Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Jus, saksgang og juridiske dokument (JSD) (1 og 2) *

Du får en innføring i jus og juridisk metode. Videre skal du bli kjent med sentrale hovedregler og unntak innen utvalgte rettsområder* i privatretten. 

Innhold

Videre vil du lære å bruke Lovdata Pro på en avansert måte, slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder til videre dokumentbehandling.

Du vil lære hvordan sivile saker føres for retten og juridiske dokumenters betydning i en slik prosess.

I studieenheten selskapsrett lærer du om ulike selskapsformer.

I Avtalerett får du kunnskap om avtaleinngåelse og fullmakter. Kjøpsrett lærer deg om hvilke rettigheter og plikter man har som kjøper og selger.

I studieenheten Husleierett lærer du om inngåelse av husleieavtaler, regulering av leien, rettigheter og plikter under leieforholdet og viktige ting ved avslutning av et leieforhold.

Det er viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver kjenner til arbeidsmiljøloven. Loven har blant annet som formål å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Kan arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker å arbeide hele helgen hvis det er en kritisk situasjon på jobb?

Videre vil du lære om vilkårene for erstatning og lære om erstatningsansvaret som gjelder for foreldre og arbeidsgiver dersom barn eller ansatte ødelegger noe i forbindelse med arbeidet.

JSD 1 består pr. i dag av :

Juridiske metode

Lovdata Pro

Domstolene og sivilprosess

Selskapsrett

Avtalerett

Kjøpsrett

Husleierett

Arbeidsrett

Erstatningsrett

JSD 2

I andre semester vil du ha faget JSD 2.

Strafferett er studieenheten som lærer deg om vilkårene for å kunne straffes, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner finnes. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. Til slutt vil du lære om domstolsystemet og prosessreglene. I strafferetten lærer du om reglene for straff og straffereaksjoner. Dette vil være viktig for å forstå emnet straffeprosess hvor du lærer om sakens gang i en straffesak.

I familieretten lærer du om ekteskapsregler og hva som skjer med formuen når et ekteskap tar slutt. I arveretten ser vi på hovedregler og unntak ved fordeling av arv.

Studieenheten Forvaltningsrett gir deg kunnskap om saksbehandlingsreglene som gjelder for all offentlig forvaltning og som benyttes i næringslivet. Du lærer også om klagebehandling og mulige virkninger av saksbehandlingsfeil.

Avhendingsrett er studieenheten hvor du lærer om kjøpers og selgers plikter og rettigheter ved eiendomsoverdragelse. På slutten av studieenheten vil du også lære det grunnleggende om eiendomsmegling. Tingsrett tar for seg ulike konflikter som kan oppstå ved eksempelvis sameie og hevd knyttet til eiendeler og eiendom. I tillegg vil du lære om situasjoner hvor flere personer hevder å eie rettighetene til samme gjenstand. Hvem har rett på å beholde en gjenstand som noen har lånt også solgt videre til en tredjeperson som var i god tro?

I emnet Pengekrav lærer du om hva et gjeldsbrev er og prosessen ved betalingsmislighold av fakturaer og inkasso. Forsinkelsesrente, motregning, foreldelse av krav og sikring av krav er også tema.

Avslutningsvis vil vi se på hvordan tvangsfullbyrdelse foregår samt reglene for gjeldsforhandling og konkurs.

JSD 2 består pr. i dag av:

Strafferett

Straffeprosess

Familierett

Arverett

Forvaltningsrett

Avhendingsrett

Tingsrett

Pengekrav

Tvangsfullbyrdelse og gjeldsforhandling

Konkurs

Du skal få trene på å løse praktiske oppgaver knyttet til juridiske dokumenter på disse rettsområdene ved hjelp av rettskildesøk på Lovdata Pro og benytte relevante rettskilder til å lage juridiske utdrag i bransjerelevante programvarer.

*Det tas forbehold om endringer.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk