For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Regnskapsmedarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 44 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
2

Ønsker du en kort, yrkesrettet utdannelse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Fagskoleutdanningen Regnskapsmedarbeider gir deg en bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. Les mer om utdannelsen og søk i dag!

Hva går Regnskapsmedarbeider utdanningen ut på? 

Regnskapsmedarbeider utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet grunnleggende regnskapsteori, behandling av innkommende og utgående pengestrømmer i regnskapssystemet og lønnskjøring i Vismaprogrammet Tripletex. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å utføre regnskapet på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Dette får du: 

 • Sertifisering i Tripletex
 • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring og lover og regler
 • Innføring i lovverket for regnskap og lønnsområdet
 • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
 • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag en i en bedrift

 

Jobbmuligheter som regnskapsmedarbeider

Denne utdanningen gir deg en etterspurt kompetanse som vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innen regnskap og økonomi. Du vil etter endt utdanning kunne jobbe med generell regnskapsføring og lønnskjøring i privat og offentlig sektor. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå, og får titler som regnskapsmedarbeider, lønnsmedarbeider, administrasjonskoordinator, fagkonsulent - lønn og kontormedarbeider. 

Regnskapsmedarbeider nettstudie

Bor du i for eksempel Tromsø eller Bergen? Fortvil ikke, hos oss kan du ta regnskapsutdanning på nett og studere uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett. Vår nettskole gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen regnskap. Ta regnskapsmedarbeider deltid, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil, og ved siden av jobb eller familieliv.

Regnskapsmedarbeider fagskole har oppstart to ganger i året, januar og august. Neste oppstart er 24. august 2022. Søk allerede i dag for å sikre deg en plass!

Videre studiemuligheter etter utdannelsen Regnskapsmedarbeider

Ga Regnskapsmedarbeider mersmak? Fordyp deg enda mer i fagfeltet og fortsett på de siste to semestrene av Regnskapskonsulent. Denne utdanningen gir deg 30 studiepoeng til, og går enda mer i dybden på regnskapsfaget. Ved å bygge på videre på Regnskapsmedarbeider med ett år til vil du bli regnskapskonsulent! 

Andre spennende kurs som kan kombineres med Regnskapsmedarbeider: 

 • Konflikter på jobben gir deg en grundig innføring i hvordan du skal opptre som en konflikthåndterer.
 • Den digitale arbeidsplassen er et praktisk kurs for deg som ønsker kunnskap og verktøyene som behøves for å gå fra en såkalt "kontorleder" til en fremoverlent digital leder.
 • Organisasjon og ledelse handler om å skape et godt arbeidsmiljø og lede på en slik måte at medarbeiderne blir motiverte og samarbeider på best mulig måte, slik at bedriften skal gå med overskudd for å skape trygge og sikre arbeidsplasser på lang sikt.

Dette emnet gir deg grunnlag for å kunne være med i det daglige regnskapsarbeidet, og for å forstå hvilken plass dette arbeidet har i det helhetlige regnskapssystemet.

Du lærer å løse tabellarisk regnskap opp mot resultat og balanse, der Excel er et viktig verktøy. Videre får du oversikt over regler i regnskapsloven, bokføringsloven og regnskapsstandarder. Du lærer å sette opp oppstillingsplan for resultat og balanse med noter, vurdering og oppgjør av anleggsmidler og omløpsmidler, enkel regnskapsanalyse og å behandle skatt.

Du lærer forskjellen på utgift og kostnad, beregning av varekostnad, avskrivning av driftsmidler, skille mellom eiendeler og kostnader, kjøp og salg på kreditt, inngående og utgående merverdiavgifts oppgjør, kreditnotaer og rabatter, beregning av kostnader, forskuddsbetalinger og ubetalte poster, kalkulasjon, direkte- og indirekte kostnader, kalkyle, bruttofortjeneste og avanse, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, terminoppgjør, avstemming mot bank, kunder, leverandører og lønn

Studietimer:
446
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
16 poeng

Dette emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Visma Tripletex.

Du du lærer å føre et fullstendig regnskap fra innleggelse av firmadata til avslutning med enkelt årsoppgjør, bygge opp bedriftens kontoplan ifølge Norsk standard, opprette kunder og leverandører, kunne kontere og føre bilag, fakturere, purre og inkassorutiner, skrive ut nødvendige rapporter.

Studietimer:
175
Studiepoeng:
6 poeng

Hovedvekten i emnet ligger på å kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du lære å legge inn opplysninger om selskapet, ansatte, oppstarts verdier, og å føre lønn hver måned.

Dette emnet vil også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler ansatte. I tillegg lærer du partene i arbeidslivet å kjenne, oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, å ha oversikt over de viktigste lønnsbegrepene og de vanligste formene for lønn. Du vil også få kjennskap til lover og regler rundt arbeidstid, oppsigelse og avskjed, kjenne til lovene som gjelder for permisjon og fravær og behandling av disse.

Studietimer:
120
Studiepoeng:
4 poeng

Semesteroppgaven omfatter føring av et fullstendig regnskap fra inngående saldobalanse, bilagsføring og et enkelt årsoppgjør. Du skal vise at du behersker bilagshåndtering, kunne foreta korrigeringer, følge med frister og ta ut alle etterspurte regnskapsrapporter og rapporter til det offentlige fra regnskapssystemet. Du skal føre et regnskap fra inngående balanse og avslutte mot et enkelt årsoppgjør.

Semesteroppgaven er omfattende og skal gjenspeile utfordringene du vil møte i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med oppgaven skal du benytte kompetansen du har tilegnet deg på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. Slik gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av din kompetanse ved endt utdanning.

Studietimer:
109
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
4 poeng

Oppstart 2 ganger i året, januar og august. Neste oppstart: 24. august 2022

TO SEMESTRE, DELTID PÅ NETT

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse. Det vil være nettsamlinger ca. hver uke, på ettermiddagen. Samlingene blir tatt opp slik at du kan se de i etterkant om du ikke har mulighet til å delta på de. 

Studentene går opp til eksamen i følgende emner:

 1. Regnskap
 2. Regnskapssystem
 3. Lønn og personal
 4. Semesteroppgave

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål.

Eksamen er inkludert i prisen. 

Overordnede kunnskaper

Etter fullført utdanning har du:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som normalt brukes innen regnskap for små og mellomstore foretak
 • Forståelse for sentrale tema som omhandler regnskaps- og bokføringsprinsipper
 • Innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for regnskap
 • Innsikt i relevant regelverk og avtaler som berører lønn- og personalarbeid
 • Bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet regnskap og lønn
 • Kunnskap om hvordan utvikling av regnskapsfaget og regnskapsstandarder skjer, og aktørens rolle i utviklingen
 • En grunnleggende forståelse for ulike selskapsformer, og overblikk på hvordan et foretak er organisert
 • Innsikt i hvordan Norsk Kontoplan benyttes i regnskapsarbeid
 • Kunnskap om rutinene for lønns og tilhørende personalarbeidet
 • Kunnskap om hvordan du kan oppdatere kunnskapen din innenfor regnskap, lønn og personalarbeid, både gjennom informasjonshenting og kjennskap til abonnentsmuligheter til nettressurser
 • Innsikt i regnskaps- og lønnssystemers funksjonalitet, muligheter og begrensninger
 • Innsikt i regnskapsføring fra oppstart av et firma til klargjøring av årsoppgjør i små foretak
 • Forståelse for regnskapsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsper­spektiv

Overordnede ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Bruke relevante og utvalgte lover, forskrifter, regelverk og prinsipper for regnskaps-, lønns- og personalrelaterte problemstillinger (teoretiske og praktiske) for små foretak
 • Kartlegge foretakets økonomiske stilling på basis av regnskapet, og identifisere avvik fra budsjett, samt kan foreslå korrigerende tiltak
 • Bruke relevante regnskaps- og lønnssystemer med den funksjonalitet som til enhver tid benyttes
 • Føre et regnskap fra inngående saldo til årsavslutning i regnskapssystemet i alle typer bedrifter innen offentlig- og privat sektor
 • Kjøre komplett lønn i lønnssystemet, anvende arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven
 • Finne informasjon og fagstoff om gjeldende regler for regnskaps-, lønns- og personalarbeid samt fortolkninger av disse

Overordnet generell kompetanse

Du lærer å:

 • Forstå regnskapsfaglige prinsipper som ligger til grunn for regnskapsføring
 • Bruke den etiske grunnholdningen du har lært, til etterlevelse av regelverk og lojalitet mot lovgiver, som skaper tillit og respekt både hos kollegaer, ledelse, myndigheter og forretningsforbindelser, og som bygger oppunder allmennhetens tillit og syn på utøverne av regnskapsføringsyrket
 • Utføre regnskapstekniske oppgaver og analyser etter forespørsel fra oppdragsgiver og andre målgruppers behov
 • Bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket gjennom samarbeid og gjensidig respekt
 • Utvikle gode rutiner og organisering for regnskap

Denne utdanningen gir deg en etterspurt kompetanse som vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innen regnskap og økonomi. Du vil etter endt utdanning kunne jobbe med generell regnskapsføring og enkel lønnskjøring i privat og offentlig sektor. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Regnskapsmedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

Grunnleggende regnskap

Baksaas Kjell Magne og Hansen Øystein. (2020), Akademika.

ISBN 9788205510784

Anita tok fagskoleutdanning via nettstudier. Fikk A i alle fag.

Anita, Regnskapsmedarbeider