Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Psykisk Helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pasienter.

Studiepoeng

60

Innsendinger

22

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Psykisk Helsearbeid

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Studieplassene for våren 2019 er nå fylt opp.

Søknadsperioden åpner igjen fra 1. mai. Du kan da søke om studieplass med oppstart i september 2019.

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Om søknadsprosessen:

Vi har begrenset antall plasser og søknadene behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Søk nå» for å sende din søknad i dag. Pass på at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak.

NB! Etter opptak på studiet, vil du måtte innhente gyldig politiattest jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Obligatorisk

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag Studiepoeng: 14
Grunnlagstenkning og lovverk Studiepoeng: 8

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Psykiske lidelser, behandling og tiltak Studiepoeng: 16

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Kommunikasjon, samarbeid og relasjon Studiepoeng: 8

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Praksisstudier og fordypningsoppgave Psykisk helsearbeid Studiepoeng: 14

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunkt gjennomføres som en sammenhengende periode.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, forebygging og prosesser for behandling innenfor psykisk helsearbeid.
 • Innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer arbeidet med psykisk syke brukere/pasienter
 • Kunnskap om fagfeltet psykisk helsearbeid, hvilke tiltak som finnes for personer med psykiske lidelser, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kunnskap om ulike psykiske lidelser og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kunnskap om betydningen av psykisk helsearbeid og legge til rette for gode omsorgstiltak for personer med psykiske lidelser, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.

Ferdigheter

 • Søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende miljøterapautiske metoder i sitt arbeid
 • Anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen psykisk helsearbeid og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for personer med psykiske lidelser.

Generell kompetanse

 • Forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer innen psykisk helsearbeid
 • Utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med personer med psykiske lidelser
 • Forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for psykisk syke brukere/pasienter
 • Forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige problemstillinger for egen faglig utvikling

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og/eller autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
 • Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd før eksamensdato.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 5 eksamener á kr 0,-

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk