For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Etiske retningslinjer ved NKI Nettstudier

Retningslinjene skal sikre at vår aktivitet gjennomføres innenfor rammen av offentlig lovverk og etiske regler i næringslivet.

Våre etiske retningslinjer er regler som sier noe om våre holdninger og hvordan vi skal opptre når vi utøver vårt arbeid i ulike samarbeidsforhold.

For vår virksomhet er våre etiske retningslinjer: 

ETISKE REGLER

I det daglige er ansatte utsatt for vanskelige valg og vurderinger. For å oppnå et godt omdømme og høy tillit er Intendia avhengige av profesjonalitet og høy etisk standard i alle ledd av konsernet. Dette gjelder konsernet som et hele og handlemåten til hver enkelt medarbeider.

De etiske reglene gjelder for alle ansatte, innleide arbeidstakere og styremedlemmer i Intendia Professional-konsernet (IP). Reglene er utformet slik konsernets verdier, samt de rettsregler IP er bundet av, skal forstås og etterleves i praksis.

Reglene gir veiledning for IP og den enkelte medarbeiders atferd, men kan ikke dekke alle forhold. Det vil oppstå dilemmaer for den enkelte, og i slike situasjoner plikter den enkelte å søke råd og veiledning fra sine overordnede.

RESPEKT OG OMTANKE

Vi opptrer med respekt og omtanke for medarbeidere, studenter og samarbeidspartnere. Vi lar ikke våre valg påvirkes av kjønn, rase, etnisitet eller annen personlig legning. Vi aksepterer ingen form for diskriminering. Vi går aldri på akkord med likeverdsprinsippet. Vi bestreber oss i vår arbeidshverdag på å treffe beslutninger og gjennomføre handlinger på en måte som tar behørig hensyn til hva som kan være skadelig for miljøet. Vi respekterer og overholder alle lover og forskrifter. Der hvor vi er i tvil om en handling er «innenfor eller utenfor», innhenter vi råd fra juridisk ekspertise.

Vi opptrer i tråd med vår pedagogiske plattform. Vi møter alle våre studenter med tillit, anerkjennelse og respekt. Vi tar studentene på alvor når de henvender seg til oss, og legger til rette for at de lærer på ulike måter og fullfører sine studieløp.