Fagskole

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet. 

Studiet passer for deg som ønsker ny, spennende og etterspurt kompetanse. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan blant annet bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne.

Studiepoeng

30

Innsendinger

3

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Velferdsteknologi

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Opptak for høsten er nå stengt. Men følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon om opptak og oppstart av studiet til våren 2020. 

For å kunne rendyrke fagområdene helse og oppvekst, har vi valgt å skille ut disse områdene fra NKI i en egen skole. Denne skolen har fått navnet MedLearn. Dette vil skape et enda sterkere og mer fokusert fagmiljø. Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Fagskoleutdanning i velferdsteknologi er godkjent av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Utdanningen har hovedopptak til høsten. I noen fylker vil det også være mulighet for oppstart til våren. Utdanningen er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier. Studieplan Velferdsteknologi

Om søknadsprosessen:

Vi har begrenset antall plasser og søknadene behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Meld meg på» for å sende din søknad i dag. Pass på at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Obligatorisk

Innføring i velferdsteknologi Studiepoeng: 10

Emnet gir studenten en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke konsekvenser velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten kan ha for yrkesutøvelsen, pasienten og pårørende. Videre hvilke muligheter og begrensninger velferdsteknologi kan medføre for de som er involvert.

Velferdsteknologi - kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten Studiepoeng: 10

Emnet omhandler forskjellige former, og bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten for ulike brukergrupper. Det rettes oppmerksomhet mot velferdsteknologi som forebyggende tiltak og hvordan velferdsteknologi kan bidra til å gjøre det mulig for flere å kunne fortsette å bo hjemme

Velferdsteknologi - verdier, etikk og juss Studiepoeng: 10

Emnet tar opp sentralt lovverk for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og vil videre omhandle samtykkekompetanse, grad av frivillighet og bruk av tvang. Andre sentrale temaer vil være overvåkning, etikk, trygghet og de ulike roller.    

Mer informasjon

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

  • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
  • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
  • Utdanningen kan også være aktuell for høyskoleutdannede innen helse- og sosialfag som for eksempel ergoterapeuter, vernepleiere, fysioterapeuter og sykepleiere
  • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
  • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
  • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

  • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
  • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
  • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

  • 2 eksamener á kr 0,-

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk