Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Migrasjonshelse

Migrasjonshelse gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst og om kulturelle utfordringer knyttet til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. Studiets hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse.

Studiepoeng

30

Innsendinger

3

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Migrasjonshelse

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Studieplan migrasjonshelse. Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse. Fagskoleutdanning i migrasjonshelse er godkjent av NOKUT og gir 30 studiepoeng.

Studiet har hovedopptak til høsten. I noen fylker vil det også være mulighet for oppstart til våren. 

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon.

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Obligatorisk

Høst 2018 Migrasjon og folkehelse Studiepoeng: 10

Emnet tar for seg begrepsbruk og deres anvendelse innen folkehelse og migrasjon. Det er fokus på relasjon mellom etnisitet, migrasjon og helse. Videre legges det vekt på de utfordringer som en helsearbeider står ovenfor i et flerkulturelt og flerspråklig samfunn. 

Høst 2018 Folkehelseutfordringer Studiepoeng: 10

Emnet omhandler aktuelle helseutfordringer som rammer mange etniske minoritetsgrupper. Særlig gjelder dette forekomst av diabetes og ernæringsrealterte tilstander. 

Høst 2018 Helsefremmende og forebyggende arbeid Studiepoeng: 10

Emnet omhandler aktuelle helseutfordringer som rammer mange etniske minoritetsgrupper. Særlig gjelder dette forekomst av diabetes og ernæringsrealterte tilstander. 

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:       

 • har kunnskap om migrasjonsprosessen, etniske minoriteters helseutfordringer i Norge og om kulturelle utfordringer knyttet til etniske minoriteters bruk av helsetjenester
 • har kunnskap om sosiale aspekter og utfordringer som kan ha betydning for utøvelsen av helsetjenester til migrantpasienter
 • har innsikt i relevante bestemmelser i lover og forskrifter som har særlig betydning for migrantpasienter/brukere, pårørende og yrkesutøvere, med vekt på å sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester til migrantpasienter.
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenester og kjennskap til det offentliges tilbud og utøvelse av likeverdige helsetjenester ovenfor mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn
 • kan oppdatere sin kunnskap om ulike helseutfordringer hos etniske minoriteter, og hvilke helsetilbud og tjenester som best ivaretar individuelle behov
 • har forståelse for betydningen av god folkehelse generelt og betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid for etniske minoriteter i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:       

 • kan anvende kunnskap om likeverdige helsetjenester og ulike helseutfordringer hos etniske minoriteter til å planlegge og utøve helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan anvende kunnskap om hvordan sosiale ulikheter kan påvirke helsetilstanden for ulike grupper av migrantpasienter til å planlegge og utøve helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan anvende interkulturell kommunikasjon og bruk av tolk som verktøy/teknikk i veiledning av brukere/pasienter fra etniske minoriteter
 • kan finne informasjonen og fagstoff om ulike etniske minoriteters behov og helseutfordringer i deres møte med helse- og omsorgssektoren
 • kan kartlegge situasjoner i helse- omsorgsarbeid relatert til etniske minoriteter, og identifisere typiske helseutfordringer, kulturelle faktorer og sosiale utfordringer for å se behovet for iverksetting av relevante tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for prinsippene om likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av brukers etnisk opphav og kultur, samt bransjeetiske prinsipper som autonomiprinsippet, ikke-skade prinsippet og velgjørenhetsprinsippet
 • har utviklet en etisk grunnholdning som har brukeres og pasienters behov i sentrum og ivaretar brukermedvirkningen i samhandling med bruker/pasient, pårørende og fagpersoner
 • kan utføre helse- og omsorgsoppgaver som tar hensyn til at brukere/pasienter eller pårørende fra ulike etniske minoriteter og grupper har ulike behov med hensyn til etnisitet, religion, kultur og sosiale utfordringer
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i helse- og omsorgssektoren, samt med eksterne målgrupper som NAV
 • kan bidra til å utvikle det helse- omsorgsrelaterte tjenestetilbudet tilpasset ulike etniske minoriteter gjennom erfaring, samhandling og kunnskapsdeling på arbeidsplassen 

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 14 dager før eksamensdato. 

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk