Fagskole

Psykisk Helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pasienter.

Studiepoeng

60

Innsendinger

23

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Psykisk Helsearbeid

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Opptak for høsten er nå stengt. Men følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon om opptak og oppstart av studiet til våren 2020. 

For å kunne rendyrke fagområdene helse og oppvekst, har vi valgt å skille ut disse områdene fra NKI i en egen skole. Denne skolen har fått navnet MedLearn. Dette vil skape et enda sterkere og mer fokusert fagmiljø. Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier. Studieplan for Psykisk helsearbeid.

Om søknadsprosessen:

Vi har begrenset antall plasser og søknadene behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Meld meg på» for å sende din søknad i dag. Pass på at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak.

NB! Etter opptak på studiet, vil du måtte innhente gyldig politiattest jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested. 

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Obligatorisk

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, forebygging og prosesser for behandling innenfor psykisk helsearbeid.
 • Innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer arbeidet med psykisk syke brukere/pasienter
 • Kunnskap om fagfeltet psykisk helsearbeid, hvilke tiltak som finnes for personer med psykiske lidelser, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kunnskap om ulike psykiske lidelser og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kunnskap om betydningen av psykisk helsearbeid og legge til rette for gode omsorgstiltak for personer med psykiske lidelser, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.

Ferdigheter

 • Søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende miljøterapautiske metoder i sitt arbeid
 • Anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen psykisk helsearbeid og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for personer med psykiske lidelser.

Generell kompetanse

 • Forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer innen psykisk helsearbeid
 • Utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med personer med psykiske lidelser
 • Forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for psykisk syke brukere/pasienter
 • Forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige problemstillinger for egen faglig utvikling

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og/eller autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
 • Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd før eksamensdato. 

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 5 eksamener á kr 0,-

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk