For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Praktisk ledelse

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 33 000,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
9

Dette er en utdanning for deg som er leder i dag og ønsker faglig påfyll, eller for deg som ønsker å ha et godt utgangspunkt for å jobbe som leder i fremtiden. Utdanningen gir deg solid innsikt i digitalt lederskap, selvledelse, relasjonsledelse, organisasjon- og ledelse, økonomi og markedsføring. Utdanningen er praktisk rettet med fokus på praktiske lederverktøy.

Praktisk ledelse er en fleksibel og moderne lederutdanning som dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha forståelse for.

Studiet gir 30 studiepoeng og er fordelt mellom fem emner:

 1. Digitalt lederskap og selvledelse
 2. Organisasjon og ledelse
 3. Økonomi
 4. Markedsføring
 5. Relasjonsledelse

Moderne ledelse stiller høyere krav til formell utdanning og kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Denne utdanningen er fremtidsrettet og formaliserer kunnskapen din, noe som gir gode muligheter for å få lederstillinger og forfremmelse.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Emnet behandler temaene ledelse, økonomi og markedsføring i sammenheng.

Ledelse gir blant annet en innføring i kommunikasjon, motivasjon, organisasjonspsykologi, HMS-arbeid og psykososialt arbeidsmiljø. Ansettelser, medarbeidersamtaler og oppsigelser vies stor oppmerksomhet.

I Økonomi står inntekter og kostnader, regnskap og budsjett og lønnsomhetsvurderinger sentralt.

I Markedsføring behandles markedsplanmodellen hvor temaer som markedsstrategiprosessen, forretningsidéer, kjøpsatferd, markedsundersøkelser, situasjonsanalyser og markedssegmentering er grunnleggende. Konkurransemidlene pris, produkt, distribusjon, påvirkning og personal gjennomgås grundig. Etikk og lover innen markedsføring gjennomgås.

Studietimer:
450
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
15 poeng

I relasjonsledelse fokuserer vi på de mellommenneskelige aspektene innen ledelse. Vi kobler og ser på sammenhengen til andre ledelsestilnærminger som transformasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse, selvledelse samt superledelse.

Å skape gode menneskelige relasjoner i denne sammenheng har en bestemt hensikt: Å skape et klima for samspill som gjør at medarbeiderne motiveres til å yte sitt beste for å nå virksomhetens mål. Emnet tar for seg sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, spesielt praktiske dialogferdigheter, motivasjon og kommunikasjon. Vi er praktiske, samtidig som vi forklarer at effektiv relasjonsledelse ikke kan oppnås adskilt fra lederens personlige utvikling: Utfordringen i organisasjoner er ofte å få mennesker man leder på et operativt nivå, til å dra i samme retning. For mange ledere er det nettopp her det svikter; villigheten og ikke minst motet til å utvikle relasjoner.

Studietimer:
225
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
7.5 poeng

Målrettet prosjektstyring er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet, og komplekse teknologiprosjekter. Metoden er utviklet over mange år og har fra lanseringen for 30 år siden vært stabil i sin struktur.

Emnet er bygd opp slik at den følger i alt vesentlig suksessivt den prosessen det er å styre et prosjekt. Emnets temainndeling avspeiler også dette.

Hensikten med emnet å gi de som jobber i prosjekter, kunnskap og øvelse i målrettet prosjektstyring slik at de;

 • forstår forutsetningene og rammebetingelser for god prosjektstyring og hva som forventes av den enkelte
 • har en referanseramme mht. metodikk og prosedyre for prosjektstyring
 • behersker metodikken slik at de kan lede og delta i planprosesser, lede gjennomføring og rapportere i henhold til planer.

Gjennom arbeidet skal du få en helhetsforståelse for prosjekt som arbeidsform. Du skal få kunnskaper innenfor områdene planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter, prosjektøkonomi og administrasjon, prosjektlederens egenskaper og oppgaver og forhold til teamet. Du får en grundig innføring i ”Målrettet prosjektstyring” som metodikk, og hvordan den kan brukes i praksis.

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

Etter endt utdanning vil du blant annet kunne:

 • Anvende kunnskap om den remote leadership inn i din virksomhet og forstå hvordan selvledelse er et godt verktøy for ledere så vel som ansatte.
 • Anvende kunnskap om ledelse, økonomi- og markedsføring på teoretiske problemstillinger under planlegging av ledelse av medarbeidere, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av ledelse
 • Kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak
 • Lede del av en organisasjon en slik måte at det samsvarer med kunders, eiers og offentlige myndigheters krav og forventninger
 • Bygge relasjoner med fagfeller i egen virksomhet og på tvers av fagområder med eksterne organisasjoner og andre bransjer

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Formalkompetanse

Opptaksgrunnlaget er:

Fullført og bestått videregående opplæring (generell studiekompetanse/fagbrev/3-årig videregående skole)

Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

Søkeren må ha minimum tre års relevant arbeidserfaring hvor direkte personalansvar for minimum 2 medarbeidere kan dokumenteres. 1 år kan dekkes gjennom utdanning, kurs eller frivillig arbeid. Søker må være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Den samlede dokumenterte kompetansen til søkeren, må sannsynliggjøre at vedkommende klarer å fullføre utdanningen.

FINANSIERING:

Lånekassegodkjent.

Studiet gir solid innsikt i selvledelse, digitalt lederskap, relasjonsledelse, organisasjon- og ledelse, økonomi og markedsføring. Utdanningen er praktisk rettet med fokus på praktiske lederverktøy. Praktisk ledelse er en fleksibel og moderne lederutdanning som dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for. Moderne ledelse stiller høyere krav til formell utdanning og kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Denne utdanningen formaliserer studentens kunnskap og gir gode muligheter til lederstillinger og forfremmelse.

Det vil bli avholdt 5 eksamener i de ulike emnene hvorav noen vil være 4-timers skriftlig hjemmeeksamen, noen innleveringsoppgaver og kombinert skriftlig og videoeksamen.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

- Jeg kombinerer studiene med jobb, og valgte Praktisk ledelse fordi jeg i fremtiden kan tenke meg en lederstilling innen det yrket jeg er lærling i.