Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Folkemord og massevold (INT1230)

I dette emnet vil du som student bli utfordret til å ta en del valg selv, da emnet vurderes ut i fra at større selvvalgt essay. Emnet er kasusbasert, der forelesningene legges opp parvis – først en teoriforelesning, deretter en kasusforelesning. Ved å knytte tematikken opp mot kasusstudier vil du bli sterkere i anvendelse og drøfting av teori, som vil være nyttig for den skriftlige innleveringen i dette emnet samt kommende emner.

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Regioner i konflikt er det avsluttende emnet i årsenheten/første studieår og vil binde sammen alle de ulike emnene dette året. Dette emnet vil med utgangspunkt i kunnskapen og erfaringene studentene har tilegnet seg fra de øvrige emnene gjøre en dypere analyse av et sett historisk viktige konflikter i ulike regioner.

Emnet vil gi studentene områdekunnskap, og en bred forståelse av hvordan voldelige konflikter har vært med på å prege og forme utviklingen av ulike land, regioner og verdenssamfunnet som helhet. Emnet er casebasert, og hver student skal gjennomføre et individuelt studie av et selvvalgt tilfelle.

Emnet trekker veksler på fagtradisjonene historie og områdestudier. I tillegg til at forelesningene gir kunnskap om viktige enkeltkonflikter vil hver forelesning være direkte praktisk relevant for vurderingskravet (den individuelle caseoppgaven) ved at de fungerer som eksempler på hvordan en casestudie kan gjennomføres og hvilke teoretiske og andre utgangspunkt man kan og bør ta for å analysere en konflikt.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne…

Kunnskap

 • tilegne seg empirisk kunnskap og forståelse for politiske, sosiale og økonomiske utfordringer i utvalgte konfliktområder;
 • kjenne til grunnleggende konflikthistorie i de aktuelle regionene;
 • kritisk evaluere konfliktløsningstiltak som har vært gjennomført;
 • redegjøre for hovedlinjer og potensielle årsaker til voldelig konflikt i egenvalgt studie;

Ferdigheter

 • vurdere fellestrekk og ulikheter ved casene som presenteres i emnet;
 • utvikle og anvende analytiske ferdigheter i det individuelle casestudiet;
 • samle inn og presentere relevant data for casestudiet;
 • beskrive og analysere konflikter ved bruk av fagterminologi;
 • produsere en områderapport med sentrale data fra en konfliktsone.

Generell kompetanse

 • utvikle en generell forståelse for analysemetoder som brukes av konflikter;
 • utvikle en generell forståelse for bakgrunn og dynamikk i utvalgte, sentrale konflikter.
 

Mer informasjon

Samarbeids­partnere

Bjørknes Høyskole

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk