For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Etiske retningslinjer for undervisningspersonell og studenter ved NKI

Etiske retningslinjer for undervisningspersonell skal distribueres til lærere og studenter, legges i informasjonsmappe for nyansatte og gjøres tilgjengelige i skolens digitale læringsplattform, herunder LINKI og Canvas. Studentene skal informeres om de etiske retningslinjene ved studiestart, og ved inngåelse av studiekontrakt.

De etiske retningslinjene skal etterleves av lærere og studenter. Forholdet mellom lærer og student skal være preget av respekt, profesjonalitet, diskresjon, lojalitet og redelighet (se punktene nedenfor). Dersom studenter eller ansatte opplever brudd på de etiske retningslinjene, skal de bruke gjeldende rutiner for klage og varsling (se siste punkt nedenfor).

Maktforholdet mellom lærer og student er asymmetrisk, og det ligger et særlig ansvar på lærer for at undervisning og veiledning skjer i overensstemmelse med de etiske retningslinjene. Dette gjelder i særlig grad individuell undervisning og veiledning, hvor relasjonen mellom lærer og student er mer personlig, og hvor studenten kan havne i en sårbar situasjon. Alle studenter/lærere skal behandles likt uavhengig av kjønn, bakgrunn og religion, og skal ha samme muligheter.

Respekt 

Lærer og student skal vise respekt for hverandre og ikke opptre på en måte som krenker den andres personlige eller faglige integritet og verdighet. Seksuell trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel atferd skal ikke forekomme, og kan føre til oppsigelse/suspensjon. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om trakassering gjelder studenter så vel som lærere.

Læreren skal unngå̊ atferd som kan virke ekskluderende eller krenkende for enkeltstudenter eller grupper.

Profesjonalitet 

Lærer og student skal holde en profesjonell distanse i veilednings- og undervisningssammenheng. Læreren har et særskilt ansvar for å ikke innlede en relasjon til studenten som setter studenten i en sårbar situasjon. Læreren skal bestrebe seg på å være en god rollemodell for studenten.

Doble relasjoner, hvor lærer og student har et privat forhold i tillegg til det profesjonelle, kan føre til habilitetsproblemer og skal i hovedsak ikke forekomme.

Lærer og student må være bevisst sine roller - også i sammenhenger utenfor skolen, på studieturer eller ved begivenheter hvor de opptrer som kolleger. Lærere som driver nettundervisning skal benytte den digitale læringsplattformen til å kommunisere med studentene, og ikke personlig e-post. Dersom det er utgitt e-postadresse fra skolen, så kan den benyttes.

Relasjon

Profesjonell distanse skal ikke hindre at læreren opparbeider gode relasjoner med studentene eller er lydhør for personlige forhold hos studenten som er av betydning for undervisning, veiledning og læring.

Lærerens omsorgsrolle skal imidlertid ikke erstatte profesjonell helsehjelp. Studenter med helseproblemer skal meldes fra til administrasjonen eller henvises til rette instans i helsevesenet.

Diskresjon og lojalitet

Læreren har taushetsplikt og skal vise diskresjon i omtale av studenter, kolleger og interne forhold på skolen. Læreren skal omtale kolleger og studenter med respekt, både internt og eksternt. Læreren skal ta hensyn til skolens omdømme.

Læreren skal utvise skjønn i sosiale medier slik at hensynet til diskresjon i relasjonen til kolleger og studenter ivaretas.

Selv om læreren skal være lydhør for personlige forhold hos studenten, hører lærerens egne personlige betroelser ikke hjemme i en undervisnings- og veiledningssituasjon.

Læreren er underlagt taushetsplikt, men kan ikke ta for gitt at studenten behandler fortrolig informasjon med tilsvarende diskresjon.

Redelighet

Dersom læreren ønsker å bruke studentens materiale eller resultater i egen forskning eller kunstnerisk virksomhet, skal det innhentes tillatelse fra studenten på forhånd, og fagets normer for kreditering skal følges.

Klager

Klager på undervisningen håndteres gjennom prosedyrer beskrevet i skolens kvalitetssystem, primært gjennom emneevalueringene. Klager kan også formidles til studenttillitsvalgte eller til administrasjonen.

Dersom studenter opplever uakseptabel adferd, gjelder retningslinjer som er omtalt i studiehåndboka/studiebestemmelsene. Ansatte som har mistanke om at en student er utsatt for uakseptabel atferd, skal umiddelbart ta kontakt med administrasjonen.

En student som har vært utsatt for uakseptabel atferd, kan rette en formell klage til administrasjonen. Skolen har ansvar for å behandle klagen og treffe eventuelle tiltak. I behandlingen av klagen skal alle involverte parter høres.

Klager kan varsles til varsling@nki.no.