Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Demensomsorg og alderspsykiatri

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser. 

Fagskolepoeng

60

Innsendinger

26

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Demensomsorg og alderspsykiatri

Kr 50 900,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave. 

Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser med oppstart oktober 2017. Gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell.

Nærmere informasjon om dette finner du her: Demensomsorg og alderspsykiatri finansiert av Helsedirektoratet.

Alle søkere må selv sørge for å sende inn relevant dokumentasjon, i tillegg til søknad. Dersom du er autorisert helsepersonell skal kopi av autorisasjon fremvises. Dersom du søker med realkompetanse skal relevante arbeidsattester og papirer fra videregående skolegang / annen høyere utdanning legges ved. Søkere som ikke fremviser dokumentasjon vil ikke bli vurdert for opptak. 

Obligatorisk

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag Fagskolepoeng: 14
Demens og demensomsorg Fagskolepoeng: 11

Kurset inngår i Helsefagskolen Demensomsorg og alderspsykiatri.

Alderspsykiatri Fagskolepoeng: 10

Kurset inngår i helsefagskolen  Demensomsorg og alderspsykiatri.

Pasient og samfunn Fagskolepoeng: 11
Praksisstudier og fordypningsoppgave Fagskolepoeng: 14

Kurset inngår i helsefagskolen   Demensomsorg og alderspsykiatri.

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode.

NKI Nettstudier er ansvarlig for at studentene tilbys praksisstudier på et faglig relevant praksissted.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, tilrettelegging av det fysiske miljøet og prosesser for miljøarbeid innenfor demensomsorgen
 • Kandidaten har innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer arbeidet innenfor demensomsorgen
 • Kandidaten har kunnskap om fagfeltet demensomsorgen, hvilke tiltak som finnes for personer med demens, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kandidaten har kunnskap om ulike psykiske lidelser og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kandidaten har kunnskap om betydningen av demensomsorg og legge til rette for gode omsorgstiltak for personer med demens, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.
 • Kandidaten har forståelse for sentrale utfordringer som personer med demens har

Ferdigheter

 • Kandidaten kan søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Kandidaten kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende miljøterapeutiske metoder i sitt arbeid
 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kandidaten kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen demensomsorgen og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for personer med demens

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer innen demensomsorgen
 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med personer med demens
 • Kandidaten har forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan og etablering og vedlikehold av profesjonelle relasjoner
 • Kandidaten har forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for pasienter/brukere med en demenssykdom
 • Kandidaten har forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige
   problemstillinger for egen faglig utvikling

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamenene arrangeres normalt 2 ganger årlig (se egne datoer for fordypningsoppgaven). Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Oppmelding til eksamen skjer enten elektronisk inne i nettskolen eller ved å sende oppmeldingsskjema til eksamen@nki.no. Som student har du selv ansvar for å melde deg opp til eksamen innen de gitte tidsfristene. Oppmeldingsfrist for eksamen på vårsemesteret er 15. mars og 1. oktober for høstsemesteret.

Eksamen i emne 1

Fire timers individuell skriftlig eksamen. Vurderes med karakter A-F. Eksamen er stedbasert, det betyr at studenten møter opp i et eksamenslokale og gjennomfører eksamen der. Dersom studenten ikke har mulighet for å avlegge eksamen i NKI sine lokaler i Oslo, skal lokalleie og utgifter til eksamensvakt dekkes av studenten selv. 

Eksamen i emne 2

Nettbasert flervalgsoppgave via internett – Multiple Choice med en varighet på en time. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Eksamen i emne 3

Tre dagers skriftlig hjemmeeksamen, med eksamensspørsmål knyttet til en pasient/brukers situasjon. Presenteres som en caseoppgave. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Eksamen i emne 4

Nettbasert flervalgsoppgave via nett - Multiple Choice med en varighet på en time. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Fordypningsoppgave i emne 5

En individuell fordypningsoppgave etter egne kriterier. Fordypningsoppgaven kan leveres 4 ganger i året: 

 • 1. april
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. desember 

Det er to ukers oppmeldingsfrist til fordypningsoppgaven. Oppmelding skjer på vanlig måte, enten elektronisk inne på nettskolen eller ved å sende oppmeldingsskjema til eksamen@nki.no. Du vil motta informasjon om innlevering av fordypningsoppgaven på e-post 1 uke i forkant av leveringsdato. 

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått når du leverer oppgaven.

Vitnemål

Studenter som har fullført fagskolen i samsvar med krav fastsatt i studieplanen, får vitnemål med karakterer etter bestemmelser som fremgår av NKI Nettstudiers eksamensreglement. Gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 300,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk