For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Praktisk ledelse

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 44 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
17

Dette er en utdanning for deg som er leder i dag og ønsker faglig påfyll, eller for deg som ønsker å ha et godt utgangspunkt for å jobbe som leder i fremtiden. Utdanningen gir deg solid innsikt i digitalt lederskap, selvledelse, relasjonsledelse, organisasjon- og ledelse, økonomi og markedsføring. Utdanningen er praktisk rettet med fokus på praktiske lederverktøy.

Hva får du med fagskolen Praktisk ledelse?

Praktisk ledelse er en fleksibel og moderne lederutdanning som dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for. Moderne ledelse stiller høyere krav til formell utdanning og kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Denne utdanningen formaliserer studentens kunnskap og gir gode muligheter til lederstillinger og forfremmelse.

Du får kunnskap om: 

 • Selvledelse
 • Digitalt lederskap 
 • Relasjonsledelse 
 • Organisasjon- og ledelse 
 • Økonomi og markedsføring.

Utdanningen er praktisk rettet med fokus på praktiske lederverktøy.

Praktisk ledelse nettstudium 

Hos NKI kan du studere fra hvor som helst, og når som helst. Du strukturerer studiet og progresjonen slik det passer inn i din hverdag. Start hver dag, hele året! 

 

 

 

Digitalt lederskap og selvledelse har som formål å gjøre deg som leder for mindre og større teams, bedrifter og organisasjoner klar for å jobbe med mennesker online. Hvordan lede andre handler også om å kunne lede seg selv. I to studieenheter skal du lære mer om teorien rundt selvledelse.

 

 

Vi vil ta deg gjennom teamer som rammeverk for å jobbe effektivt som et team, hvordan man skal sette opp møter og workshops, samt retningslinjer som burde gjelde for alle for et mest mulig optimalisert og bra arbeidsmiljø i en online situasjon. Vi vil også se på utfordringer, samt gi konkrete råd og verktøy som kan brukes i de fleste situasjoner, både for å optimalisere individene og teamet generelt.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Praktisk ledelse men kan også kjøpes separat. 

Les mer...

Pris:
kr 15 300,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
5
Studiepoeng:
10 poeng

I emnet Organisasjon og ledelse gis det en generell innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell arbeidsledelse. Det drøftes grundig ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon.

Organisasjon og ledelse handler om hvordan ledelsen i en virksomhet organiserer og tilrettelegger arbeidsplassen. Det handler om å skape et godt arbeidsmiljø og lede på en slik måte at medarbeiderne blir motiverte og samarbeider på best mulig måte, slik at bedriften skal gå med overskudd for å skape trygge og sikre arbeidsplasser på lang sikt.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Praktisk ledelse men kan også kjøpes separat. 

Les mer...

Pris:
kr 7 800,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Økonomistyring er en lederoppgave. En leder må kunne utføre budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Dette emnet i økonomi gir en grunnleggende innføring i økonomisk planlegging og styring.

 

Hovedvekten er lagt på forståelse av økonomistyring i praksis. Grunnlaget for all styring er å sette mål, planlegge aktiviteter for å nå målene, registrere avvik, og – hvis nødvendig – iverksette tiltak for å korrigere kursen. De sentrale emnene er: Budsjettering, forståelse og analyse av regnskap og kalkulasjon.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Praktisk ledelse men kan også kjøpes separat. 

Les mer...

Pris:
kr 7 800,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet vil du bli kjent med begrepene rundt kunsten å selge varer, tjenester og ideer. Men hva med kundene? Bedrifter i dag har stadig økt fokus på kundekvalitet og tilfredshet. Du vil få ny kunnskap om kundenes behov, livsstil, holdninger, intensjoner og atferd både før, under og etter kjøp og bruk av en vare eller tjeneste.

Studietimer:
125
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet vil du møte mange nye refleksjoner rundt ledelse, ditt syn på ledelse og hvordan utøve relasjonsledelse i praksis. Vi vil mene at dette emnet for mange er inngangsporten til ledelse og selve refleksjonen rundt det å lede mennesker. Erkjennelsen av at folk er forskjellige og at samme tilnærmingen ikke virker like godt på alle.

Relasjonsledelse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn. Relasjonsledelse handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog. Ledelse er å oppnå målsatte resultater sammen med andre. I relasjonsledelse  handler det om å skape resultater gjennom sterke relasjoner. Det motsatte er «kunstig autoritet», når lederen må bestemme eller bruke makt for å få noen til å gjøre noe, fremfor den naturlige autoriteten som oppstår med tillit. Kanskje har du selv opplevd å ty til makt for å få kollegene dine til å levere? Eller har du merket noe i deg selv når du opplever å bli beordret til noe?

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Praktisk ledelse men kan også kjøpes separat. 

Les mer...

Pris:
kr 7 800,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det vil bli avholdt 5 eksamener i de ulike emnene hvorav noen vil være 4-timers skriftlig hjemmeeksamen, noen innleveringsoppgaver og kombinert skriftlig og videoeksamen.

Studiet gir solid innsikt i selvledelse, digitalt lederskap, relasjonsledelse, organisasjon- og ledelse, økonomi og markedsføring. Utdanningen er praktisk rettet med fokus på praktiske lederverktøy. Praktisk ledelse er en fleksibel og moderne lederutdanning som dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for. Moderne ledelse stiller høyere krav til formell utdanning og kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Denne utdanningen formaliserer studentens kunnskap og gir gode muligheter til lederstillinger og forfremmelse.

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 

Kunnskaper

 • har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt prosesser og verktøy som kan anvendes i daglig ledelse av en avdeling som f.eks. PSO- (person, system, organisasjon) modellen samt verktøy for lønnsomhetsvurderinger og markedsplanlegging
 • har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler arbeidsforhold, psykososiale forhold, HMS og markedsføring. F.eks. relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS forskriften, hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet og markedsføringsloven
 • har kunnskap om lederrollen og kjennskap til utøvelse av ledelse uavhengig av bransje
 • kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
 • forstår betydningen av ledelse i privat og offentlig sektor i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskap om ledelse, økonomi- og markedsføring på teoretiske problemstillinger under planlegging av ledelse av medarbeidere, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av ledelse
 • kan anvende relevante ledelses-, økonomi-, og markedsføringsverktøy i utøvelse av ledelse
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen ledelse
 • kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

 • har forståelse for etiske prinsipper innen ledelse som f.eks. likebehandlings-, lojalitets-, og rettferdighetsprinsippet
 • har utviklet en etisk grunnholdning til hvordan man behandler medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • kan lede del av en organisasjon en slik måte at det samsvarer med kunders, eiers og offentlige myndigheters krav og forventninger
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i egen virksomhet og på tvers av fagområder med eksterne organisasjoner og andre bransjer

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

  Relasjonsledelse, 5. utg. Spurkeland, Jan. Universitetsforlaget 2017. ISBN: 9788215029276

  Markedsføringsledelse, 3. utg. Holan, Mette. Fagbokforlaget  2019. ISBN: 9788245032079

  Organisasjon og ledelse, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032086

  Økonomistyring, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032093

  Selvledelse - Teori, forskning og praksis, 2. utg. Glasø, Lars og Thompson, Geir. Gyldendal 2018. ISBN: 9788205493568

  Fjernledelse - Fred, frihet og ensomhet?, Molstad, Marianne og Espeli, Ann K. Gyldendal 2020. ISBN: 9788205500211

  Relaterte studier