For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Involvering av studenter ved NKI Nettstudier innebærer å sikre at studentene har mulighet til å delta i beslutningsprosessene som angår deres utdanning og læringsmiljø. Det er viktig for NKI å legge til rette for at studentene kan delta på en aktiv og konstruktiv måte, slik at deres synspunkter og ønsker tas hensyn til. Dette gjøres blant annet ved å etablere et studentråd som representerer studentene, og å sørge for at dette rådet har nødvendig myndighet og ressurser til å utføre sine oppgaver. 

Studentrådet

Bilde av leder og nestleder i studentrådet
Fra venstre: Runa Schmeichler, leder for studentrådet og Anne Maren Grødem, Nesteleder i studentrådet

Studentrådet består av studenttillitsvalgt fra fagskoleutdanningene ved NKI. Studenttillitsvalgte er talerøret til studentene på deres utdanning, og fremmer saker som videre til studentrådet eller direkte til administrasjonen. Alle tillitsvalgte ved NKI får et gratis kurs innenfor ledelse. Studentrådet jobber sammen med NKI Nettstudier for å sikre studentinvolvering, og kommer med innspill og forslag til hvordan dette kan forbedres. Studentrådet får veiledning og støtte i arbeidet fra Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF).

Ta kontakt med studentrådet på mail: studentraad@nki.no

Verdifull erfaring

karianne.jpg
Karianne, tidligere studentrådsleder

Jeg heter Karianne og jeg er tidligere studentrådsleder ved NKI Fagskoler. Jeg startet reisen min som tillitsvalgt for min utdanning og meldte meg raskt videre, først som nestleder før jeg deretter jeg fikk ledervervet. Denne reisa har for meg vært veldig læringsrik og spennende. Jeg har fått mye erfaring innen det å sitte i et styre og et verv, og det har gitt meg mersmak. Jobben som studentrådsleder, og tillitsvalgt, er veldig viktig for alle studentene. Ved å ha et studentråd, har man muligheter til å kunne påvirke hverdagen til, ikke bare din, men alle dine medstudenter. Det å ha et velfungerende studentråd er viktig for at utdanningsløpet ditt skal gå så smurt som mulig. Jeg vil anbefale alle som vurderer å bli med om å bli med, erfaringene man sitter igjen med etter endt utdanning er gull verdt.

Studentrådet har utarbeidet en håndbok for alle medlemmer, les Håndboken for Studentrådet her

Studentenes time er en felles webinarrekke som gjennomføres fire ganger i semestret. Her vil studentene møte representanter fra administrasjonen. Dette er et forum hvor studentene kan komme med ønsker om aktuelle temaer og at administrasjonen informerer om siste nytt ved NKI. Temaer vil blant annet være studieteknikk, oppstart og eksamen. Mot slutten av hver studentenes time kan studentene fylle ut ønsker om temaer for de kommende webinarene, og vurdere om dagens tema var nyttig i deres studiehverdag. 

NKI gjennomfører interne undersøkelser som kartlegger den enkelte students vurdering av utdanningskvalitet i sitt studieprogram. 

Emneevaluering

Emneevaluering er en kort undersøkelse studentene gjennomfører via Canvas. På alle fleksible fagskoleutdanninger gjennomføres den tre ganger i løpet av et emne gjennom verktøyet StudentPulse. Spørsmålene varierer ut ifra hvor i emnet studentene er og har spørsmål som omfatter blant annet studenttilfredshet, læringsaktiviteter, motivasjon, tilbakemelding fra faglærer, informasjon om eksamen og administrativ studentoppfølging. Ut ifra hva studentene svarer på spørsmålene i evalueringene pekes de automatisk til informasjon, kontaktpunkter eller aktiviteter som er aktuelt for hva de lurer på og hvor de er i utdanningsløpet.

Resultatene av evalueringene presenteres i et dashboard som er tilgjengelig for ansatte. Behov for strakstiltak vurderes i Kvalitetsråd. 

Kvalitetsrådet ledes av rektor, og er et rådgivende organ knyttet til utdanningskvalitet. Kvalitetsrådet bidrar til å utvikle fagskolens kvalitetsarbeid i tråd med gjeldende regelverk og samfunnsutviklingen for øvrig. Kvalitetsrådet bistår også i internkontroller. Det skal til enhver tid være minst en studentrepresentant i rådet. 

NKI Nettstudier benytter også studenter til testing av reviderte eller nyutviklede emner/kurs for å sikre studentengasjement, faglig innhold, læringsaktiviteter og oppgaverelevans.

I styret til NKI Fagskoler sitter en representant for studentene som er valgt av fagskolestudentene selv (leder av studentrådet). Studentrepresentanten har tilgang på alle styredokumenter og opptrer som et ordinært styremedlem.

NKI Nettstudier har i samarbeid med Medlearn, en lokal klagenemd som behandler klager over enkeltvedtak fattet av administrasjonen, samt andre saker. 

Den lokale klagenemda skal ha fem medlemmer og to av medlemmene skal være studenter, hver av dem med personlig vara. Studentrepresentanten vil være med på behandling av eventuelle klager i forbindelse med våre skolers utdanninger. 

Studentombudet kan følge opp saker som angår studenters rettigheter og plikter i studiehverdagen. 

Studentombudet skal være en nøytral part ved møter mellom deg og NKI Nettstudier. Ombudet har taushetsplikt. Det er helt uforpliktende og kostnadsfritt å ta kontakt. Dette ivaretar Fagskoleloven § 14 a Studentombud.

Oppgavene til studentombudet

  • Motta henvendelser fra studenter, og bistå med juridisk råd og hjelp i deres saker.
  • Bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå i organisasjonen.
  • Påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
  • Kalle inn til løsningsorienterte møter mellom berørte parter. Studentombudet kan ikke representere studenten som part i en sak.
  • Henvise studenten til rette instans/mottaker, i tilfelle studentombudet ikke kan bistå i en sak.
  • Studentombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre i NKI Nettstudier
  • Orientere rektor fortløpende om saker av prinsipiell betydning.
  • Årlig rapportere om aktivitet og resultater av arbeidet, som skal inngå i NKIs kvalitetsrapport.  

Kontaktinformasjon 

Kontakt studentombudet (Bernt Torp) på: epost: bernt@kutube.no Tlf: 91511620