Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Klinisk miljøterapi

Emnet klinisk miljøterapi tar for seg det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Rammen for emnet er at miljøterapi er en terapiform som har noe egenartet i seg selv, en fagideologisk tankegang, som kan bidra sterkt inn i de ulike brukerens liv og bedringsprosesser. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som vil bidra i det miljøterapeutiske arbeidet.

Studiepoeng

15

Innhold

Emnekode: PSY6160
Tittel: Klinisk miljøterapi
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng 15 studiepoeng

 

I dette emnet vil du lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi. Det vil også bli fokusert på ulike bruksområder for miljøterapi, både for barn, ungdom og voksne. Spesifiserte teoretiske miljøterapeutiske retninger vil beskrives, som kognitiv miljøterapi, mentaliseringsbasert miljøterapi og traumesensitiv miljøterapi. I stor grad vil det også legges vekt på viktige kunnskaper og ferdigheter i hvordan være en god miljøterapeut i praksis. I dette vil relasjons- og kommunikasjonskompetanse (både muntlig og skriftlig) stå i fokus, samt kunnskap om etiske betraktninger i møtet med mottakerne av miljøterapi.

 

Innhold i klinisk miljøterapi

  • Miljøterapiens bakgrunn og historie
  • Prinsipper og holdninger innen miljøterapi
  • Miljøterapi for barn og unge (barnevern og psykisk helse)
  • Miljøterapi for voksne (psykisk helse og rus og habiliteringstjeneste)
  • Relasjonskompetanse som miljøterapeut
  • Kommunikasjonskompetanse som miljøterapeut
  • Journalskriving som miljøterapeut
  • Organisering og ledelse i miljøterapi
  • Etikk i miljøterapi

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Ha kunnskap om miljøterapiens bakgrunn og bruksområder
 • Ha kunnskap om overordnede prinsipper og holdninger innen miljøterapi
 • Ha kunnskap om miljøterapi som en overordnet behandlingsmetodikk, samt spesifisert ved ulike terapeutiske retninger
 • Ha kunnskap om miljøterapi som behandlingsmetode innen barneverntjeneste, psykisk helse for barn og ungdom, psykisk helse og rus for voksne og habiliteringstjeneste for voksne
 • Ha kunnskap om relasjonelle utfordringer i miljøterapi
 • Ha kunnskap om kommunikasjonsutfordringer i miljøterapi
 • Ha kunnskap om hvordan ledelse og organisering spiller inn på den miljøterapeutiske hverdagen

 

Ferdigheter

 • Å kunne beskrive miljøterapi som en egenartet terapiform, men også beskrive det ut ifra ulike terapeutiske retninger
 • Å kunne sammenligne, samt skille fra hverandre, ulike former for miljøterapetiske retninger
 • Å kunne gjenkjenne og å møte relasjonelle utfordringer i miljøterapi
 • Å kunne kommunisere på måter som bidrar til vekst for brukeren i miljøterapi
 • Å kunne reflektere over de etiske aspektene ved arbeidet i miljøterapi

Generell kompetanse

 • Å være i stand til å selvstendig reflektere rundt miljøterapiens muligheter og begrensninger i møtet med brukernes behov
 • Å ha en forståelse for kompleksiteten i det miljøterapeutiske landskapet
 • Å kunne reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til miljøterapi generelt og egen fagutøvelse spesielt

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene er:

 • Nettbasert kurs
 • Skriftlig innlevering

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk