For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Hverdagsrehabilitering

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 0,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Vår søsterskole, MedLearn, tilbyr Hverdagsrehabilitering. Utdanningen gir deg kunnskap om hverdagsrehabilitering som både et tankesett og en arbeidsform. I hverdagsrehabilitering er det sentrale spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Fokus er på hvilke aktiviteter brukeren selv definerer som viktig og dette innebærer en ny rolle for helsepersonell.

Studiet omhandler hverdagsrehabilitering som en teoretisk konstruksjon og om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten at du må være i kontakt med pasienter eller brukere.

Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Kunnskap om Hverdagsrehabilitering er etterspurt. Studiet passer for deg som ønsker å utfordre deg selv og som ønsker å se på den tradisjonelle hjelperrollen i et nytt og spennende perspektiv.

Fagskoleutdanningen, Hverdagsrehabilitering har fokus på en rekke relevante ferdigheter om hverdagsrehabilitering som teoretisk konstruksjon, om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten å være i kontakt med pasienter eller brukere. Utdanningens hovedmål, er å utdanne yrkesutøvere som har kunnskap om hverdagsrehabilitering som både et tankesett og en arbeidsform.

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i Hverdagsrehabilitering. Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier. 

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

medlearn-logo-pos-rgb_size-small.png
 
 

Opptaksrunde 1:
26. mars - 15. juni – med tilbud om studieplass 16. juni.

Opptaksrunde 2 (suppleringsopptak):
15. juni – 10. august – med tilbud om studieplass 11. august.

Ved ledige studieplasser etter 10.august, kan det holdes åpent for søkere
frem til 10. september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1. september

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Fyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for fritak for enkelte emner.
Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad. 

Kunnskap

 • Studenten har kunnskap om begreper, praktiske verktøy for kartlegging, prinsipper for veiledning og kommunikasjons- og motivasjonsteorier og helseutfordringer knyttet til aktiviteter og deltakelse i hverdagsrehabilitering
 • Studenten har innsikt i relevante bestemmelser i lover og forskrifter som har særlig betydning for brukere, pårørende og yrkesutøvere, med vekt på å sikre individuelt tilpasset rehabilitering
 • Studenten har kunnskap om organiseringen av helse- og omsorgstjenestene, om roller, rutiner og aktiviteter som er aktuelle i hverdagsrehabilitering og kjennskap til hvor og når hverdagsrehabilitering kan anvendes
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap om hverdagsrehabilitering gjennom faglitteratur og fra digitale plattformer
 • Studenten har forståelse for hvordan hverdagsrehabilitering kan bidra til økt livskvalitet for bruker og pårørende, samt bedre ressursutnyttelse innen helse- og omsorgssektoren

Ferdighet

 • Studenten kan anvende kunnskap om hverdagsrehabilitering og helseutfordringer hos brukere, gjennom å beskrive og forklare planlegging og utøvelse av helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Studenten kan gjøre rede for at hverdagsrehabilitering inkluderer en holdnings- og kulturendring med vekt på mestring i hverdagen, samt tett tverrfaglig samarbeid
 • Studenten kan beskrive og forklare ulike faglige verktøy for å få til en brukerorientert hverdagsrehabilitering som kartlegging, kommunikasjon- og veiledning og motiverende intervju
 • Studenten kan finne relevant informasjonen og fagstoff om hverdagsrehabilitering som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • Studenten kan identifisere faglige problemstillinger og etiske dilemmaer rundt hverdagsrehabilitering

Generell kompetanse

 • Studenten har forståelse for faglige etiske utfordringer og prinsipper knyttet til hverdagsrehabilitering
 • Studenten har utviklet en etisk grunnholdning som har brukeres behov og muligheter i sentrum og stimulerer til brukermedvirkningen i samhandling med bruker, pårørende og fagpersoner
 • Studenten har utviklet god evne til egenrefleksjon og innsikt i hvordan egne kunnskaper og holdninger påvirker andre
 • Studenten har forståelse for menneskers individuelle behov, praktiske verktøy og begreper knyttet til hverdagsrehabilitering
 • Studenten har forståelse for viktigheten av tverrfaglig samarbeid og kan ta ansvar for å bygge gode relasjoner med fagfeller, på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Studenten har utviklet en omsorgsforståelse som grunnlag for kommunikasjon, samhandling, og aktiviteter som stimulerer pasientens egne ressurser

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten.

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

 • 3 eksamener á kr 0,-

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

MedLearn er en del av Intendia Group, og tilbyr fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekst. Utdanningene henvender seg til de som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller formalisere relevant erfaring.

Du kan lese mer om MedLearn her