Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Menneskerettigheter (INT1220)

Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang tvunget til å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Fremdeles den dag i dag byr gjennomføringen av menneskerettighetene på betydelige utfordringer og moralske dilemmaer, både i fred og konflikt. Disse dilemmaene vil gjennom emnet bli drøftet, ut i fra teorien og historien bak menneskerettighetene, og implementeringen av disse.

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Nazi-Tysklands utryddelse av jøder under den andre verdenskrig tydeliggjorde for alvor behovet for å beskytte mennesker fra sin egen stat. Internasjonal rett handlet lenge kun om nettopp det internasjonale, eller mellomstatlige. Mennesker var ikke subjekter i internasjonal rett og intrastatlige forhold var, jamfør prinsippet om statlig suverenitet knesatt i 1648, ikke et internasjonalt anliggende.

Med rettsliggjøringen av menneskerettighetene i 1948 ble det stilt krav til hvordan staten kan behandle sine egne innbyggere, hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk, hvordan de styrer sine fengsler og så videre. Menneskerettighetene representerer dermed en mulig betingelse av staters rett til selvbestemmelse i alle forhold, i den forstand at de sier noe om hvordan staten skal behandle enkeltmennesker og grupper.

I dette faget vil du få gi grunnleggende kunnskap om det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende, samt muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i forhold til enkelte land. Utfordringene vil diskuteres ut fra perspektiver som blant annet menneskerettigheter (MR) og makt, MR og utvikling, MR og mangfold, og MR og konflikt. 

Læringsutbytte

Studenten skal kunne...

Kunnskap

 • forstå utviklingen av menneskerettighetene i et historisk og filosofisk perspektiv;
 • forstå og kritisk kunne vurdere hvordan den politiske gjennomføringen av menneskerettigheter finner sted både på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå;
 • forstå hvordan studiet av menneskerettighetene spenner over en rekke akademiske disipliner; 
 • redegjøre for og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til menneskerettighetene;
 • vise til hvordan menneskerettighetsrapporter utarbeides, samt kunne tolke slike rapporter utarbeidet av stater og organisasjoner. 

Ferdigheter

 • evaluere og vurdere sammenhengen mellom brudd på menneskerettigheter, utvikling og konflikt;
 • vurdere hvorvidt en gitt handling er i strid med menneskerettslige avtaledokument;
 • redegjøre for og drøfte betydningen av det juridiske og praktiske forholdet mellom statlig suverenitet og menneskerettighetsovergrep;
 • analysere det internasjonale samfunnets muligheter for reaksjoner mot en stat som bryter menneskerettigheter;
 • utarbeide en menneskrettighetsrapport.

Generell kompetanse

 • utvikle en dypere forståelse av menneskerettighetenes stilling i det internasjonale samfunnet;
 • lese og gjøre relevant bruk av internasjonale avtaledokument om menneskerettigheter;
 • veie forholdet mellom menneskerettslige prinsipper når disse kommer i konflikt med hverandre.
 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk