For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Helsesekretær Vg3

Utdanningsnivå:
Yrkesfag på videregående skole
Pris:
kr 38 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
28

En helsesekretær, er ofte den personen som en pasient møter først når man oppsøker legekontor eller sykehus. Sentrale arbeidsoppgaver vil være sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse overfor pasienter.

Du arbeider selvstendig innenfor ditt område med store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å håndtere både faglige utfordringer og mellommenneskelige forhold.

Denne utdanningen leder frem til at du kan søke autorisasjon som helsesekretær. Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt, eller din tidligere videregående skole.

Det kreves å ha fullført Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2, for å ta dette studiet. Dersom du har annen helsefaglig bakgrunn som kan erstatte deler av dette løpet, kan du ta kontakt med opplæringskontoret i fylket ditt. De vurderer om det kan gis fritak for deler av studieløpet.

Helsesekretær Vg3, gir deg de teoretiske kvalifikasjonene du trenger. Det anbefales at du har praksis fra sykehus, helsestasjon eller legekontor, men det er ikke et krav.

N.B. I tillegg til programemnene (som inngår i Helsesekretær Vg3) kreves det at du har Kroppsøving Vg3, med mindre du får fritak. Formelt fritak må søkes fra skolen hvor du går opp til eksamen som privatist. 

Helsesekretær Vg3 gir deg de teoretiske kvalifikasjonene du trenger, og ved fullført utdanning kan du søke om autorisasjon hos Helsedirektoratet.

 

Kurset fokuserer på sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler det om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamentene.

I tillegg tar vi opp psykisk og fysisk helse hos mennesket, hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er med andre ord et kurs som dekker et omfattende og helsefremmende område.

 • Sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, røykfrihet og livsstilssykdommer, psykiske lidelser, infeksjon og smerte.
 • Kjennetegn på god allmenntilstand, registrering av avvik og iverksetting av tiltak.
 • Svangerskap og vanlige plager og komplikasjoner i svangerskapet.
 • Barnesykdommer
 • Smerte, livsstilssykdommer, kroniske sykdommer, psykiske lidelser, infeksjoner og smerter.
 • Mye brukte legemidler og konsekvenser ved bruk.
 • Forebyggende tiltak knyttet til epidemier og pandemier.
 • Helse, miljø, service og trivsel (HMS).
 • Førstehjelp og hygienetiltak.

Studietimer:
371
Innsendinger:
13
Fagkode:
HSE3001

Å arbeide som helsesekretær krever kunnskap om tverrfaglig samarbeid, tydelig og faglig korrekt kommunikasjon, profesjonell omsorg og rettledning av pasienter og brukere i tillegg til kompetanse rundt konflikthåndtering.

Kurset legger særlig stor vekt på kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter, konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern.

 • Hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helsesekretæren.
 • Kjennetegn på god pasientservice og hvordan yte service til pasienter.
 • Kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter i ulike livssituasjoner.
 • Strategier for konflikthåndtering og håndtering av stressituasjoner.
 • Hvordan hjelpe pasienter og brukere i krisesituasjoner og rettledning om bruk av hjelpeapparatene.
 • Observasjon av pasienter og korrekt og objektiv rapportering av pasientinformasjon.
 • Gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern.
 • Hvordan tilrettelegge relevant informasjon på venterom og arbeidsplasser.
 • Bruk av medisinske ord og uttrykk.

Studietimer:
184
Innsendinger:
7

Mange av de aller viktigste sidene ved helsesekretærjobben tas opp i dette kurset. Det handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, estetikk og yrkesetikk, kunnskap om gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten, taushetsplikt og personvern.
Det omfattende kurset inkluderer også administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemidler.
Tilrettelegging for, og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll blir også belyst.

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentering av eget arbeid.
 • Utføring av administrative arbeidsoppgaver knyttet til dokumentasjon, registrering, regnskap, telefonforespørsler og ventelistehåndtering.
 • Logistikk- og bestillingsarbeid.
 • Tilrettlegging for og assistanse til andre yrkesgrupper.
 • Hvordan utføre de mest vanlige undersøkelsesmetodene, laboratoriearbeid og skiftestue- og assistansearbeid.
 • Prosedyrer ved stikkskader.
 • Prosedyrer for arbeidet med biologisk og kjemisk materiale.
 • Håndtering av avfall på en hygienisk og miljøriktig måte.
 • Rettledning av pasienter, brukere og pårørende om ulike instanser i helse- og sosialtjenesten.
 • Hvordan utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer og gjeldende regelverk om kvalitet i helse- og sosialtjenesten.
 • Ergonomiske prinsipper for eget arbeid.
 • Hvordan utføre arbeidet i tråd med prinsippene for universell utforming av tjenester og produkter.
 • Bruk av relevante digitale verktøy i arbeidet.

Studietimer:
371
Innsendinger:
8

Programfagene tar utgangspunkt i kompetansemålene fra læreplanen HSE3-02

Som helsesekretær samarbeider du med andre profesjoner. Utdanningen legger derfor stor vekt på å utvikle holdninger som toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Sentrale arbeidsområder er mottak av pasienter, laboratoriearbeid og skiftestuearbeid, kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer, registrering av takster og diagnoser, kvalitetssikring og prosedyrer, vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon.

 

Allmenn (Winmed 3)

Du får opplæring i Allmenn (Winmed3) som er et elektronisk pasientjournalsystem. (Det har flere funksjoner enn Winmed 2.) Det skjer en stadig teknologisk utvikling og kravene som stilles til en helsesekretær innen elektronisk kommunikasjon øker tilsvarende. NKI gir deg den beste starten i arbeidslivet ved at du lærer deg et fremtidsrettet system. 

Helsesekretær Vg3 forbereder deg på de skriftlige og teoretiske eksamenene du må avlegge for å bli helsesekretær.

Som helsesekretær, er du ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Du arbeider selvstendig innen ditt område, med store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å håndtere både faglige utfordringer og mellommenneskelige forhold.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Det kreves å ha fullført Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2, for å ta dette studiet. Dersom du har annen helsefaglig bakgrunn som kan erstatte deler av dette løpet, kan du ta kontakt med opplæringskontoret i fylket ditt. De vurderer om det kan gis fritak for deler av studieløpet.

Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt.

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt.

Dersom du har fem års generell yrkespraksis behøver du ikke å ta eksamen i kroppsøving Vg3. Formelt fritak må søkes fra skolen hvor du går opp til eksamen som privatist.

I forbindelse med fagfornyelsen, kommer nye læreplaner i alle fag på videregående. Først ut er Vg1, og vi holder på med utvikling av nye kurs etter nye læreplaner for disse fagene. Vg1-kursene lanseres fortløpende vår/sommer 2021. Vg2 og Vg3 kommer de påfølgende årene. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplan, men du må være klar over følgende: 

Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2021. 

Vg2-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2022. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2022. 

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2023. 

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe. 

For mer informasjon, les: Hva er fagfornyelsen? på Udir sine sider.