For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Åpenhetsloven hos NKI og Intendia Professional

Bakgrunn 

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt. sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Intendia Professional AS, sammen med sine datterselskaper MedLearn og NKI er underlagt loven, og har følgende plikter i henhold til loven: 

- Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger 

- Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger 

- Plikt til å besvare forespørsler om informasjon 

Aktsomhetsvurdering 

1. Åpenhet og ansvarlighet i styring av Intendia Professional 

1.1 Strategi og verdigrunnlag  

Intendia Professional er en privat virksomhet eid av Intendia Holding. Selskapet leverer fleksible og digitale utdanninger innen en rekke fagområder, fokusert på fagskole, privatist VGO og kurs. Videre har selskapet sentralisert digital utvikling, og sikter mot en lederrolle innen utvikling av innhold og plattform som gir våre studenter best mulig utgangspunkt for å oppnå sine læringsmål. 

Vårt mål: 

Vi skaper fremtidens læringsopplevelse 

I størst mulig grad støtte våre studenter i å nå sine mål, er vår sentrale målsetting. I alt vårt arbeid setter vi studenten først. Dette gjør vi gjennom tverrfaglig samarbeid, og et tydelig fokus på innovasjon og kontinuerlig forbedring. 

Våre verdier: 
Studenten først – Sterkere sammen – Kontinuerlig forbedring – Tenk nytt 

Med dette grunnlaget er det utviklet en strategi med fokus på å bli en digital ledestjerne i utdanningssektoren, slik at studentene skal velge Intendia Professionals utdanningstilbud gjennom NKI og MedLearn. Videre skal vi bredde oss til nye målgrupper med et bredere utdanningstilbud av høy kvalitet. For å få til dette er det sentralt med engasjerte medarbeidere som kontinuerlig utvikler sin kompetanse. 

1.2 Etiske regler 

Det er etablert etiske retningslinjer for våre studenter, i alle virksomheter. Dette for å sørge for at våre studenter har en trygg hverdag, som sikrer likebehandling og fravær av diskriminering. Retningslinjene er åpent tilgjengelig på NKI.no og Medlearn.no

Videre setter personalhåndbok og lederhåndbok fokus på en trygg og bærekraftig arbeidsplass. Disse håndbøkene er tilgjengelig for alle ansatte i Intendia Professionals HRM-system (4Human). 

1.3 Retningslinjer for compliance og varsling 

Selskapet har også en egen, og godt kommunisert, policy for varsling, der den enkelte ansatte har mulighet til å varsle uregelmessigheter, også til nøytral tredjepart. 

Med et grunnleggende sett av verdier og etiske regler i bunn, som regler for adferd, ligger det som en forutsetning at dette brukes til å kvalifisere partnere og leverandører, og på samme måte diskvalifisere de samme aktørene, dersom de viser en adferd som er i strid med retningslinjene i Intendia Professional. 

1.4 Oppsummering 

Det er selskapets vurdering at vårt verdigrunnlag og retningslinjer for regeletterlevelse, gir begrenset risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold knyttet til selskapets virksomhet. 

2. Kartlegging og vurdering av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter 

2.1 Virksomhetens omfang, art og kompleksitet 

I henhold til Åpenhetsloven (2022) skal omfanget av arbeid med aktsomhetsvurderinger stå i forhold til virksomhetens art, omfang og geografiske nedslagsfelt. Selskapet er av den mening at virksomhetens art som virksomhet innen utdanning, størrelse og kompleksitet, med Norge som nedslagsfelt, gir begrenset risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og arbeidsforhold som følge av selskapets virksomhet. Snarere åpner virksomheten for at flere får tilgang til utdanning. 

2.2.1 Geografisk område for virksomheten 

Intendia Professional med NKI og MedLearn driver virksomhet med en studentmasse i Norge som utgangspunkt. Selskapet er bygd opp, og styres etter norske lover og regler. Det er Intendia Professionals vurdering at norsk organisasjonskultur og norsk arbeidslovgivning i stor grad bidrar til å redusere risikoen for dårlige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter. Norge er et samfunn med et komparativt høyt nivå av respekt og likestilling, og en underliggende stor grad av åpenhet både i arbeidsliv og samfunnsliv. 

2.1.2 Virksomhetens størrelse og kompleksitet 

Det er likeledes slik at virksomhetens begrensede omfang gir en stor grad av transparens i egne rekker – med en enkel og relativt flat organisasjonsstruktur og korte beslutningsveier. Også dette bidrar til å redusere risikoen for negativ påvirkning av arbeidsforhold og menneskerettigheter. 

Virksomheten i Intendia Professional kan deles i følgende typer virksomhet: 

- Fagskoleutdanninger basert på fleksibilitet og tilgjengelighet for studenten 

- Videregående utdanning for privatister basert på fleksibilitet og tilgjengelighet for studenten 

- Utvikling av nettbasert læringsinnhold, tilgjengelig for våre målgrupper, med fokus på tilpasning til den enkeltes behov 

- Utvikling av en framtidsrettet og innovativ, digital læringsplattform utviklet gjennom 3.partsløsninger, eksterne leverandører og egne ressurser 

Våre fagskoleutdanninger utvikles av fagansvarlige i hhv. NKI og MedLearn. Disse har bred pedagogisk erfaring, samt. erfaring fra de respektive yrkesfelt de jobber med. Det samme gjelder vårt tilbud innen videregående opplæring for privatister og kompetansehevende kurs. 

Utvikling av vårt læringsinnhold gjøres i tett samarbeid med læringsdesignere, våre fagansvarlige, UX-designere, medieprodusenter og innholdsprodusenter. I unntakstilfeller kan disse oppgavene leveres av eksterne ressurser, men dette kvalitetssikres av interne ressurser. 

Utvikling av læringsplattform gjøres i tett samarbeid med eksterne leverandører i Norge. Dette er større aktører innen sine områder, som er pålagt tilsvarende retningslinjer som Intendia Professional i norsk arbeidsliv. Disse forventes å følge de samme standarder som Intendia Professional. 

Våre løsninger er basert på større, internasjonale SaaS-leverandører, som Salesforce, Instructure og Microsoft. 

Ut over dette har Intendia Professional en sentralt etablert markedsavdeling, samt. administrative ressurser som følger retningslinjene til øvrige ansatte. 

Virksomheten er etablert i Universitetsgata 2, Oslo, også kalt Rebel, som er eid og forvaltet av Entra. 

I utøvelse av Intendia Professionals virksomhet kan det forekomme en mindre grad av produksjon fra frilansere innen fag -og innholdsproduksjon. Gjennom leverandørkontrakter, retningslinjer for leveranser og oppfølging er det sentralt at Intendia Professional følger opp disse. I denne oppfølging må vi gjøre jevnlige vurderinger knyttet til arbeidsmiljø/HMS, negativ påvirkning av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og honorarstruktur for å unngå negative avvik. 

2.1.3 Det er begrenset risiko for brudd på HMS-regelverk og reguleringer, basert på virksomhetens art. Samtidig er det sentralt at virksomheten og dens ledelse har fokus på et godt, trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Virksomheten har: 

- Etablert et felles AMU med representanter som møtes 4 ganger i året 

- Oppdatert Personalhåndbok i 2023, som er tilgjengelig i nytt HRM-system 

- Oppdatert Lederhåndbok 2023, som er tilgjengelig i nytt HRM-system 

- Etablert bedriftshelsetjenesesamarbeid (BHT) 

- Årlig medarbeiderundersøkelse med oppfølgingsaktiviteter. Denne vil bli erstattet med jevnlige pulsmålinger i Q4 2023. Disse løftes opp i selskapets styre.

- Allmøter hver 4-6 uke, med fokus på utvikling, faglig utvikling for den enkelte ansatte og arbeidsmiljø 

- Ukentlig fellessamling med fokus på læring og kompetansedeling 

- Halvårlig fagdag med fokus på kompetanseutvikling 

- Det avholdes videre en årlig HMS-dag med deltakelse fra BHT 

2.2 Leverandører og samarbeidsformer 

Leverandører fordeler seg på 4 ulike miljøer, produksjon av faglig innhold, innholdsproduksjon, konsulenter knyttet til utvikling av løsning, og leverandører av SaaS-løsninger 

2.2.1 Produsenter av faglig innhold er i stor grad eksterne fagressurser med annen hovedarbeidsgiver. Intendia Professional/NKI/MedLearn vil da være tilleggsoppdrag for disse. Dette er i stor grad høyt utdannede akademiske ressurser, som i noe grad er freelancer. 

2.2.2 Innholdsproduksjon kan gjøres av eksterne fagmiljøer. Dette er ofte konsulentmiljøer innen medieproduksjon, gjerne organisert som konsulentproduksjon. Ansatte her vil i stor grad ha høyere utdanning, og er trent i selvstendige arbeidsoppgaver. 

2.2.3 Partnere innen utvikling vil i svært stor grad være tekniske utviklingsmiljøer med høyt utdannende ansatte som Axenon, Seeds, Azets og Advania. Disse er i de fleste tilfeller kompetansemiljøer med sikre og utviklende arbeidsmiljøer. Våre partnere er underlagt norsk/skandinavisk arbeidsmiljølovgivning, tilsvarende Intendia Professional. 

2.2.4 SaaS-partnere til Intendia Professional kan grovt sett deles inn i to grupper; større internasjonale partnere som Salesforce, Instructure og Microsoft. Virksomheten tar utgangspunkt i at disse virksomhetene følger etablert standard for utvikling, bærekraft og arbeidsmiljø. I tillegg åpner Intendia for integrasjon med start-up og scale-ups i EdTech-industrien. Disse selskapene er lokalisert i hovedsak i Norge, og potensielt også andre markedet. I våre samarbeid forventer vi, og følger opp, at våre leverandører viser respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med sitt virke og produksjon. 

2.3 Arbeidsforhold for underleverandørers egen og innleid arbeidskraft 

For et digitalt selskap vil det potensielt være en utfordring dersom løsninger utvikles av utviklere og fagressurser (potensielt også underleverandører til våre partnere) i eksterne markeder med andre standarder enn de vi anerkjenner i Norge og Skandinavia. Vi er derfor pliktig til å søke å avdekke og unngå avvik i forhold til de standarder og lovverk vi selv er underlagt. Binding gjennom kontrakter og tett oppfølging av partnere, sikrer at dette ikke oppstår. 

2.4 Oppsummering 

Det er selskapets vurdering at den type virksomhet selskapet driver, og virksomhetens omfang og geografiske begrensninger, gir liten risiko for negative virkninger for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet praktiserer arbeidet hardt, og krever at også leverandører og underleverandører fører en praksis på dette området som er i tråd med lovverk og Intendia Professionals retningslinjer. 

3. Tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negative konsekvenser 

I selskapets risikovurdering ansees risikoen for negativ påvirkning av arbeidsmiljø og rettigheter som akseptabel. Det er heller ikke i selskapets overvåking observert uønskede hendelser.