Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Medisinsk sekretær

Har du lyst på en spennende jobb der du får jobbe tett på andre mennesker? Trives du med varierende arbeid der du får jobbe tett med annet helsepersonell? Medisinsk sekretær er en kort, yrkesrettet utdanning som gir deg de praktiske og teoretiske kunnskapene du trenger for å jobbe på sykehus, klinikker og private legekontorer. Denne utdanningen gir deg kompetanse på flere fagområder og åpner døren for en spennende karriere. Å bidra til å oppdage og utrede sykdom gir mening. Nettopp derfor er du viktig!

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Medisinsk sekretær

fra Kr 43 600,-

Beskrivelse

Medisinsk sekretær er en praktisk rettet utdanning med meget gode jobbmuligheter på både sykehus og legekontor. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å gå rett ut i jobb, uten en lang opplæringsperiode. Utdanningen er praktisk rettet og legger grunnlaget for at du skal kunne jobbe i kontoradministrative funksjoner, med både pasienter, pårørende og helsepersonell. Du får også trening i å bruke relevante IT-systemer i helsevesenet.

Praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen, og skiftestuearbeid kan gjennomføres som tilleggsmodul. Denne utdanningen er ikke en fagskoleutdanning, men en yrkesrettet utdanning som tilbys. 

Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Medisinsk sekretær har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor. Utdanningen gir ikke autorisasjon etter helsepersonelloven. 

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til våren, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen. 

Gjennomføring:
 • Stedbasert: Denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert i Oslo, Trondheim og Bergen. Det vil også være mulig å følge kveldsklassen i Oslo via livestream til høsten 2021. Det er 48 timer obligatorisk laborotarieundervisning på denne utdanningen. Laboratorieøvelser gjennomføres på skolen, og studenter som følger undervisning via livestream, vil kunne delta på laboratorieundervisning i Oslo på kveldsundervisningen, eller delta på samlinger i helg - neste studiestart januar 2021
 • Nettstudier fast oppstart: Denne utdanningen tilbys også som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart februar 2021
 • Nettstudier m/samling: Denne utdanningen tilbys også som nettstudier med fast oppstart med seks obligatoriske fysiske samlinger i Oslo - neste studiestart august 2021

Emner

Anatomi/fysiologi/sykdomslære

Dette emnet gir opplæring i grunnleggende anatomi og fysiologi, samt relevante sykdommer uten at du trenger bakgrunn i medisin eller biologi. Gjennom undervisningen får du kjennskap til oppbyggingen og normalfunksjonen til de forskjellige organsystemene i menneskekroppen.

Psykologi og etikk

En medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner og må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for omsorg og hjelp. Det krever forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker. Opplæringen i psykologi legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Medisinsk terminologi

I faget Medisinsk terminologi får du i hovedsak opplæring i medisinske ord og uttrykk (medisinsk nomenklatur).

God kunnskap i medisinsk terminologi vil danne grunnlag for faglig og personlig videreutvikling og er det språklige verktøyet som brukes i alle helsefagrelaterte disipliner. Det er derfor viktig for forståelsen av all medisinsk faglitteratur. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser.

Helseadministrasjon

Administrative oppgaver er viktige oppgaver for en medisinsk sekretær. I dette emnet vil du få en innføring i de vanligste og viktigste administrative oppgavene som er aktuelle for en medisinsk sekretær på et legekontor eller en annen helseinstitusjon. Du vil få kjennskap til diverse lover og forskrifter som taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven. I emnet vil du også lære om organiseringen av helsevesenet i Norge, hvordan de samhandler med hverandre og hvilken rolle de ulike aktørene har.  

Laboratoriearbeid

En medisinsk sekretær må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver som f.eks. blodprøvetaking og urinprøveanalyse. Du læres opp i laboratoriearbeid både teoretisk og praktisk. Etter endt kurs skal du kunne utføre prøver og undersøkelser som normalt vil være en del av ditt arbeidsområde. Vi benytter det til enhver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr.

Tillegsmodul i Skiftestuearbeid

Kurset er en tilleggsmodul for å øke kompetansen innenfor praktiske pasientrettede oppgaver som utføres ved legesentre og andre helseinstitusjoner som yter pasientbehandling. Det legges stor vekt på praktisk trening i ulike teknikker kombinert med en teoretisk forståelse av de ulike emnene. 

Skiftestuekurs er en tilleggsmodul som krever egen pris og påmelding. Påmelding skjer etter oppstart av studiet Medisinsk sekretær.

Pris: Kr. 9500,-*.

*Prisendringer kan forekomme.

Mer informasjon

Stedbasert / Livestream

DAGTID våren 2021:

 • Oslo og Trondheim: 26. jan

KVELDSTID + Livestream høst 2021:

 • Oslo: aug/sept

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til våren, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte. For kveldsklassen i Oslo, vil det også være mulig å delta via livestream.

