For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Praktisk ledelse

Kvinne snakker med andre kollegaer ved pulten
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
17 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
17 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Praktisk ledelse passer for deg som er leder i dag og ønsker faglig påfyll, og for deg som ønsker å ha et godt utgangspunkt for å jobbe som leder i fremtiden. Fagskolen har fokus på praktiske lederverktøy du kan ta i bruk med en gang. Utdanningen er utarbeidet i samarbeid med Hovedorganisasjonen VIRKE og Alphaventa AS.

Hva får du med fagskolen Praktisk ledelse?

Praktisk ledelse er en fleksibel og moderne lederutdanning som dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for. Moderne ledelse stiller høyere krav til formell utdanning og kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Denne utdanningen formaliserer studentens kunnskap og gir gode muligheter til lederstillinger og forfremmelse.

Fagskolen har som formål å gjøre deg som leder for mindre og større teams, bedrifter og organisasjoner klar for å jobbe med mennesker online. Du vil få kunnskap om rammeverk for å jobbe effektivt som et team, hvordan man skal sette opp møter og workshops, samt retningslinjer som burde gjelde for alle for et mest mulig optimalisert og bra arbeidsmiljø i en online situasjon.

Du får kunnskap om: 

 • Selvledelse
 • Digitalt lederskap 
 • Relasjonsledelse 
 • Organisasjon- og ledelse 
 • Økonomi og markedsføring

Praktisk ledelse nettstudium 

Hos NKI Nettstudier kan du studere fra hvor som helst, og når som helst. Du strukturerer studiet og progresjonen slik det passer inn i din hverdag. Start hver dag, hele året! 

Digitalt lederskap og selvledelse har som formål å gjøre deg som er leder for mindre og større teams, bedrifter og organisasjoner klar for å jobbe med mennesker online. Hvordan lede andre handler også om å kunne lede seg selv, noe du vil få økt kunnskap om i dette emnet.

 

 

 

Digitalt lederskap og selvledelse hører til utdannelsen Praktisk ledelse, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Vi vil ta deg gjennom temaer som rammeverk for å jobbe effektivt som et team, hvordan man skal sette opp møter og workshops, samt retningslinjer som burde gjelde for alle for et mest mulig optimalisert og bra arbeidsmiljø i en online situasjon. Vi vil også se på utfordringer, samt gi konkrete råd og verktøy som kan brukes i de fleste situasjoner, både for å optimalisere individene og teamet generelt.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

I emnet Organisasjon og ledelse gis det en generell innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell arbeidsledelse. Det drøftes grundig ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon.

Organisasjon og ledelse handler om hvordan ledelsen i en virksomhet organiserer og tilrettelegger arbeidsplassen. Det handler om å skape et godt arbeidsmiljø og lede på en slik måte at medarbeiderne blir motiverte og samarbeider på best mulig måte, slik at bedriften skal gå med overskudd for å skape trygge og sikre arbeidsplasser på lang sikt.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Praktisk ledelse, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Økonomistyring er en lederoppgave. En leder må kunne utføre budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Dette emnet i økonomi gir en grunnleggende innføring i økonomisk planlegging og styring.

 

Hovedvekten er lagt på forståelse av økonomistyring i praksis. Grunnlaget for all styring er å sette mål, planlegge aktiviteter for å nå målene, registrere avvik, og – hvis nødvendig – iverksette tiltak for å korrigere kursen. De sentrale emnene er: Budsjettering, forståelse og analyse av regnskap og kalkulasjon.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Praktisk ledelse, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet vil du bli kjent med begrepene rundt kunsten å selge varer, tjenester og ideer. Men hva med kundene? Bedrifter i dag har stadig økt fokus på kundekvalitet og tilfredshet. Du vil få ny kunnskap om kundenes behov, livsstil, holdninger, intensjoner og atferd både før, under og etter kjøp og bruk av en vare eller tjeneste.

Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet vil du møte mange nye refleksjoner rundt ledelse, ditt syn på ledelse og hvordan utøve relasjonsledelse i praksis. Dette emnet er for mange inngangsporten til ledelse og selve refleksjonen rundt det å lede mennesker. Erkjennelsen av at folk er forskjellige og at samme tilnærmingen ikke virker like godt på alle.

