most prestigious award, and it leads to debate, inspiration, and controversy every time it is handed out. Where does it come from, what does it represent and advocate, and who gets it?

Introduction to Migration and Refugee Studies (INT6110) Studiepoeng: 10

This interdisciplinary course draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology and history to make sense of the complex ethical, political and legal concerns surrounding population mobility.

Terrorism and Counterterrorism (INT6010) Studiepoeng: 10

Etter angrepene på World Trade Centre og Pentagon den 11. september 2001, var internasjonal terrorisme igjen på toppen av alle politiske agendaer, på forsiden av alle aviser og ble utpekt som den største trusselen i verden. En ny form for terrorisme ble identifisert og kjennetegnet ved at den var transnasjonal og villig til å forårsake massedød.

Internasjonal politisk økonomi i fred og konflikt (INT6020) Studiepoeng: 10

Susan Strange ga i 1970 ut artikkelen ‘International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect’. Hovedargumentet var at både statsvitere og økonomer har mye å lære av hverandre. Internasjonal politisk økonomi (IPØ) er en faglig tilnærming som har som formål å kombinere nettopp disse to tradisjonelt separate fagtradisjonene. IPØ ser på økonomisk aktivitet og økonomiske systemer i lys av, og med hjelp av modeller og metoder som tradisjonelle økonomer ikke anvender. Videre tar IPØ utgangspunkt i at politisk og økonomisk makt utvikler seg i tandem og har gjensidig påvirkning.

Global Governance (INT6030) Studiepoeng: 10

The current global economic instability has, together with the rise of states such as India and China, spurred much interest in global governance. Yet, the concept is relatively poorly understood. In this course, we examine the significance, impact and nature of the marked increase in international organisation since the second half of the twentieth century. We also ask how such organisation today meets, of fails to meet, the challenges presented by the global economic crisis and climate change.

Foreign Policy Analysis (INT6040) Studiepoeng: 10

In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states. The intention is to provide students with an insight into the decision making process, including how policy instruments are chosen, the role of leadership in the process, the importance of history and identity in framing the foreign policy goals of a country, and the relevance of such factors as biases, perceptions, psychology and interests (bureaucracies) in shaping the agenda.

Africa Then and Now (INT6050) Studiepoeng: 10

Africa tends to be associated with poverty, conflict and dictatorship. Is this a valid picture of a continent of 54 different countries and more than a billion people? In this course we look for answers to why Africa both has some of the world’s poorest countries and some of the fastest growing economies, as well as reasons why more and more African countries move towards multiparty democratic systems of governance.

The Geopolitics of the Arctic (INT6060) Studiepoeng: 10

The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. For example, the reduction of the Arctic ice cap is now exceeding earlier climatic model predictions.

War and peace in the Middle East (INT6070) Studiepoeng: 10

The course will provide students with the tools necessary to understand one of the most conflict ridden regions in the world by illuminating the role played by various great powers intervening and withdrawing from the Middle East.

The Ethics of War and Peace (INT6080) Studiepoeng: 10

The last 100 years have seen brutal wars, murderous totalitarian regimes, genocide, and nuclear weapons. But we have also witnessed – to a certain extent because of the facts just mentioned – an unprecedented development of international law, a great resurgence of interest in international ethics and the ethics of war, humanitarian initiatives on a large scale, and the founding of international organizations such as the United Nations, designed to foster peace and international cooperation.

INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp) Studiepoeng: 10

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

Internship (10 sp) Studiepoeng: 10

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 10 studiepoeng.

Internship (20 sp) Studiepoeng: 20

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 20 studiepoeng.

Internship (30 sp) Studiepoeng: 30

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 30 studiepoeng.

Mer informasjon

Læringsmål

Internasjonale studier gir studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen et populært og ikke minst svært viktig fagfelt.

Fagfeltet er, som det internasjonale samfunnet for øvrig, stadig i endring og nye forskningsfunn stimulerer til nye måter å tenke på når det kommer til internasjonalt samarbeid og konflikt, økonomisk samhandling, globaliseringens konsekvenser og ulike aktørers roller i internasjonal samhandling og utvikling.

Som student utfordres du til å analysere og besvare problemstillinger knyttet til alt fra studiet av makt, internasjonal organisasjon og samarbeid, klimaspørsmål, økonomisk samarbeid og globale styringsmekanismer til internasjonal rett og militær maktbruk.

Sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet:

  • Hva legger vi egentlig i begrep som internasjonal politikk og internasjonal politisk økonomi?
  • Hvordan kan folkeretten påvirke staters atferd i det internasjonale systemet?
  • Er FN fortsatt relevant eller har organisasjonen utspilt sin rolle?
  • Kan man egentlig snakke om universelle menneskerettigheter?
  • Hvordan skal man forstå og anvende politiske teorier i studiet av så konkrete og pragmatiske hendelser som væpnede konflikter?
  • Hvordan er migrasjon en del av det internasjonale system?
  • Vil økt migrasjon føre til økt usikkerhet mellom stater?
  • Hvordan påvirker økonomisk samarbeid internasjonal stabilitet?
  • Kan forståelse av historiske hendelser benyttes for å forklare dagens hendelser globalt?

Karrieremuligheter

Interessen rundt internasjonale spørsmål og temaer er stor blant norske studenter og i samfunnet generelt.

Internasjonale studier på bachelornivå retter seg særlig mot studenter som er i begynnelsen av sine studier, og som interesserer seg for internasjonale spørsmål med særlig vekt på blant annet internasjonale politiske prosesser, menneskerettigheter og internasjonal sikkerhet.

Studiet passer også for dem som ønsker omskolering eller utvidede kunnskaper innen internasjonale forhold og temaer.

Studiet er godt egnet for dem som har et ønske om å arbeide innen humanitære organisasjoner, statlig utenrikstjeneste (både politisk og militært), politisk forskning, fredsforskning og andre beslektede arbeidsområder.

Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor internasjonale studier er et viktig steg på veien mot en spennende jobb og åpner for muligheter til mange ulike yrker både i Norge og utlandet. En slik faglig bakgrunn er relevant for arbeid både i private og offentlige institusjoner og er også etterspurt i ulike mediebedrifter.

Relevante arbeidsgivere for personer med utdanning innen internasjonale studier er Utenriksdepartementet og andre departementer, FN-systemet, humanitære organisasjoner, slik som Flyktninghjelpen, Amnesty International, Norsk Folkehjelp eller Kirkens Nødhjelp, forskningsinstitusjoner som Peace Research Institute, Oslo (PRIO), International Law and Policy Institute (ILPI) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), også innen utdanning og akademia, det være seg på universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående.

Med en grad innenfor internasjonale studier vil du dessuten også kunne søke jobber innenfor media eller i forsvaret. Med den analytiske tilnærmingen du tilegner deg ved et høyskolestudium kan du også jobbe som analytiker eller rådgiver i både private og offentlige virksomheter.

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk