For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Barnehagens digitale praksiser

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 0,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Kunnskap studenten tilegner seg i studiet Barnehagens digitale praksiser er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn.

Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen. Utdanningen retter et spesielt fokus på barnehagens digitale praksiser sammen med barna. Viktige faktorer i dette arbeidet blir godt samarbeid med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe ved bruk av digitale ressurser.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

medlearn-logo-pos-rgb_size-small.png

 

Opptaksrunde 1:
26. mars - 15. juni – med tilbud om studieplass 16. juni.

Opptaksrunde 2 (suppleringsopptak):
15. juni – 10. august – med tilbud om studieplass 11. august.

Ved ledige studieplasser etter 10.august, kan det holdes åpent for søkere
frem til 10. september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1. september

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel
  Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Søker må ved oppstart ha tilegnet seg kompetanse tilsvarende kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Fyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for fritak for enkelte emner.
Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Kunnskap

 • har kunnskap om profesjonell yrkesutøvelse, samt innsikt i lover og forskrifter som regulerer barnehagens virksomhet
 • har kunnskap om begreper, perspektiver og teorier knyttet til barnehagens hverdagsliv og barnehagens digitale praksiser
 • har kunnskap om barns medievaner og mediebruk, og forstår viktigheten av foreldresamarbeid til beste for barnet
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy i observasjon og ulike observasjonsmetoder, pedagogisk dokumentasjon, personvern og digital dømmekraft, i henhold til retningslinjer og etikk
 • har kunnskap om hvordan det digitaliserte samfunnet påvirker pedagogiske og didaktiske metoder, prosesser og verktøy som bidrar til å fremme lek, læring og danning i barnegruppen
 • forstår barnehagens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv sett i lys av det digitaliserte samfunnet barn vokser opp i

Ferdighet

 • kan anvende egen kunnskap og ferdighet til å bruke digitale hjelpemidler i pedagogisk arbeid i møte med barn og familier
 • kan finne informasjon og aktuelt fagstoff som er relevant i arbeid med digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagen
 • kan kartlegge og identifisere faglige og etiske problemstillinger knyttet til digital teknologi og barnehagens digitale praksiser
 • kan samtale med barn om mediebruk og fremme mestringsopplevelser i lek og læring med digitale aktiviteter
 • kan bidra i planlegging og gjennomføring av leke- og læringsaktiviteter ved hjelp av ulike pedagogiske og didaktiske metoder og arbeidsformer

Generell kompetanse

 • kan utføre det barnehagefaglige arbeidet i tråd med retningslinjer forankret i barnehagens styringsdokumenter og oppdatert faglitteratur om barn, barndom og digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagen
 • har utviklet en etisk grunnholdning til barnehagens arbeid med digitale verktøy
 • har oversikt over grunnlagsdokumenter for digitale praksiser i barnehagen
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som taushets- og opplysningsplikten, personvern og digital dømmekraft
 • kan bygge relasjoner med foresatte, fagfeller og kolleger for å utveksle kunnskaper og erfaringer om digitale praksiser i barnehagen

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

 • 3 eksamener á kr 0,-

Hvert emne avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 3 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten.

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre fagskoler.

MedLearn er en del av Intendia Group, og tilbyr fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekst. Utdanningene henvender seg til de som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller formalisere relevant erfaring.

Du kan lese mer om MedLearn her