For studenter som følger undervisningen via livestream, er det 48 timer obligatorisk laborotarieundervisning. Laboratorieøvelser gjennomføres på sted, og studenter som følger undervisning via livestream vil kunne delta på laboratorie i Oslo på kveldsundervisningen, eller delta på samlinger i helg etter avtale i Oslo, Bergen og Trondheim.

Ved NKI praktiserer vi med Bring your own Device. Les mer om dette her. 

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Medisinsk sekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Medisinsk sekretær tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende den som tilbys på dagtid, men går over to semestre. Det vil også være mulig å følge kveldsklassen i Oslo via livestream med noen fysiske samlinger i Oslo, Bergen og Stavanger. 

Undervisningstidene på kveldsskolen er 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Undervisningen foregår i all hovedsak på to faste kvelder i uken, men det må påregnes at noen avvik kan forekomme, f.eks i anledning helgesamlinger eller annet. Skolen vil da gi beskjed så tidlig som mulig. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Nettutdanning

Studiestart 2021: 8. februar (Dato for august ikke satt enda)

NETTUTDANNING:

Normert studietid er to semester

Nettstudier

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Samlinger i Laboratoriearbeid

Det gjennomføres obligatorisk samling i faget Laboratoriearbeid. Dette er et praktisk rettet fag som gjennomføres i NKIs lokaler i Oslo, Nedre Vollgate 8 over to helger. Tidspunkt og sted for undervisningen blir publisert til studentene i nettskolen. 

Du må ha vært gjennom hele Laboratoriearbeid og gått gjennom alle prosedyrene som vises på videoene og på NOKLUS, før du møter til disse samlingene. Det vil også være hensiktsmessig å repetere prosedyrene etter at du har vært på samlingene.

Utgifter tilknyttet samlinger, f.eks. reise og opphold, er ikke inkludert i studieavgiften.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

Nettstudier med samlinger

Studiestart 2021 nett + samlinger:

Oslo: august

Nettstudier med samlinger er en kombinasjon av nettskole og klasseromsundervisning. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og en klasse. Det meste av undervisningen er nettbasert, men det blir i tillegg planlagt regelmessige samlinger hvor studentene samles og deltar i undervisning sammen med en lærer. I Oslo vil undervisningen skje på vår skole i Nedre Vollgate 8.

Alle samlinger er lagt til helger, slik at det er lettere å kombinere med jobb og andre forpliktelser.

Det vil bli gjennomført 6 helgesamlinger per studiested. Lørdag og søndag fra 09.00 til 16.00. Totalt 96 skoletimer undervisning.

 • Helg 1: 3. - 4. oktober 
 • Helg 2: 21. – 22. november
 • Helg 3: begynnelsen av mars
 • Helg 4: slutten av april
 • Helg 5 og 6 m/lab: august 2021

Skiftestue høst 2021

Karrieremuligheter

På sykehus vil arbeidsoppgavene variere noe alt etter hvilken type stilling du har. Arbeidsoppgaver på sykehus kan være knyttet til pasientlogistikk:

 • Telefontjenester
 • Timebestilling
 • Innkalle etter venteliste/ flytte timer
 • Ekspedere pasienter til poliklinikk
 • Oppretting og ajourføring av sykejournaler
 • Skaffe til veie journaler/røntgenbilder
 • Ulike former for skrivetjeneste
 • Pasientservice

På legekontorer kan arbeidsoppgavene i tillegg inkludere mer praktisk pasientrettet arbeid:

 • Sårskift
 • Fjerning av sting
 • Blodprøvetaking
 • Setting av vaksiner, B12-injeksjoner m.m.
 • Assistanse ved pasientundersøkelser og småkirurgi
 • Blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG, spirometri, etc.

Pris

Stedbasert: Kr 63.200,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nettutdanning: Kr 43.600,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nett med samlinger: Kr 49.800,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Studiet er ikke godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Du kan velge mellom den ordinære betalingsplanen eller avdragsordning.

Her finner du betalingsplan for Medisinsk sekretær

Opptakskrav

Du må være fylt 18 år ved studiestart. Det er ingen andre absolutte opptakskrav for denne utdanningen.

Vi anbefaler at studentene har tilstrekkelig norskkunnskap til å følge undervisningen og kunne skrive besvarelser på norsk. For å ivareta søkernes hensyn forbeholder vi oss retten til å nekte opptak når vi vurderer at det åpenbart ikke er hensiktsmessig å starte utdanningen.

Eksamen

Det gjennomføres skriftlig eksamen i 4 emner. Vi benytter hjemmeeksamen som eksamensform. I laboratoriearbeid er det ingen eksamen, her oppnår du bestått på bakgrunn av praktisk arbeid og oppmøte i undervisningen.

All informasjon om eksamen.

Studiemateriell

Full oversikt over pensumliste for Medisinsk sekretær finner du her

Pensum for oppstart vår 2021 er bekreftet og kan nå kjøpes inn. 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk