Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Folkerett (INT2220)

Internasjonale lover og regler er en sentral del av rammeverket for internasjonalt samkvem. I dette emnet ser vi nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Rettsliggjøringen av mellomstatlige, og etter hvert også mellommenneskelige forhold, er et av de mest påfallende trekkene ved globaliseringsprosessene det siste århundret.

I dette emnet ser vi nærmere på noen trekk ved det vi i dag kaller folkeretten, i det vi studerer dens grunnleggende bestanddeler og dens plass i det internasjonale systemet. Hensikten med emnet er å analysere hvilken rolle internasjonal rett, eller folkeretten, spiller i internasjonale forhold.

Noen av emnets hovedtemaer er

(1) bruk av makt

(2) krigsforbrytelser

(3) menneskerettigheter

(4) retten til selvbestemmelse.

Vi kommer dessuten til å spørre oss hvorvidt internasjonal lov egentlig fungerer, og hvilken rolle slik lov spiller

(1) i kampen mot terror

(2) som redskap for å kunne holde ledere ansvarlige for deres handlinger

(3) som middel for å hindre mellomstatlig konflikt.

Bidrar rettsliggjøring av internasjonale forhold til å sivilisere forholdet mellom stater, eller gjør «den lille» fremdeles som hun må og «den store» som hun vil? 

Emnet legger vekt på empiri og ser nærmere på flere casestudier. Mens vi i studiet av hvorvidt konflikter kan være ulovlige ser nærmere på Irak, gjør vi bruk av Iran som case i studiet av hvorvidt forkjøpskrig er lovlig; Kosovo og Libya når vi reflekterer over hvorvidt humanitær intervensjon kan være riktig, men ulovlig; Guantánamo når vi vurderer hvorvidt sikkerhet kan og bør trumfe internasjonal rett, og Sudan når vi spør oss hvorvidt den internasjonale straffedomstolen kan bidra til å true internasjonal stabilitet. Vi undersøker også rollen internasjonal lov spiller i forsøkene på å kontrollere våpenspredning, hindre folkemord, fremme menneskerettigheter og muliggjøre suksesjon. 

Etter fullført emne skal studenten ha en grunnleggende forståelse for ulike sider av folkeretten. Studenten skal dessuten kunne redegjøre for hvilken rolle internasjonale organisasjoner, slik som FN, spiller i utviklingen av internasjonal rett.

 Læringsutbytte

Studenten skal kunne...

Kunnskaper

 • redegjøre for hovedforskjellene mellom nasjonal og internasjonal rett;
 • forstå utviklingen av internasjonal rett og dennes plass i det internasjonale samfunn i dag;
 • definere internasjonal rett og redegjøre for utvidelsen av omfanget av internasjonal rett;
 • forstå folkerettens rolle i internasjonal politikk;
 • forstå og redegjøre for sammenhengen mellom folkeretten og menneskerettigheter;
 • redegjøre for hvilken rolle internasjonale organisasjoner spiller i utviklingen av internasjonal rett.

Ferdigheter

 • drøfte noen av hovedutfordringene knyttet til håndhevelsen av internasjonal rett;
 • redegjøre for og drøfte hvordan bruk av makt er regulert i internasjonal rett;
 • drøfte bruksverdien av folkeretten som redskap for å holde ledere ansvarlige for deres handlinger;
 • analysere folkeretten som instrument i kampen mot terror.

Generell kompetanse

 • ha generell forståelse av freds- og konfliktstudier i lys av folkeretten;
 • ha en grunnleggende forståelse av folkeretten og kunne implementere dette i fremtidig arbeid med freds- og konfliktrelaterte problemstillinger.
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk