For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Medisinsk sekretær

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 43 600,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart

Har du lyst på en spennende jobb der du får jobbe tett på andre mennesker? Trives du med varierende arbeid der du får jobbe tett med annet helsepersonell? Medisinsk sekretær er en kort, yrkesrettet utdanning som gir deg de praktiske og teoretiske kunnskapene du trenger for å jobbe på sykehus, klinikker og private legekontorer. Denne utdanningen gir deg kompetanse på flere fagområder og åpner døren for en spennende karriere. Å bidra til å oppdage og utrede sykdom gir mening. Nettopp derfor er du viktig!

Medisinsk sekretær er en praktisk rettet utdanning med meget gode jobbmuligheter på både sykehus og legekontor. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å gå rett ut i jobb, uten en lang opplæringsperiode. Utdanningen er praktisk rettet og legger grunnlaget for at du skal kunne jobbe i kontoradministrative funksjoner, med både pasienter, pårørende og helsepersonell. Du får også trening i å bruke relevante IT-systemer i helsevesenet.

Praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen, og skiftestuearbeid kan gjennomføres som tilleggsmodul. Denne utdanningen er ikke en fagskoleutdanning, men en yrkesrettet utdanning som tilbys. 

Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Medisinsk sekretær har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor. Utdanningen gir ikke autorisasjon etter helsepersonelloven. 

Gjennomføring:
 • Nettstudier med fast oppstart: Neste studiestart januar 2022

Dette emnet gir opplæring i grunnleggende anatomi og fysiologi, samt relevante sykdommer uten at du trenger bakgrunn i medisin eller biologi. Gjennom undervisningen får du kjennskap til oppbyggingen og normalfunksjonen til de forskjellige organsystemene i menneskekroppen.

Videre tilegner du deg kunnskap om de mest vanlige symptomene og sykdommene. Du lærer hvordan diagnostisering ofte foregår, samt hvordan enkelte sykdommer kan forebygges ved hjelp av eksempelvis riktig kosthold og endret livsstil. I tillegg undervises det i de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene, samt behandlingene av disse.

Studietimer:
120

En medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner og må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for omsorg og hjelp. Det krever forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker. Opplæringen i psykologi legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Du får innsikt i hvordan pasienter i ulike sorgfaser ofte reagerer og bør møtes, og hvordan god omsorg og service kan ytes. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner, og kan kommunisere på empatisk vis. Du får også gode kunnskaper om taushetserklæringen som helsepersonell er underlagt.

Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er en viktig del av undervisningen. Emnet utfordrer kanskje kunnskap og holdninger du allerede har, og gir økt bevissthet omkring den enkeltes rolle i helserelaterte yrker.

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg reflektert over egen rolle i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Som student ved Treider får du innføring i anvendt psykologi, kommunikasjon, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling.

Dette emnet har én obligatorisk innsendingsoppgave som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Studietimer:
80

I faget Medisinsk terminologi får du i hovedsak opplæring i medisinske ord og uttrykk (medisinsk nomenklatur).

God kunnskap i medisinsk terminologi vil danne grunnlag for faglig og personlig videreutvikling og er det språklige verktøyet som brukes i alle helsefagrelaterte disipliner. Det er derfor viktig for forståelsen av all medisinsk faglitteratur. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser.

Medisinsk terminologi er også viktig i tilknytning til de andre fagene, deriblant anatomi og fysiologi, samt skriving av pasientdata i form av journaler, epikriser og operasjons-beskrivelser. God kunnskap i faget er viktig for å unngå feil i pasientdokumentasjon.

Generell målsetning for faget er at du skal kunne nyttiggjøre deg av medisinsk terminologi i alle aspekter av helsesektoren. Det gis i tillegg opplæring i å bruke aktuelle oppslagsverk, herunder Felleskatalogen, medisinsk ordbok og lignende.

Studietimer:
50

Administrative oppgaver er viktige oppgaver for en medisinsk sekretær. I dette emnet vil du få en innføring i de vanligste og viktigste administrative oppgavene som er aktuelle for en medisinsk sekretær på et legekontor eller en annen helseinstitusjon. Du vil få kjennskap til diverse lover og forskrifter som taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven. I emnet vil du også lære om organiseringen av helsevesenet i Norge, hvordan de samhandler med hverandre og hvilken rolle de ulike aktørene har.  

En medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. Dette er en viktig del av emnet helseadministrasjon. Det legges stor vekt på korrekt språkanvendelse og tegnsetting, samt riktig bruk av maler, skjemaer og oppslagsverk. Du må også bruke kunnskap du har fått gjennom opplæring i fagene medisinsk terminologi, anatomi, fysiologi og sykdomslære.  

Du får kjennskap til ulike EPJ-systemer (elektronisk pasientjournal system) som brukes på legekontor og sykehus. Opplæring i DIPS er e-læringskurs som gir innføring i bestemte arbeidsoppgaver.

I tillegg får du tilgang til et kurs i Infodoc hvor du arbeider med oppgaver i en interaktiv simulert database.  

Utover dette består emnet helseadministrasjon av følgende: 

 • Innføring i sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder 
 • Administrasjon av arbeidsplassen 
 • Innføring i ulike pasientsystemer 
 • Bruk av oppslagsverk 
 • Skriving av journaler, epikriser, polikliniske notater, operasjonsbeskrivelser og henvisninger med aktuelle blanketter og journalnotater. 

Som medisinsk sekretær fra NKI, får du opplæring i de mest brukte pasientadministrative IT-systemene som benyttes i primærhelsetjenesten. Systemene håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon på legekontor. Programmene det undervises i er relevante, har stor markedsandel og høy overføringsverdi. 

Studietimer:
110

En medisinsk sekretær må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver som f.eks. blodprøvetaking og urinprøveanalyse. Du læres opp i laboratoriearbeid både teoretisk og praktisk. Etter endt kurs skal du kunne utføre prøver og undersøkelser som normalt vil være en del av ditt arbeidsområde. Vi benytter det til enhver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr.

Laboratoriearbeid dekker bl.a. opplæring i:

 • Hygiene/kvalitetskontroll/avfallshåndtering
 • Kapillær- og venøs blodprøvetaking
 • Prosedyrer for analyse av blod, urin, etc.
 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og prøvesvar
 • Bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr m.m.

Studietimer:
40

Studiestart januar 2022

Normert studietid er to semester

Nettstudier

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Samlinger i Laboratoriearbeid

Det gjennomføres obligatorisk samling i faget Laboratoriearbeid. Dette er et praktisk rettet fag som gjennomføres i Oslo over samlinger på ukedager og helger. Tidspunkt og sted for undervisningen blir publisert til studentene i nettskolen. 

Du må ha vært gjennom hele Laboratoriearbeid og gått gjennom alle prosedyrene som vises på videoene og på NOKLUS, før du møter til disse samlingene. Det vil også være hensiktsmessig å repetere prosedyrene etter at du har vært på samlingene.

Utgifter tilknyttet samlinger, f.eks. reise og opphold, er ikke inkludert i studieavgiften.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp av høyt kvalifiserte faglærere som følger deg gjennom hele studietiden. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding på spørsmål innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

Det gjennomføres skriftlig eksamen i 3 emner, og ett emne har obligatorisk arbeidskrav. Vi benytter hjemmeeksamen som eksamensform. I laboratoriearbeid er det ingen eksamen, her oppnår du bestått på bakgrunn av gjennomføring av praktisk undervisning (se Laboratorieemnet) og obligatoriske e-læringskurs. Samtlige emner har 1-2 obligatoriske tester som må gjennomføres for å få ta eksamen. 

Full oversikt over pensumliste for Medisinsk sekretær finner du her.  

På sykehus vil arbeidsoppgavene variere noe alt etter hvilken type stilling du har. Arbeidsoppgaver på sykehus kan være knyttet til pasientlogistikk:

 • Telefontjenester
 • Timebestilling
 • Innkalle etter venteliste/ flytte timer
 • Ekspedere pasienter til poliklinikk
 • Oppretting og ajourføring av sykejournaler
 • Skaffe til veie journaler/røntgenbilder
 • Ulike former for skrivetjeneste
 • Pasientservice

På legekontorer kan arbeidsoppgavene i tillegg inkludere mer praktisk pasientrettet arbeid.

Kr 43.600,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Studiet er ikke godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Du kan velge mellom den ordinære betalingsplanen eller avdragsordning.

Du må være fylt 18 år ved studiestart. Det er ingen andre absolutte opptakskrav for denne utdanningen.

Vi anbefaler at studentene har tilstrekkelig norskkunnskap til å følge undervisningen og kunne skrive besvarelser på norsk. For å ivareta søkernes hensyn forbeholder vi oss retten til å nekte opptak når vi vurderer at det åpenbart ikke er hensiktsmessig å starte utdanningen.