Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Barnehagens digitale praksiser

Kunnskap studenten tilegner seg i studiet Barnehagens digitale praksiser er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn.

Studiepoeng

30

Innsendinger

6

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Barnehagens digitale praksiser

Kr 0,-

Ekskl. Bøker.

Beskrivelse

Søknadsperiode 1: 1. november – 10. januar, med tilbud om studieplass 11. januar.

Søknadsperiode 2: 11.januar – 10. februar, med tilbud om studieplass fortløpende.

Studiestart: 1. februar 2021

Oppstart av studiet forutsetter tilstrekkelig antall studenter
Kvalifiserte søkere vil bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.
Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Opptakskrav» for mer informasjon om hva som skal vedlegges søknaden.

Utdanningene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen. Utdanningen retter et spesielt fokus på barnehagens digitale praksiser sammen med barna. Viktige faktorer i dette arbeidet blir godt samarbeid med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe ved bruk av digitale ressurser.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Obligatorisk

Barnehagen som pedagogisk virksomhet - digitale praksiser Studiepoeng: 10

Emnet vektlegger barnehagen som pedagogisk virksomhet, profesjonell yrkesutøvelse og yrkesetikk. 

Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagen Studiepoeng: 10

Emnet tar for seg hvordan kandidatene kan tilegne seg kunnskap om og hvordan de kan benytte digitale verktøy i pedagogisk arbeid i barnehagen. 

Småbarn, medier og digital dømmekraft Studiepoeng: 10

Emnet tar for seg kunnskap innenfor småbarns mediebruk og digital dømmekraft. Studiet innledes med aktuell forskning om barns medievaner og mediebruk.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om profesjonell yrkesutøvelse, samt innsikt i lover og forskrifter som regulerer barnehagens virksomhet
 • har kunnskap om begreper, perspektiver og teorier knyttet til barnehagens hverdagsliv og barnehagens digitale praksiser
 • har kunnskap om barns medievaner og mediebruk, og forstår viktigheten av foreldresamarbeid til beste for barnet
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy i observasjon og ulike observasjonsmetoder, pedagogisk dokumentasjon, personvern og digital dømmekraft, i henhold til retningslinjer og etikk
 • har kunnskap om hvordan det digitaliserte samfunnet påvirker pedagogiske og didaktiske metoder, prosesser og verktøy som bidrar til å fremme lek, læring og danning i barnegruppen
 • forstår barnehagens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv sett i lys av det digitaliserte samfunnet barn vokser opp i

Ferdighet

 • kan anvende egen kunnskap og ferdighet til å bruke digitale hjelpemidler i pedagogisk arbeid i møte med barn og familier
 • kan finne informasjon og aktuelt fagstoff som er relevant i arbeid med digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagen
 • kan kartlegge og identifisere faglige og etiske problemstillinger knyttet til digital teknologi og barnehagens digitale praksiser
 • kan samtale med barn om mediebruk og fremme mestringsopplevelser i lek og læring med digitale aktiviteter
 • kan bidra i planlegging og gjennomføring av leke- og læringsaktiviteter ved hjelp av ulike pedagogiske og didaktiske metoder og arbeidsformer

Generell kompetanse

 • kan utføre det barnehagefaglige arbeidet i tråd med retningslinjer forankret i barnehagens styringsdokumenter og oppdatert faglitteratur om barn, barndom og digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagen
 • har utviklet en etisk grunnholdning til barnehagens arbeid med digitale verktøy
 • har oversikt over grunnlagsdokumenter for digitale praksiser i barnehagen
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som taushets- og opplysningsplikten, personvern og digital dømmekraft
 • kan bygge relasjoner med foresatte, fagfeller og kolleger for å utveksle kunnskaper og erfaringer om digitale praksiser i barnehagen

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten. 

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel
  Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Søker må ved oppstart ha tilegnet seg kompetanse tilsvarende kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. Fyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 3 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk