Fagskole

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering gir deg kunnskap om hverdagsrehabilitering som både et tankesett og en arbeidsform. I hverdagsrehabilitering er det sentrale spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Fokus er på hvilke aktiviteter brukeren selv definerer som viktig og dette innebærer en ny rolle for helsepersonell.

Studiet omhandler hverdagsrehabilitering som en teoretisk konstruksjon og om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten at du må være i kontakt med pasienter eller brukere. 

Studiepoeng

30

Innsendinger

5

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Hverdagsrehabilitering

Kr 0,-

Ekskl. Bøker.

Beskrivelse

For å kunne rendyrke fagområdene helse og oppvekst, har vi valgt å skille ut disse områdene fra NKI i en egen skole. Denne skolen har fått navnet MedLearn. Dette vil skape et enda sterkere og mer fokusert fagmiljø. Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Søknadsperiode: fra og med 1. november 2019 - 3. februar 2020. 

Studieplassen er foreløpig ikke åpen for opptak. Men du kan melde din interesse allerede i dag til: opptak@medlearn.no. Vi kontakter deg når når vi starter opp studieopptak for hverdagsrehabilitering. 

Kunnskap om Hverdagsrehabilitering er etterspurt. Studiet passer for deg som ønsker å utfordre deg selv og som ønsker å se på den tradisjonelle hjelperrollen i et nytt og spennende perspektiv.

Fagskoleutdanningen, Hverdagsrehabilitering har fokus på en rekke relevante ferdigheter om hverdagsrehabilitering som teoretisk konstruksjon, om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten å være i kontakt med pasienter eller brukere. Utdanningens hovedmål, er å utdanne yrkesutøvere som har kunnskap om hverdagsrehabilitering som både et tankesett og en arbeidsform.

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i Hverdagsrehabilitering. Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier. Studieplan for hverdagsrehabilitering

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Obligatorisk

Innføring i hverdagsrehabilitering Studiepoeng: 10

Emnet gir en innføring i hva som kjennetegner hverdagsrehabilitering. Hvem som bør få tilbud om hverdagsrehabilitering, og hvorfor de bør få tilbudet.

Organisering og yrkesutøvelse Studiepoeng: 10

Emnet omfatter verktøy og ideer som kan benyttes i praksis, uten å være i kontakt med pasienter eller brukere. Presentasjon av ulike kartleggingsverktøy, veiledningsteori og motiverende intervju. 

Hverdagsrehabilitering, teknologi og samfunn Studiepoeng: 10

Emnet setter hverdagsrehabilitering inn i en større sammenheng og viser hvordan tjenester og tilbud i samfunnet kan hjelpe den enkelte til å fremme hverdagsrehabiliteringen, samt hvilke utfordringer det kan ha for den enkelte kommune.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten har kunnskap om begreper, praktiske verktøy for kartlegging, prinsipper for veiledning og kommunikasjons- og motivasjonsteorier og helseutfordringer knyttet til aktiviteter og deltakelse i hverdagsrehabilitering
 • Studenten har innsikt i relevante bestemmelser i lover og forskrifter som har særlig betydning for brukere, pårørende og yrkesutøvere, med vekt på å sikre individuelt tilpasset rehabilitering
 • Studenten har kunnskap om organiseringen av helse- og omsorgstjenestene, om roller, rutiner og aktiviteter som er aktuelle i hverdagsrehabilitering og kjennskap til hvor og når hverdagsrehabilitering kan anvendes
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap om hverdagsrehabilitering gjennom faglitteratur og fra digitale plattformer
 • Studenten har forståelse for hvordan hverdagsrehabilitering kan bidra til økt livskvalitet for bruker og pårørende, samt bedre ressursutnyttelse innen helse- og omsorgssektoren

 

Ferdighet

 • Studenten kan anvende kunnskap om hverdagsrehabilitering og helseutfordringer hos brukere, gjennom å beskrive og forklare planlegging og utøvelse av helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Studenten kan gjøre rede for at hverdagsrehabilitering inkluderer en holdnings- og kulturendring med vekt på mestring i hverdagen, samt tett tverrfaglig samarbeid
 • Studenten kan beskrive og forklare ulike faglige verktøy for å få til en brukerorientert hverdagsrehabilitering som kartlegging, kommunikasjon- og veiledning og motiverende intervju 
 • Studenten kan finne relevant informasjonen og fagstoff om hverdagsrehabilitering som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • Studenten kan identifisere faglige problemstillinger og etiske dilemmaer rundt hverdagsrehabilitering

Generell kompetanse

 • Studenten har forståelse for faglige etiske utfordringer og prinsipper knyttet til hverdagsrehabilitering
 • Studenten har utviklet en etisk grunnholdning som har brukeres behov og muligheter i sentrum og stimulerer til brukermedvirkningen i samhandling med bruker, pårørende og fagpersoner
 • Studenten har utviklet god evne til egenrefleksjon og innsikt i hvordan egne kunnskaper og holdninger påvirker andre
 • Studenten har forståelse for menneskers individuelle behov, praktiske verktøy og begreper knyttet til hverdagsrehabilitering
 • Studenten har forståelse for viktigheten av tverrfaglig samarbeid og kan ta ansvar for å bygge gode relasjoner med fagfeller, på fellesfaglig og tverrfaglig plan 
 • Studenten har utviklet en omsorgsforståelse som grunnlag for kommunikasjon, samhandling, og aktiviteter som stimulerer pasientens egne ressurser

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen kan også være aktuell for høyskoleutdannede innen helse- og sosialfag som for eksempel ergoterapeuter, vernepleiere, fysioterapeuter og sykepleiere
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

All informasjon om eksamen.

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk