For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Vaktmesterskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 46 100,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
30

Denne fagskoleutdanningen, passer for deg som ønsker å kvalifisere deg til å jobbe med drift og vedlikehold av forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag eller idrettsanlegg. Utdanningen passer både for deg som ønsker jobb innen faget, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere kompetansen din.

Utdanningen gir deg en innføring i byggteknikk og du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og hvordan du forholder deg til krav fra bygningsmyndighetene. Du får kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg.

Vaktmesterskolen gir deg en grundig innføring i energiøkonomisering, tar for seg årsaker til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg og ser på hvordan dette kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak.

Du får innsikt i de administrative sidene av vaktmesteryrket og lærer om relevante lover, regler og forskrifter, HMS internkontroll, økonomi og ulike organisasjonsmodeller for forvaltning, drift og vedlikehold i kommunale virksomheter. Det blir også lagt vekt på praktisk utforming av brev, rapporter og notater.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

I dette emnet får du en innføring i byggteknikk. Du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og ulike materialer og deres egenskaper. Du lærer også om de lover og forskrifter som er relevant for eiendomsservicebransjen og hvordan du som driftstekniker skal forholde deg til krav fra myndighetene.

Når du er ferdig med emnet skal du kunne gjøre rede for:

 • hvilke oppgaver som er tillagt de forskjellige kommunale etater
 • innhold og virkeområde til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • de påkjenninger en bygning blir utsatt for og brannvern
 • diverse bygningsmaterialer, bruk og vedlikehold av disse
 • bruk og egenskaper ved etasjaskillere og typer av disse
 • hvilke krav og egenskaper som stilles til vegger, tak vinduer og trapper

Emnet består av syv studieenheter. Fire av disse avsluttes med innsendingsoppgaver. Tre avsluttes med selvtester.

Studietimer:
120
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
4 poeng

Emnet gir en innføring i skriftlig kommunikasjon og vil passe for alle som har behov for råd og tips om hvordan man kan utforme gode notater, sammendrag og rapporter i arbeidslivet.

Når du har fullført emnet skal du kunne

 • gjøre rede for hva som kommer inn under skriftlig kommunikasjon
 • regler for utarbeiding av skriv, rapporter og notater
 • brev, søknader
 • skrive møteinnkallinger
 • skrive referater
Studietimer:
58
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
2 poeng

Emnet omhandler innvendig og utvendig renhold. Du får en oversikt over de vanligste maskiner og utstyr som benyttes i renhold bransjen. Du lærer om ulike renholdsmetoder, renholdsmidler og hvordan arbeidet kan organiseres.

Når du er ferdig med emnet, skal du kunne:

 • se renholdet i sammenheng med trivselen og helsen til de som arbeider/bor i bygget
 • gjennomføre tiltak som begrenser smusstilgangen til bygget
 • være ajour med og kunne gjøre rede for den tekniske utviklingen innen renholdsutstyr og renholdsmaskiner som er på markedet i dag
 • være klar over de mulighetene maskinelt renhold gir til kvalitetsøkning og lønnsomhet i forhold til manuelle metoder
 • foreta riktige valg av materialer ut fra hensynet til renholdsvennlighet og økonomi
 • gjøre rede for moderne renholdsmetoder; prinsipper og bruksområder
 • betydningen av et grundig hovedrenhold og hva det utvidede hovedrenholdet omfatter
 • riktig og økonomisk avfallshåndtering
 • kjenne til bygningsmessige momenter som påvirker renholdskvaliteten og driftsøkonomien
 • gjøre rede for vaktmesterens ansvar for renholdet og hvordan dette skal organiseres
Studietimer:
58
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
2 poeng

Emnet gir en grunnleggende oversikt over begreper og behandlingsmetoder innen avfallsområdet. Det gir også en innføring i de nye problemstillingene vaktmesteren kommer ut for i sin rolle som tilrettelegger for systematisk avfallssortering, innsamling og behandling i virksomheten.

Emnet er delt inn i to hovedkategorier: husholdningsavfall og næringsavfall, og behandler ansvar og oppgaver ved avfallsbehandling.

Når du har fullført emnet skal du kunne:

 • forklare grunnleggende begreper og prinsipper ved håndtering av avfall
 • opptre i samsvar med prinsippene for en bærekraftig utvikling ved håndtering av avfall i ditt arbeid som vaktmester
 • bidra til reduserte avfallskostnader for virksomheten der du arbeider
 • håndtere avfall korrekt i forhold til senere ledd i avfallsbehandlingskjeden
Studietimer:
29
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
1 poeng

Emnet omfatter de viktigste elementene innen vann- og avløpstekniske installasjoner. Ulike løsninger for varmtvannsberedning og utstyr som brukes i sanitæranlegg. I emnet får du også kunnskap om vann og kloakksystemet, både innvendig og utvendig innenfor tomtegrensen.

Når du er ferdig med emnet, skal du ha kunnskaper om viktige elementer innen sanitæranlegg som vann- og avløpstekniske installasjoner, sanitærutstyr, varmtvannsberedning og det som er knyttet til vann og kloakk innenfor et bygg og en tomtegrense, inklusive:

 • Sanitæranleggets utvendige ledninger og anordninger
 • Innvendige vannledninger og avløpsledninger
 • Armatur og tekniske innretninger
 • Varmtvannsforsyninger
 • Driftstekniske forhold
Studietimer:
87
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
3 poeng

I dette emnet får du en innføring i Internkontroll og HMS. I kurset beskriver vi Internkontroll som et administrativt verktøy for å sikre at målsettinger for helse- miljø og sikkerhetskrav følges opp i bedriftene på linje med økonomiske- og tekniske krav.

Når du har fullført emnet skal du kunne gjøre rede for: 

 • prinsippene for et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • virkemidler og metoder for å sikre et systematisk og helhetlig helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • aktuelle lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet, inklusive arbeidsmiljøloven, brann- og eksplosjonsvernloven, lov om tilyn med elektriske anlegg, forurensningsloven, produktkontrolloven og sivilforsvarsloven
 • arbeidsgivers, verneombuds og de øvrige ansattes oppgaver, ansvar og myndig­het i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål
 • hvor kunnskapskildene finnes og hvor faglig bistand kan hentes
Studietimer:
29
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
1 poeng

I emnet økonomi for driftspersonell får du en innføring i budsjettarbeid og regnskap i tilknytning til driftsbudsjett for vedlikeholdsoppgaver.

Når du har fullført emnet skal du:

 • kunne forstå og lese et driftsregnskap
 • kunne kontrollere driftsregnskapet mot budsjettet og foreslå tiltak som korrigerer avvik i forhold til budsjettet
 • kunne forstå og bedømme når en investering i form av en utskifting er mer lønnsom enn en reparasjon
Studietimer:
58
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
2 poeng

Service og kundebehandling gir en innføring i servicebegrepet og hva god service innebærer ut mot en ekstern kunde, og internt mellom kolleger.

Emnet vektlegger at du i praktisk arbeid skal kunne utøve servicekvalitet, forstå hva servicekultur og kundetilfredshet innebærer og hvordan god service kan forebygge kundemisnøye. Videre vektlegges utøvelse av kundeorientert klagebehandling.

Emnet gir en innføring i hvordan du kan utføre god service samt å skape kundetilfredshet og en grunnleggende innføring i:

 • Service
 • Hva kjennetegner god service
 • Relasjonsbygging
 • Kundebehandling
 • Servicekultur som en del av bedriftskulturen
 • Kundetilfredshet og lojalitet
 • Medarbeidertilfredshet og kundeservice
 • Kundeorientert klagebehandling
Studietimer:
29
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
1 poeng

Dette emnet omhandler ulike typer varmesystemer og deres fordeler og ulemper. Du lærer om sentrale tekniske begreper og krav i lover og forskrifter.

Du får en innføring i varmeanleggets hovedinndeling, energiomvandling og dimensjonering av anlegg. Instrumentering, styring, overvåking og regulering. I emnet beskrives også driftstekniske forhold som støy, korrosjon, sikkerhet og vedlikehold.

 • Sentrale tekniske begreper, varmeoverføring, varmebehov
 • Varmeanleggets hovedinndeling
 • Energiomvandling, produksjon
 • Reaktorer, kjeler, varmevekslere og oljebrennere
 • Apparater, armatur og instrumentering
 • Driftstekniske forhold
 • Retningslinjer for prosjektering og dimensjonering
Studietimer:
120
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
4 poeng

Emnet gir deg kunnskaper om drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg slik at du kan utføre oppgaver som vaktmester på en sikker, økonomisk, effektiv og miljøvennlig måte.

Faget beskriver forskjellige typer ventilasjonssystem med oppbygging, funksjon og anvendelsesområder. Varmegjenvinning og energiøkonomisering blir også behandlet.

Når du er ferdig med emnet, skal du kunne:

 • betjene et ventilasjonsanlegg slik at
  • anlegget starter og stopper til forutsatte tidspunkter
  • riktige luftmengder tilføres de ulike rommene/arealene
  • kvaliteten på innelufta blir tilfredsstillende ut fra brukernes krav
  • god driftøkonomi oppnås
 • gjøre rede for hvordan et ventilasjonsanlegg er oppbygd og fungerer
 • gjøre rede for ulike komponenter som inngår i et ventilasjonsanlegg
 • rutiner for drift, ettersyn og vedlikehold av ventilasjonsanlegg
Studietimer:
87
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
3 poeng

I dette emnet vil du få et innblikk i hva du som vaktmester må kunne om ulike elektriske anlegg i en bygning. Kurset beskriver blant annet de sikkerhetsmessige krav og forhold som legger begrensninger på hva du som vaktmester har lov til å utføre av reparasjoner og vedlikehold. Emnet omfatter forskrifter, autorisasjonskrav og sikkerhet knyttet til elektriske anlegg i bygninger og tekniske anlegg. 

Når du er ferdig med emnet, skal du kunne:

 • betegnelser og symboler som brukes i forbindelse med elektriske anlegg
 • vite hva slags arbeid på det elektriske anlegget du som vaktmester har lov til å utføre
 • montere lamper, brytere og støpsler
 • velge riktig belysningsutstyr i ulike typer rom
 • gjøre rede for ulike typer elektrisk oppvarming av bygg
 • vite og forklare hvordan termostater virker
 • gjøre rede for sikringstiltak mot ulykker og brann i forbindelse med elektriske anlegg
Studietimer:
87
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
3 poeng

I dette emnet får du en grundig innføring i energiøkonomisering i bygg. Her beskrives også sammenhengen mellom bruk av energi og belastning på miljøet.

Emnet tar for seg tekniske anlegg og problemstillinger som beskriver kostnadsstrukturer og årsakene til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg, - og hvordan dette kan forebygges gjennom energioppfølging og energioppfølgingssystem.

Når du har lest dette emnet skal du kunne gjøre rede for:

 • hva vi legger i begrepet ENØK
 • sammenhengen mellom bruk av energi og belastning på miljøet
 • årsakene til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg
 • tekniske anlegg og kostnadsstrukturer
 • hva som menes med energioppfølging og energioppfølgingssystemer
Studietimer:
120
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
4 poeng

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Vaktmesterskolen avsluttes med to eksamener som dekker hver sin del av pensum. Hver av dem er en fire timers hjemmeeksamen som avvikles to ganger i året.

Den økende fokuseringen på generell kostnadsreduksjon, energiøkonomisering og arbeidsmiljø i forbindelse med drift og vedlikehold gjør at arbeidsgivere nå i sterkere grad enn tidligere legger vekt på dokumenterte kunnskaper. Vaktmesterskolen er utviklet for å gi deg dette kunnskapsgrunnlaget. Med vaktmesterskolen har du kompetanse til å søke arbeid som vaktmester for forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag og idrettsanlegg.

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • kunnskap om begreper, prosesser og verktøy innen de ulike tekniske fagområder som er representert ved drift av bygninger.
 • innsikt i relevante lover, forskrifter, og lokale offentlige reguleringer og krav til kvalitet, som berører driften av bygninger.
 • et helhetlig innblikk  i hvordan man drifter bygninger og kjennskap til tekniske installasjoner.
 • kunne oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper så vel som sine kunnskaper innen relevant regelverk.
 • forstå bransjens/yrkets betydning i ivaretakelse av de verdier som ulike bygninger/bygningsmasse og tekniske installasjoner representerer.

Ferdigheter:

 • med utgangspunkt i kartlegging og innsamlet informasjon, vurdere et byggs kvalitet og egenskaper, tilstand og vedlikeholdsbehov med hensyn til konstruksjon, tekniske anlegg og installasjoner.
 • anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer innen de ulike tekniske fagområder som er representert ved drift av bygninger.
 • bestillerkompetanse innen relevante fagområder.
 • anvende foreliggende teknisk dokumentasjon i sitt arbeide med å overvåke, kontrollere og styre driftssystemer.
 • kartlegge og utføre feilsøking, definere årsak og gjøre nødvendige tiltak for å korrigere forhold som viser avvik. 

Generell kompetanse:

 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel etterlevelse av avtaler og regelverk, trygg utførelse av små og store oppgaver og ivaretakelse av mennesker ved å legge vekt på HMS.
 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis knyttet til holdninger og verdier og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket.
 • med utgangspunkt i sin innsikt i alle tekniske, miljømessige og sikkerhetsmessige forhold, kunne gjøre avveininger og ta beslutninger for å sikre forsvarlig drift av bygninger og tekniske anlegg, og som også tilfredsstiller utvalgte/ulike målgruppers behov.
 • kan bygge relasjoner med fagfolk på tvers av fag internt og overfor eksterne leverandører av materialer og tjenester, forbruksmateriell og tekniske installasjoner.
 • kan utvikle arbeidsmetoder, driftsprosedyrer, sikkerhetsforordninger og vedlikeholdsplaner for bygg.

Fullført videregående skole eller en vurdering av all relevant erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

 • Avfallsbehandling, 3.utISBN: 9788256271863
 • Byggeteknikk med materialkunnskap, 4.utgISBN: 9788256271788
 • Elektriske AnleggISBN: 9788256271795
 • Enøk, 3. utgaveISBN: 9788256271641
 • InternkontrollISBN: 9788256271870
 • Rapporter og notaterISBN: 9788256264209
 • Renhold, 6.utgaveISBN: 9788256271849
 • SanitæranleggISBN: 9788256271665
 • Sentralvarmeanlegg og varmesystemerISBN: 9788256271658
 • Ventilasjon 6.utgaveISBN: 9788256271825