For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Praktisk ledelse

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 33 000,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
9

Dette er en utdanning for deg som er leder i dag og ønsker faglig påfyll eller for deg som ønsker å ha et godt utgangspunkt for å jobbe som leder i fremtiden. Studiet gir deg solid innsikt i relasjonsledelse, målrettet prosjektstyring, ledelse, økonomi og markedsføring. Utdanningen er praktisk rettet med fokus på praktiske lederverktøy.

Praktisk ledelse er en fleksibel og moderne lederutdanning som dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for.

Studiet gir 30 studiepoeng og er fordelt mellom 3 emner:

 • Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
 • Relasjonsledelse
 • Målrettet prosjektstyring

Moderne ledelse stiller høyere krav til formell utdanning og kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Denne utdanningen formaliserer din kunnskap og gir gode muligheter til lederstillinger og forfremmelse.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Emnet behandler temaene ledelse, økonomi og markedsføring i sammenheng.

Ledelse gir blant annet en innføring i kommunikasjon, motivasjon, organisasjonspsykologi, HMS-arbeid og psykososialt arbeidsmiljø. Ansettelser, medarbeidersamtaler og oppsigelser vies stor oppmerksomhet.

I Økonomi står inntekter og kostnader, regnskap og budsjett og lønnsomhetsvurderinger sentralt.

I Markedsføring behandles markedsplanmodellen hvor temaer som markedsstrategiprosessen, forretningsidéer, kjøpsatferd, markedsundersøkelser, situasjonsanalyser og markedssegmentering er grunnleggende. Konkurransemidlene pris, produkt, distribusjon, påvirkning og personal gjennomgås grundig. Etikk og lover innen markedsføring gjennomgås.

Studietimer:
450
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
15 poeng

I relasjonsledelse fokuserer vi på de mellommenneskelige aspektene innen ledelse. Vi kobler og ser på sammenhengen til andre ledelsestilnærminger som transformasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse, selvledelse samt superledelse.

Å skape gode menneskelige relasjoner i denne sammenheng har en bestemt hensikt: Å skape et klima for samspill som gjør at medarbeiderne motiveres til å yte sitt beste for å nå virksomhetens mål. Emnet tar for seg sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, spesielt praktiske dialogferdigheter, motivasjon og kommunikasjon. Vi er praktiske samtidig som vi forklarer at effektiv relasjonsledelse ikke kan oppnås adskilt fra lederens personlige utvikling: Utfordringen i organisasjoner er ofte å få mennesker man leder på et operativt nivå, til å dra i samme retning. For mange ledere er det nettopp her det svikter; villigheten og ikke minst motet til å utvikle relasjoner.

Studietimer:
225
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
7.5 poeng

Målrettet prosjektstyring er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet, og komplekse teknologiprosjekter. Metoden er utviklet over mange år og har fra lanseringen for 30 år siden vært stabil i sin struktur.

Emnet er bygd opp slik at den følger i alt vesentlig suksessivt den prosessen det er å styre et prosjekt. Emnets temainndeling avspeiler også dette.

Hensikten med emnet å gi de som jobber i prosjekter, kunnskap og øvelse i målrettet prosjektstyring slik at de;

 • forstår forutsetningene og rammebetingelser for god prosjektstyring og hva som forventes av den enkelte
 • har en referanseramme mht. metodikk og prosedyre for prosjektstyring
 • behersker metodikken slik at de kan lede og delta i planprosesser, lede gjennomføring og rapportere i henhold til planer.

Gjennom arbeidet skal du få en helhetsforståelse for prosjekt som arbeidsform. Du skal få kunnskaper innenfor områdene planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter, prosjektøkonomi og administrasjon, prosjektlederens egenskaper og oppgaver og forhold til teamet. Du får en grundig innføring i ”Målrettet prosjektstyring” som metodikk, og hvordan den kan brukes i praksis.

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt prosesser og verktøy som kan anvendes i daglig ledelse av en avdeling som f.eks. PSO- (person, system, organisasjon) modellen samt verktøy for lønnsomhetsvurderinger og markedsplanlegging
 • har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler arbeidsforhold, psykososiale forhold, HMS og markedsføring. F.eks. relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS forskriften, hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet og markedsføringsloven
 • har kunnskap om lederrollen og kjennskap til utøvelse av ledelse uavhengig av bransje
 • kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
 • forstår betydningen av ledelse i privat og offentlig sektor i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om ledelse, økonomi- og markedsføring på teoretiske problemstillinger under planlegging av ledelse av en enhet, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av enhetsledelse
 • kan anvende relevante ledelses-, økonomi-, og markedsføringsverktøy i utøvelse av enhetsledelse
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen enhetsledelse
 • kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper innen ledelse som f.eks. likebehandlings-, lojalitets-, og rettferdighetsprinsippet
 • har utviklet en etisk grunnholdning til hvordan man behandler medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder 

Studentens oppnåelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir testet gjennom utdanningens obligatoriske arbeider og avsluttende eksamen.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-
 • 1 eksamen á kr 2 300,-

- Jeg kombinerer studiene med jobb, og valgte Praktisk ledelse fordi jeg i fremtiden kan tenke meg en lederstilling innen det yrket jeg er lærling i.