Relasjonsledelse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn. Relasjonsledelse handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog. Ledelse er å oppnå målsatte resultater sammen med andre. I relasjonsledelse  handler det om å skape resultater gjennom sterke relasjoner. Det motsatte er «kunstig autoritet», når lederen må bestemme eller bruke makt for å få noen til å gjøre noe, fremfor den naturlige autoriteten som oppstår med tillit. Kanskje har du selv opplevd å ty til makt for å få kollegene dine til å levere? Eller har du merket noe i deg selv når du opplever å bli beordret til noe?

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Praktisk ledelse, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

 • har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt prosesser og verktøy som kan anvendes i daglig ledelse av en avdeling som f.eks. PSO- (person, system, organisasjon) modellen samt verktøy for lønnsomhetsvurderinger og markedsplanlegging
 • har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler arbeidsforhold, psykososiale forhold, HMS og markedsføring. F.eks. relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS forskriften, hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet og markedsføringsloven
 • har kunnskap om lederrollen og kjennskap til utøvelse av ledelse uavhengig av bransje
 • kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
 • forstår betydningen av ledelse i privat og offentlig sektor i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskap om ledelse, økonomi- og markedsføring på teoretiske problemstillinger under planlegging av ledelse av medarbeidere, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av ledelse
 • kan anvende relevante ledelses-, økonomi-, og markedsføringsverktøy i utøvelse av ledelse
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen ledelse
 • kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

 • har forståelse for etiske prinsipper innen ledelse som f.eks. likebehandlings-, lojalitets-, og rettferdighetsprinsippet
 • har utviklet en etisk grunnholdning til hvordan man behandler medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • kan lede del av en organisasjon en slik måte at det samsvarer med kunders, eiers og offentlige myndigheters krav og forventninger
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i egen virksomhet og på tvers av fagområder med eksterne organisasjoner og andre bransjer

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøven, med minst B1 på alle fire delprøver.

 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Praktisk ledelse baserer seg på praktiske og relevante situasjoner fra arbeidslivet, og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder. Praktisk ledelse passer både for deg som ønsker deg inn i en stilling som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Med Praktisk ledelse kvalifiserer du deg til arbeid som leder med personalansvar eller mellomleder i både privat og offentlig sektor.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo innenfor den studietiden du har tilgjengelig.

I nettskolen finner du pensum, aktuelle lenker, forskjellige læringsaktiviteter, innleveringsoppgaver og arbeidskrav. Vi tilbyr et variert interaktivt innhold som bidrar til læring og refleksjon. I alle emnene er det tilknyttet en faglærer og en rådgiver studentstøtte som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha i studietiden. Innleveringsoppgaver og arbeidskrav leverer du i nettskolen, og du vil fra læreren få faglig tilbakemelding, veiledning og råd i læringsprosessen fram mot eksamen.

I hvert emne gjennomføres det ett faglig webinar per semester for emner på 5 studiepoeng, og to webinarer per semester for emner på 10 studiepoeng. Alle webinarene blir satt opp to ganger pr. semester, slik at du har valgmulighet på hvilken dag som passer best for deg. I webinarene blir det presentert faglig innhold, og det er mulig å diskutere faglige problemstillinger med lærer og andre studenter. Informasjon om innholdet i webinarene blir gitt på forhånd. Det er frivillig å delta på webinarene.

Relasjonsledelse, 5. utg. Spurkeland, Jan. Universitetsforlaget 2017. ISBN: 9788215029276

Markedsføringsledelse, 3. utg. Holan, Mette. Fagbokforlaget  2019. ISBN: 9788245032079

Organisasjon og ledelse, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032086

Økonomistyring, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032093

Selvledelse - Teori, forskning og praksis, 2. utg. Glasø, Lars og Thompson, Geir. Gyldendal 2018. ISBN: 9788205493568

Fjernledelse - Fred, frihet og ensomhet?, Molstad, Marianne og Espeli, Ann K. Gyldendal 2020. ISBN: 9788205500211

Det gjennomføres en skriftlig hjemmeeksamen på nett i hvert enkelt emne. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember, og i forkant av begge eksamensperiodene vil du få tilbud om å delta på et eksamenswebinar. Du melder deg selv opp til eksamen i hvert enkelt emne når du er klar. Eksamensavgiften er inkludert i prisen. Mer informasjon om eksamen finner du i denne lenken.

 • Digitalt lederskap og selvledelse: 72-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Organisasjon og ledelse: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Økonomi: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Markedsføring: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Relasjonsledelse: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.