Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pasienter.

Fagskolepoeng

60

Innsendinger

26

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Psykisk helsearbeid

Kr 50 900,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoengUtdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass dersom denne er relevant for studiet.

Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. 

Nærmere informasjon om dette finner du her: Psykisk helsearbeid finansiert av Helsedirektoratet.

Obligatorisk

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag Fagskolepoeng: 14
Grunnlagstenkning og lovverk Fagskolepoeng: 8

Kurset inngår i helsefagskolen  Psykisk helsearbeid.

Psykiske lidelser, behandling og tiltak Fagskolepoeng: 16

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Kommunikasjon, samarbeid og relasjon Fagskolepoeng: 8

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Praksisstudier og fordypningsoppgave Fagskolepoeng: 14

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode.

NKI Nettstudier er ansvarlig for at studentene tilbys praksisstudier på et faglig relevant praksissted.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, forebygging og prosesser for behandling innenfor psykisk helsearbeid.
 • Innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer arbeidet med psykisk syke brukere/pasienter
 • Kunnskap om fagfeltet psykisk helsearbeid, hvilke tiltak som finnes for personer med psykiske lidelser, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kunnskap om ulike psykiske lidelser og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kunnskap om betydningen av psykisk helsearbeid og legge til rette for gode omsorgstiltak for personer med psykiske lidelser, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.

Ferdigheter

 • Søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende miljøterapautiske metoder i sitt arbeid
 • Anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen psykisk helsearbeid og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for personer med psykiske lidelser.

Generell kompetanse

 • Forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer innen psykisk helsearbeid
 • Utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med personer med psykiske lidelser
 • Forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for psykisk syke brukere/pasienter
 • Forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige problemstillinger for egen faglig utvikling

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamenene arrangeres normalt 2 ganger årlig (se egne datoer for fordypningsoppgaven). Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Oppmelding til eksamen skjer enten elektronisk inne i nettskolen eller ved å sende oppmeldingsskjema til eksamen@nki.no. Som student har du selv ansvar for å melde deg opp til eksamen innen de gitte tidsfristene. Oppmeldingsfrist for eksamen på vårsemesteret er 15. mars og 1. oktober for høstsemesteret.

Eksamen i emne 1

Fire timers individuell skriftlig eksamen. Vurderes med karakter A-F. Eksamen er stedbasert, det betyr at studenten møter opp i et eksamenslokale og gjennomfører eksamen der. Dersom studenten ikke har mulighet for å avlegge eksamen i NKI sine lokaler i Oslo, skal lokalleie og utgifter til eksamensvakt dekkes av studenten selv. 

Eksamen i emne 2

Nettbasert flervalgsoppgave via internett – Multiple Choice med en varighet på en time. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Eksamen i emne 3

Tre dagers skriftlig hjemmeeksamen, med eksamensspørsmål knyttet til en pasient/brukers situasjon. Presenteres som en caseoppgave. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Eksamen i emne 4

Nettbasert flervalgsoppgave via nett - Multiple Choice med en varighet på en time. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Fordypningsoppgave i emne 5

En individuell fordypningsoppgave etter egne kriterier. Fordypningsoppgaven kan leveres 4 ganger i året: 

 • 1. april
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. desember 

Det er to ukers oppmeldingsfrist til fordypningsoppgaven. Oppmelding skjer på vanlig måte, enten elektronisk inne på nettskolen eller ved å sende oppmeldingsskjema til eksamen@nki.no. Du vil motta informasjon om innlevering av fordypningsoppgaven på e-post 1 uke i forkant av leveringsdato. 

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått når du leverer oppgaven.

Vitnemål

Studenter som har fullført fagskolen i samsvar med krav fastsatt i studieplanen, får vitnemål med karakterer etter bestemmelser som fremgår av NKI Nettstudiers eksamensreglement. Gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 300,-
 • 2 eksamener á kr 2 150,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk