For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Behandling av personopplysninger

Denne integritetspolicyen forklarer hvordan konsernet, Intendia, samler inn og bruker personopplysninger.

Intendia består av ni selvstendige selskap, og har virksomhet i Sverige og Norge. Konsernet, og dets datterselskap, er opptatt av å håndtere personopplysninger på en ansvarlig og sikker måte, og å følge gjeldende lover. For å sikre at regler og retningslinjer holder en jevn og høy kvalitet, og at policyen følges, har vi opprettet en samarbeidsgruppe innen konsernet. Gruppens arbeid og aktiviteter tar utgangspunkt i eierselskapets retningslinjer for hvordan reglene skal følges. Som en støtte for dette arbeidet, er det utarbeidet et årshjul for gjentagende aktiviteter.

Intendia Professional AS består av to sterke merkevarer innen utdanning. Dette er NKI og MedLearn. 

På denne siden, beskrives håndtering av personopplysninger innen konsernet. Mer informasjon om behandling av opplysninger innen Intendia Group, finner du i Intendia Group Personopplysningspolicy, samt på respektive selskaps nettsider.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Intendia Professional AS har selv ansvar for de personopplysningene som samles inn og behandles innen respektive virksomhet. I de tilfeller der personopplysninger deles mellom selskapene, tegnes databehandleravtale.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Selskapene i Intendia Professional AS, er virksomme innen områdene kurs/utdanning, og samler inn opplysninger om studenter innenfor rammene til respektive oppdrag og virksomhet. Opplysningene behandles etter gjeldende lover, regler og selskapenes retningslinjer. Selskapene behandler også opplysninger om ansatte, personer som søker ansettelse og eksterne samarbeidspartnere. 

Du som besøker våre nettsider

Du som er inne på sosiale medier eller er studentreferanse

Du som melder deg på våre nyhetsbrev

Du som søker

Du som er student hos oss

Du som er uteksaminert

Om informasjonskapsler for våre virksomheter, finner du her:

NKI: https://www.nki.no/cookies/list

Med hvilken rettslig grunn behandler vi personopplysninger?

Intendia Professional AS, behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Personopplysninger samles vanligvis inn og behandles for å fullføre en avtale mellom selskapet og studenten i forbindelse med kjøp av kurs/utdanning. Også andre lover, som fagskoleloven, regnskapsloven og plikt til å rapportere opplysninger til andre myndigheter, styrer i visse tilfeller behandlingen av personopplysninger. 

Hvem kan få tilgang til opplysningene?

Personopplysningene beskyttes gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Opplysninger fra flere selskap, håndteres i noen tilfeller i samme system. I disse tilfellene, styres tilgangen til opplysningene gjennom brukertilgang for de ansatte som behandler opplysningene.  

Når samarbeidspartnere får i oppdrag å behandle personopplysninger for ett av selskapene, tegnes alltid databehandleravtale, der databehandler må forplikte seg til å opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå og ivareta sikkerhetstiltak.

Utlevering av personopplysninger til tredjeland

Personopplysninger kan ved bruk av leverandørers skytjenester, komme til å overføres til et tredjeland, dvs. utenfor EU/EØS. Overføring kommer kun til å skje under forutsetning av at det foreligger en beslutning fra EU-kommisjonen om forekomsten av et adekvat sikkerhetsnivå i berørte tredjeland, at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er tatt, eller at det foreligger særskilt tillatelse fra tilsynsmyndigheten. 

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Intendia Professional AS har selv ansvar for opplysningene vi samler inn, lagrer og håndterer. Hvor lenge opplysningene lagres, bestemmes av årsaken til at de lagres, og hva de behøves til, det lagres ikke lengre enn hva som er nødvendig. I visse tilfeller, er det lover som styrer hvor lenge de lagres, for eksempel regnskapsloven, og i andre tilfeller kan det være krav om rapportering. 

Dine rettigheter

Vi har plikt til å legge til rette for at du får oppfylt rettighetene sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden og innen 30 dager.

  • Rett til innsyn
  • Rett til retting
  • Rett til sletting
  • Rett til begrensning
  • Rett til å protestere
  • Rett til dataportabilitet
  • Rett til informasjon

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post personvern@intendiaprofessional.no eller brev til:

Intendia Professional AS
Universitetsgata 2
0164 Oslo

Postboks 6674 St. Olavsplass
0129 Oslo

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn hos Datatilsynet.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette, eller supplere, opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner, kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning.

Klage mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å klage på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke, eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg selv, eller til annen behandlingsansvarligLes mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. Spørsmål rundt vår håndtering av personopplysninger stilles slik det er redegjort for over i denne personvernerklæringen. Vi informerer også om at du etter loven har rett til å klage til Datatilsynet. 

Kontaktopplysninger

Moderselskap for konsernet, Intendia, er Intendia Holding AS (organisasjonsnummer: 990231621). Du som tar kurs/utdanning, eller tar del i en annen tjeneste hos ett av selskapene i konsernet, skal i utgangspunktet ta kontakt med det selskapet du har en relasjon med, om du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger håndteres. Du finner kontaktopplysninger til selskapene på denne siden. 

Intendia Professional AS

Intendia Professional består av selskapene, NKI og MedLearn AS.

  • NKI Kompetanse AS, organisasjonsnummer: 919 855 479
  • NKI Fagskoler AS, organisasjonsnummer: 871 232 512
  • MedLearn AS, organisasjonsnummer: 990 481 652

Telefonnummer: +47 67 58 88 00

E-post: post@nki.no
E-post: post@medlearn.no