Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Velferdsteknologi

Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan blant annet bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne. Det kan også gjøre det mulig å gi helse- og omsorgstjenester uten fysiske møter, noe som fører til at helsepersonell får en ny og utvidet rolle. Dette utfordrer helsepersonell ved at teknologien og de teknologiske mulighetene fordrer ny kompetanse, også i samhandling med pasient/bruker og pårørende.

Fagskolepoeng

30

Innsendinger

3

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Velferdsteknologi

Kr 24 000,-

Ekskl. eksamensavgift.

Emner

Studieplan Velferdsteknologi

Studiet passer for deg som ønsker ny, spennende og etterspurt kompetanse innenfor helse- og omsorgsfeltet. Fagskoleutdanningen i velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten bygger på fagbrev som helsefagarbeider. Utdanningen passer også godt for personer med annen, relevant yrkespraksis og/eller sykepleiere, fysioterapeuter eller ergoterapeuter.

Velferdsteknologi er et nytt fagområde innenfor helsefaglige utdanninger. Det finnes per i dag ingen lærebøker innenfor temaet, men dette forventes å endre seg i løpet av kort tid. Lærestoffet som ligger til grunn for pensum er hentet fra ulike kilder: Vitenskapelige artikler, fagartikler samt offentlige dokumenter og rapporter.

Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. Se listen over ledige studieplasser og last ned søknadsskjema her: Søknadsskjema helsefagskoler.

Velferdsteknologistudiet gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet. ”Velferdsteknologi handler ikke om teknologi. Den handler om mennesker.”

Obligatorisk

Innføring i velferdsteknologi Fagskolepoeng: 10

Emnet gir studenten en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke konsekvenser velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten kan ha for yrkesutøvelsen, pasienten og pårørende. Videre hvilke muligheter og begrensninger velferdsteknologi kan medføre for de som er involvert.

Velferdsteknologi – kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten Fagskolepoeng: 10

Emnet omhandler forskjellige former, og bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten for ulike brukergrupper. Det rettes oppmerksomhet mot velferdsteknologi som forebyggende tiltak og hvordan velferdsteknologi kan bidra til å gjøre det mulig for flere å kunne fortsette å bo hjemme.

Emnet tar for seg hva telemonitorering er, og i hvilke situasjoner det benyttes og formålet. Studenten vil få innblikk i samhandling mellom telemonitorering for den enkelte bruker, pårørende og mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale tjenesten.

Velferdsteknologi – verdier, etikk og juss Fagskolepoeng: 10

Emnet tar opp sentralt lovverk for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og vil videre omhandle samtykkekompetanse, grad av frivillighet og bruk av tvang. Andre sentrale temaer vil være overvåkning, etikk, trygghet og de ulike roller.                         

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om relevante begreper og anvendelsen av velferdsteknologiske løsninger for å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet
 • har innsikt i relevante lover og forskrifter som regulerer plikter og rettigheter for brukere og pårørende som mottar/bruker teknologisk assistanse
 • har innsikt i relevante lover og forskrifter som har særlig betydning for yrkesutøveres bruk av velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenester og kjennskap til velferdsteknologi som middel for å møte utfordringene ved den forventede økningen i antall eldre hjelpetrengende og personer med kroniske sykdommer
 • kan oppdatere sin kunnskap om velferdsteknologiske løsninger og hvilke løsninger som best ivaretar brukerens individuelle behov
 • har forståelse for hvordan velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet for bruker/pasient og pårørende, samt bedre ressursutnyttelse innen helse- og omsorgssektoren 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om velferdsteknologiske løsninger i planleggingen og utøvelsen av forebyggende og helsefremmende arbeid hos eldrekroniske syke og personer med demens og/eller kognitiv svikt.
 • kan anvende teknikker som samhandlingskompetanse i veiledning av pasient/bruker og pårørende for å oppnå mestring og aktiv problemløsning, samt et tett samarbeid med pårørende som brukere av velferdsteknologi
 • kan finne relevant informasjon og fagstoff om hvordan velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å forsterke trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet på gruppe- og individnivå
 • kan kartlegge situasjoner hvor bruk av velferdsteknologiske løsninger kan være hensiktsmessige i helse- og omsorgsarbeidet og se behovet for iverksetting av relevante tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for faglige etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til velferdsteknologi for å kunne ivareta samtykke, personvern og enkeltindividets integritet
 • kan reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig og etisk
 • har utviklet en etisk grunnholdning som har brukeres, pasienters og pårørendes behov i sentrum og ivaretar brukermedvirkningen i samhandling med bruker/pasient, pårørende og fagpersoner
 • kan utføre helse- og omsorgsarbeid som innbefatter velferdsteknologi for utvalgte målgrupper som eldre og kronisk syke, og personer med demens og/eller kognitiv svikt
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i helse- og omsorgssektoren, pårørende og løsningsleverandører
 • kan utvikle arbeidsrutiner som er relevant for yrkesutøvelse som inkluderer velferdsteknologiske løsninger, tilpasset målgruppene i forståelse med kollegaer, brukere og pårørende 

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 300,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk