For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Helsesekretær Vg3

Utdanningsnivå:
Yrkesfag på videregående skole
Pris:
kr 39 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
22

En helsesekretær er ofte den personen som en pasient møter først når man oppsøker legekontor eller sykehus. Sentrale arbeidsoppgaver vil være sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse overfor pasienter.

Du arbeider selvstendig innenfor ditt område med store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å håndtere både faglige utfordringer og mellommenneskelige forhold.

Denne utdanningen leder frem til at du kan søke autorisasjon som helsesekretær. Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt, eller din tidligere videregående skole.

Det kreves å ha fullført Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2, for å ta dette studiet. Dersom du har annen helsefaglig bakgrunn som kan erstatte deler av dette løpet, kan du ta kontakt med opplæringskontoret i fylket ditt. De vurderer om det kan gis fritak for deler av studieløpet.

Helsesekretær Vg3, gir deg de teoretiske kvalifikasjonene du trenger. Det anbefales at du har praksis fra sykehus, helsestasjon eller legekontor, men det er ikke et krav.

N.B. I tillegg til programemnene (som inngår i Helsesekretær Vg3) kreves det at du har Kroppsøving Vg3, med mindre du får fritak. Formelt fritak må søkes fra skolen hvor du går opp til eksamen som privatist. 

Helsesekretær Vg3 gir deg de teoretiske kvalifikasjonene du trenger, og ved fullført utdanning kan du søke om autorisasjon hos Helsedirektoratet.

 

Programfaget er et av de obligatoriske emnene i Helsesekretær Vg3, men kan også kjøpes separat. Kurset fokuserer på sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler det om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamentene.

 

I tillegg tar vi opp psykisk og fysisk helse hos mennesket, hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er med andre ord et kurs som dekker et omfattende og helsefremmende område.

Faget tar for seg følgende emner: 

 • Sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, røykfrihet og livsstilssykdommer, psykiske lidelser, infeksjon og smerte.
 • Kjennetegn på god allmenntilstand, registrering av avvik og iverksetting av tiltak.
 • Svangerskap og vanlige plager og komplikasjoner i svangerskapet.
 • Barnesykdommer
 • Smerte, livsstilssykdommer, kroniske sykdommer, psykiske lidelser, infeksjoner og smerter.
 • Mye brukte legemidler og konsekvenser ved bruk.
 • Forebyggende tiltak knyttet til epidemier og pandemier.
 • Helse, miljø, service og trivsel (HMS).
 • Førstehjelp og hygienetiltak.

Les mer...

Pris:
kr 16 000,-
Studietimer:
371
Innsendinger:
13
Fagkode:
HSE3001

Dette programfaget er et av de obligatoriske emnene i Helsesekretær Vg3, men kan også kjøpes separat. Å arbeide som helsesekretær krever kunnskap om tverrfaglig samarbeid, tydelig og faglig korrekt kommunikasjon, profesjonell omsorg og rettledning av pasienter og brukere i tillegg til kompetanse rundt konflikthåndtering.

 

Kurset legger særlig stor vekt på kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter, konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern.

Faget tar for seg følgende emner: 

 • Hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helsesekretæren.
 • Kjennetegn på god pasientservice og hvordan yte service til pasienter.
 • Kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter i ulike livssituasjoner.
 • Strategier for konflikthåndtering og håndtering av stressituasjoner.
 • Hvordan hjelpe pasienter og brukere i krisesituasjoner og rettledning om bruk av hjelpeapparatene.
 • Observasjon av pasienter og korrekt og objektiv rapportering av pasientinformasjon.
 • Gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern.
 • Hvordan tilrettelegge relevant informasjon på venterom og arbeidsplasser.
 • Bruk av medisinske ord og uttrykk.

Les mer...

Pris:
kr 8 000,-
Studietimer:
184
Innsendinger:
7
Fagkode:
HSE3002

Dette programfaget er en del av de obligatoriske emnene i Helsesekretær Vg3, men kan også kjøpes separat. Mange av de aller viktigste sidene ved helsesekretærjobben tas opp i dette kurset. Det handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, estetikk og yrkesetikk, kunnskap om gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten, taushetsplikt og personvern.

Kurset inkluderer også administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemidler.
Tilrettelegging for, og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll blir også belyst.

Faget tar for seg følgende emner: 

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentering av eget arbeid.
 • Utføring av administrative arbeidsoppgaver knyttet til dokumentasjon, registrering, regnskap, telefonforespørsler og ventelistehåndtering.
 • Logistikk- og bestillingsarbeid.
 • Tilrettlegging for og assistanse til andre yrkesgrupper.
 • Hvordan utføre de mest vanlige undersøkelsesmetodene, laboratoriearbeid og skiftestue- og assistansearbeid.
 • Prosedyrer ved stikkskader.
 • Prosedyrer for arbeidet med biologisk og kjemisk materiale.
 • Håndtering av avfall på en hygienisk og miljøriktig måte.
 • Rettledning av pasienter, brukere og pårørende om ulike instanser i helse- og sosialtjenesten.
 • Hvordan utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer og gjeldende regelverk om kvalitet i helse- og sosialtjenesten.
 • Ergonomiske prinsipper for eget arbeid.
 • Hvordan utføre arbeidet i tråd med prinsippene for universell utforming av tjenester og produkter.
 • Bruk av relevante digitale verktøy i arbeidet.

Les mer...

Pris:
kr 16 000,-
Studietimer:
371
Fagkode:
HSE3003

Kroppsøving Vg3 passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse ved å ta påbygg etter yrkesfaglig utdanning. 

Kurset gir teoretiske ferdigheter innen idrett, dans, friluftsliv, trening og livsstil og viktige emner som er:

 • Personlig trening
 • Helsefremmende livsstil
 • Verdien av fysisk aktivitet
 • Friluftsliv med særlig vekt på forvaltning og bærekraftig bruk av naturen
 • Sikkerhet i naturen

Les mer...

Pris:
kr 2 300,-
Studietimer:
56
Innsendinger:
2
Fagkode:
KRO1006

For å jobbe som helsesekretær, må du kunne bruke journalsystemer. I dette minikurset blir du kjent med journalsystemet Infodoc, som er brukt på svært mange legekontor i Norge.

 

Dette lærer du:

 • søke opp pasienter
 • registrere nye pasienter, med tilhørende personalia, arbeidsgiver og familieforhold
 • skrive inn diagnoser
 • rekvirerer prøver
 • bruke laboratoriearket til å føre inn prøvesvar på lokale prøver, og å skrive inn utvidet prøvesvar
 • bruke journalnotat
 • bruke timeboka til å sette opp pasienttimer, flytte pasienttimer, finne avtalte timer, se når legene har ledige timer
 • finne eksisterende resepter og fornye resepter
 • kjenne til og finne frem i korrespondanse mellom legekontor og eksterne aktører

Kurset er gratis for studenter som går vg3 helsesekretær, og selges ikke separat. 

Studietimer:
50
Fagkode:
X-HSE3003

Du kan begynne studiet når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Kursene inneholder fagstoff, øvingsoppgaver og interaktive oppgaver. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen. De fleste kursene har diskusjonsforum for studenter og eksamenswebinarer hvert semester. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Våre studieveiledere hjelper deg med råd om studieteknikk, eksamensoppmelding eller andre spørsmål om studiene. 

Dette kurset forbereder deg til de teoretiske eksamenene i videregående skole. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året. Det er fylkene som arrangerer eksamen. Du må selv melde deg opp til privatisteksamen i det fylket du ønsker å ta eksamen i. Våre studieveiledere hjelper deg mer enn gjerne om du har spørsmål om påmelding til eksamen. Eksamensperiodene er i mai/juni og november/desember.

Programfagene tar utgangspunkt i kompetansemålene fra læreplanen HSE3-02

Som helsesekretær samarbeider du med andre profesjoner. Utdanningen legger derfor stor vekt på å utvikle holdninger som toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Sentrale arbeidsområder er mottak av pasienter, laboratoriearbeid og skiftestuearbeid, kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer, registrering av takster og diagnoser, kvalitetssikring og prosedyrer, vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon.

 

Allmenn (Winmed 3)

Du får opplæring i Allmenn (Winmed3) som er et elektronisk pasientjournalsystem. (Det har flere funksjoner enn Winmed 2.) Det skjer en stadig teknologisk utvikling og kravene som stilles til en helsesekretær innen elektronisk kommunikasjon øker tilsvarende. NKI gir deg den beste starten i arbeidslivet ved at du lærer deg et fremtidsrettet system. 

Helsesekretær Vg3 forbereder deg på de skriftlige og teoretiske eksamenene du må avlegge for å bli helsesekretær.

Som helsesekretær, er du ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Du arbeider selvstendig innen ditt område, med store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å håndtere både faglige utfordringer og mellommenneskelige forhold.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

 • Blodprøvetaking i praksisISBN: 9788202504311
 • Den forunderlige kroppenISBN: 9788205285187
 • Helsefremmende arbeid Helsesekretær Vg3ISBN: 9788205400368
 • Kommunikasjon og samhandlingISBN: 9788205400375
 • Yrkesutøving helsesekretær Vg3ISBN: 9788205400382

Fagfornyelsen innebærer en omfattende endring av alle læreplaner i den videregående skolen. De fleste fagene er de samme, men innholdet blir nytt. 

Innføringen av de nye læreplanene (LK20) startet i 2020, og først ut var fagene på Vg1. Det er nå bare de nye læreplanene på Vg1 som gjelder, og man kan ikke lenger ta privatisteksamen etter gamle læreplaner (LK06). Vg1-fagene du tar hos oss er oppdatert etter den nye lærerplanen. 

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Du som student vil få tilbud om å flyttes over til det nye kurset (LK20) når dette er klart. Det anbefales derfor å planlegge hvilke kurs du ønsker å avlegge eksamen i først, våre studieveiledere hjelper deg gjerne med dette. 

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe. 

 

- Da jeg søkte nye utfordringer, passet nettstudier perfekt for meg!

Janne, Helsesekretær

Relaterte studier

Yrkesfag på videregående skole

Helseservicefag Vg2, programfag og fellesfag

Yrkesfag på videregående skole

Tannhelsesekretær Vg3