Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Vaktmesterskolen

Denne fagskoleutdanningen, passer for deg som ønsker å kvalifisere deg til å jobbe med drift og vedlikehold av forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag eller idrettsanlegg. Utdanningen passer både for deg som ønsker jobb innen faget, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere kompetansen din.

Studiepoeng

30

Innsendinger

31

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Vaktmesterskolen

Kr 33 000,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Utdanningen gir deg en innføring i byggteknikk, og du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og hvordan du forholder deg til krav fra bygningsmyndighetene. Du får kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg.

Vaktmesterskolen gir deg en grundig innføring i energiøkonomisering, tar for seg årsaker til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg og ser på hvordan dette kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak.   

Du får innsikt i de administrative sidene av vaktmesteryrket, og lærer om relevante lover, regler og forskrifter, HMS internkontroll, økonomi og ulike organisasjonsmodeller for forvaltning, drift og vedlikehold i kommunale virksomheter. Det blir også lagt vekt på praktisk utforming av brev, rapporter og notater.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Obligatoriske emner

Byggeteknikk med materialkunnskap Studiepoeng: 4

I dette emnet får du en innføring i byggteknikk. Du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og ulike materialer og deres egenskaper. Du lærer også om de lover og forskrifter som er relevant for eiendomsservicebransjen og hvordan du som driftstekniker skal forholde deg til krav fra myndighetene.

Skriftlig kommunikasjon Studiepoeng: 2

Emnet gir en innføring i skriftlig kommunikasjon og vil passe for alle som har behov for råd og tips om hvordan man kan utforme gode notater, sammendrag og rapporter i arbeidslivet.

Renhold Studiepoeng: 2

Emnet omhandler innvendig og utvendig renhold. Du får en oversikt over de vanligste maskiner og utstyr som benyttes i renhold bransjen. Du lærer om ulike renholdsmetoder, renholdsmidler og hvordan arbeidet kan organiseres.

Avfallsbehandling Studiepoeng: 1

Emnet gir en grunnleggende oversikt over begreper og behandlingsmetoder innen avfallsområdet. Det gir også en innføring i de nye problemstillingene vaktmesteren kommer ut for i sin rolle som tilrettelegger for systematisk avfallssortering, innsamling og behandling i virksomheten.

Sanitæranlegg Studiepoeng: 3

Emnet omfatter de viktigste elementene innen vann- og avløpstekniske installasjoner. Ulike løsninger for varmtvannsberedning og utstyr som brukes i sanitæranlegg. I emnet får du også kunnskap om vann og kloakksystemet, både innvendig og utvendig innenfor tomtegrensen.

Internkontroll Studiepoeng: 1

I dette emnet får du en innføring i Internkontroll og HMS. I kurset beskriver vi Internkontroll som et administrativt verktøy for å sikre at målsettinger for helse- miljø og sikkerhetskrav følges opp i bedriftene på linje med økonomiske- og tekniske krav.

Økonomi for driftspersonell Studiepoeng: 2

I emnet økonomi for driftspersonell får du en innføring i budsjettarbeid og regnskap i tilknytning til driftsbudsjett for vedlikeholdsoppgaver.

Service og kundebehandling Studiepoeng: 1

Service og kundebehandling gir en innføring i servicebegrepet og hva god service innebærer ut mot en ekstern kunde, og internt mellom kolleger.

Emnet vektlegger at du i praktisk arbeid skal kunne utøve servicekvalitet, forstå hva servicekultur og kundetilfredshet innebærer og hvordan god service kan forebygge kundemisnøye. Videre vektlegges utøvelse av kundeorientert klagebehandling.

Sentralvarmeanlegg - varmesystem Studiepoeng: 4

Dette emnet omhandler ulike typer varmesystemer og deres fordeler og ulemper. Du lærer om sentrale tekniske begreper og krav i lover og forskrifter.

Du får en innføring i varmeanleggets hovedinndeling, energiomvandling og dimensjonering av anlegg. Instrumentering, styring, overvåking og regulering. I emnet beskrives også driftstekniske forhold som støy, korrosjon, sikkerhet og vedlikehold.

Ventilasjon Studiepoeng: 3

Emnet gir deg kunnskaper om drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg slik at du kan utføre oppgaver som vaktmester på en sikker, økonomisk, effektiv og miljøvennlig måte.

Faget beskriver forskjellige typer ventilasjonssystem med oppbygging, funksjon og anvendelsesområder. Varmegjenvinning og energiøkonomisering blir også behandlet.

Elektriske anlegg Studiepoeng: 3

I dette emnet vil du få et innblikk i hva du som vaktmester må kunne om ulike elektriske anlegg i en bygning. Kurset beskriver blant annet de sikkerhetsmessige krav og forhold som legger begrensninger på hva du som vaktmester har lov til å utføre av reparasjoner og vedlikehold. Emnet omfatter forskrifter, autorisasjonskrav og sikkerhet knyttet til elektriske anlegg i bygninger og tekniske anlegg. 

Enøk Studiepoeng: 4

I dette emnet får du en grundig innføring i energiøkonomisering i bygg. Her beskrives også sammenhengen mellom bruk av energi og belastning på miljøet.

Emnet tar for seg tekniske anlegg og problemstillinger som beskriver kostnadsstrukturer og årsakene til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg, - og hvordan dette kan forebygges gjennom energioppfølging og energioppfølgingssystem.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning har du:

• Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy i vaktmesteryrket 

• Innsikt i relevante regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet ved drift og vedlikehold av bygg og idrettsanlegg

• Bransjekunnskap og kjennskap til byggdrifterens fagfelt  

• Oppdatert kunnskap innen vaktmesterfaget

• Forståelse for vaktmesteryrkets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Du lærer å:

• Bruke faglig kunnskap for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i vaktmesteryrket

• Finne frem til- og bruke, passende verktøy for vedlikehold og drift av bygg

• Finne informasjon og fagstoff som er relevant for vedlikehold og drift av bygg

• Kartlegge vedlikeholds- og driftssituasjonen i et bygg, og å identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

Du får:

• Forståelse for hvordan vedlikehold og oppfølging av sikkerhetsstandarder påvirker et byggs brukervennlighet, funksjonalitet og levetid

• Utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av vaktmesteryrket 

• Kunnskapen du trenger for å utføre arbeidet tilpasset ulike byggtekniske forutsetninger og brukeres behov

• Kunnskap om hvordan du kan bygge nettverk og finne ressurser som utfyller og supplerer vaktmesterens faglige kompetanse

• Kunnskap om hvordan du utvikler arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester for drift og vedlikehold av bygg og idrettsanlegg

Karrieremuligheter

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å søke arbeid som vaktmester for forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag og idrettsanlegg.

Den økende fokuseringen på generell kostnadsreduksjon, energiøkonomisering og arbeidsmiljø i forbindelse med drift og vedlikehold, gjør at arbeidsgivere nå i sterkere grad enn tidligere, legger vekt på dokumenterte kunnskaper. Vaktmesterskolen er utviklet for å gi deg dette kunnskapsgrunnlaget.

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole eller en vurdering av all relevant erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

Vaktmesterskolen avsluttes med to eksamener som dekker hver sin del av pensum. Hver av dem er en fire timers hjemmeeksamen som avvikles to ganger i året.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

  • 2 eksamener á kr 1 950,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk