Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Innføring i internasjonale studier (INT1110)

I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner. 

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Vi lever i en sammensatt og kompleks verden som til tider kan virke både uoversiktlig og uforståelig. Internasjonale studier er en tverrfaglig tilnærming for analyse av globale fenomener og henter inspirasjon fra blant annet statsvitenskap, økonomi, historie og jus.  Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør. Sentrale emner som internasjonal historie, internasjonal politikk, internasjonal politisk økonomi, internasjonal rett, globale og regionale institusjoner, ikke-statlige aktører og globalisering vil vektlegges og er viktige for å kunne forstå hvordan stater forholder seg til hverandre gjennom samarbeid, handel, fred og konflikt. Teorier om internasjonale forhold står dessuten sentralt i internasjonale studier. Slike teoretiske rammeverk er analytiske redskaper vi kan bruke i studiet av internasjonale forhold. På mange måter gir dette emnet deg derfor et språk og noen verktøy du vil ha stor nytte av i alle emnene dette året

Læringsutbytte 

Studenten skal kunne... 

Kunnskap

 • forstå hva som kjennetegner sentrale temaer som internasjonal politikk, internasjonal historie, internasjonal økonomi, internasjonal rett og globalisering;
 • kjenne til og redegjøre for historiske trekk ved det internasjonale samfunnet og kunne vurdere historiske hendelsers betydning for samtidens internasjonale forhold;
 • identifisere og forklare karakteristiske trekk ved internasjonale og regionale organisasjoner og deres plass i det internasjonale samspillet;
 • forstå og vurdere hvilke forhold som ligger til grunn for utformingen av norsk utenrikspolitikk og utenrikspolitikk generelt;

Ferdigheter

 • benytte ulike teoretiske tilnærminger til studiet av internasjonale relasjoner;
 • vurdere internasjonale institusjoners rolle og betydning i fred og konflikt;
 • redegjøre for ulike teorier innen internasjonale relasjoner og benytte seg av slike teoretiske redskaper i forståelsen av konflikt og internasjonal politikk;

Generell kompetanse

 • tilnærme seg studiet av internasjonale relasjoner ved å vise til ulike politiske teorier;
 • analysere og forstå utviklingstrekk ved og tendenser i internasjonal politikk;
 • drøfte betydningen av struktur versus agent for utfallet av internasjonal politikk;
 • bruke internasjonal rett og juridisk metode til å forstå globale hendelser.

Vurderingsformer

 Arbeidskrav:

 • Skriftlig innleveringsoppgave; omfang: 2000 ord (bestått/ikke bestått)
 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet. Studenten må til sammen ha fått godkjent ti innlegg, hvorav to skal være nye innlegg fra studenten, tre skal være kommentarer til forelesers innlegg og fem skal være kommentarer til andre studenters innlegg.

Eksamen: 

 • 4-timers skriftlig eksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk