For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Servicelederskolen

Mann skriver på tavle
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Studietimer:
750
Innsendinger:
16 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
16 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Servicelederskolen gir deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å opptre tryggere  som leder i en servicebedrift.

Hvem passer Servicelederskolen for :

Fagskolen passer både for deg som ønsker en stilling som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Å yte god service overfor andre mennesker er noe alle kan bli bedre på som privatpersoner, som kundebehandlere og som ledere. I dagens tjenestesamfunn er kompetanse i serviceledelse et konkurransefortrinn både for arbeidstakere og virksomheter, dette er noe du vil få kunnskap om ved å ta denne fagskolen. 

Sentrale temaer:

 • Kommunikasjon
 • Serviceledelse
 • Personalledelse
 • Kvalitet og internkontroll
 • Økonomi

Dette lærer du i fagskoleutdanningen Servicelederskolen:

Gjennom Servicelederskolen lærer du om lederens rolle og ansvarsområder. Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan psykologiske og sosiale faktorer påvirker kommunikasjon mellom medarbeidere og ledere. Du lærer å håndtere skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter. Vi ser nærmere på arbeidet med kvalitet og internkontroll. Et grunnleggende kurs i økonomi og regnskapsforståelse inngår som en viktig del av utdanningen.

Utdanningen gir deg kunnskaper og holdninger som gjør deg i stand til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt som leder i en servicebedrift. Studiet gir en praktisk kompetanse som du raskt kan dra nytte av i egen arbeidssituasjon.

Servicelederskolen nettstudium

Du kan starte på utdannelsen når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Du strukturerer studiet og progresjonen slik det passer inn i din hverdag. Studiestart hver dag, hele året. 

Selv om vi alle kommuniserer fra fødsel til grav, vet vi jo at alle ikke er like flinke til dette. Å kommunisere godt er heller ikke lett å lære. Hensikten med dette emnet er å gjøre deg litt mer bevisst på egen kommunikasjon og gi deg noen begreper å bruke på veien til bedre og mer bevisst kommunikasjon.

En dyktig leder har relasjoner til og må kunne omgås alle slags mennesker på en positiv måte. Lederen må kommunisere oppover til overordnede, sidestilte, underordnete og ikke minst med kunder og andre interessenter (for eksempel leverandører og samarbeidsparter). Hva skjer med kommunikasjon i digitale møter? Hva må du som leder være bevisst på? Er det forskjell på å snakke i små versus store forsamlinger?

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Serviceledeskolen, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Å yte god service overfor andre mennesker, er noe alle bør- og kan, bli bedre på - som privatpersoner, som kundebehandlere og som ledere. I dagens tjenestesamfunn, er kompetanse i serviceledelse et konkurransefortrinn både for arbeidstakere og virksomheter, og dette fagskoleemnet gir deg en solid innføring i faget.

Dette lærer du i emnet Serviceledelse:

Servicenæringen er en næring i vekst som har stor betydning for alle moderne økonomier. I det daglige både yter og mottar de fleste av oss service i en eller annen form. Servicebransjen spenner over et vidt register, men i dette emnet vil du lære hva som er felles for vellykkede servicebedrifter og hva de gjør for å lykkes. Mer spesifikt vil du lære om servicelederens hovedoppgaver, utvikling av servicetilbud, servicemarkedsføring og ikke minst hvordan vanskelige servicesituasjoner kan håndteres.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen Servicelederskolen men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Personaladministrasjon er alle oppgavene som må gjøres og løses korrekt i tråd med regelverk. I dette emnet vil du lære om personaladministrasjon. 

Gjennom god personalforvaltning, eller personaladministrasjon, følger du opp ansatte i en bedrift ved å rekruttere nye medarbeidere, registrere og kontrollere arbeidstid, sikre riktig lønn til riktig tid. Samt ha gode rutiner for personaloppfølging gjennom kompetanseutvikling, arbeidsmiljøtiltak, sikre medvirkning gjennom vernetjeneste og tillitsvalgte og avvikle arbeidsforhold på en ryddig måte.

Gode rutiner og god kompetanse på området vil føre til trygge arbeidsforhold og god personalbehandling. Mer strategisk utviklingsprosesser kommer gjerne under begrepet HR (Human Resources), men grenseoppgangen mellom forvaltning, administrasjon og utvikling er flytende og begrepsbruken ulik i ulike virksomheter.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Servicelederskolen, men kan også kjøpes separat. 

Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet skal du få økt kunnskap om kvalitet og internkontroll. 

Flere virksomheter har opprettet såkalte kvalitetssystemer som bidrar til bedre systematikk og dokumentasjon av vesentlige arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Noen virksomheter etablerer styringssystemer for kvalitetsstyring etter anerkjente standarder som i ISO 9000 serien.

Internkontroll er bedriftens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring på at bedriften har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide. Internkontroll er myndighetspålagt og obligatorisk. Flere offentlige organ har ansvar for kontrollen.

Det er mange likheter og ingen motsetninger mellom kvalitetsstandardene på den ene siden og internkontrollen på den andre. Men de har noe ulik tilnærming, vektlegging og begrepsbruk. 

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Servicelederskolen men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Økonomistyring er en lederoppgave. En leder må kunne utføre budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Dette emnet i økonomi gir en grunnleggende innføring i økonomisk planlegging og styring.

 

Hovedvekten er lagt på forståelse av økonomistyring i praksis. Grunnlaget for all styring er å sette mål, planlegge aktiviteter for å nå målene, registrere avvik, og – hvis nødvendig – iverksette tiltak for å korrigere kursen. De sentrale emnene er: Budsjettering, forståelse og analyse av regnskap og kalkulasjon.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Praktisk ledelse, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 

Kunnskaper

Kandidaten: 

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring og serviceledelse 
 • har innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder økonomi og personalområdet 
 • har bransjekunnskap om serviceledelse og kjennskap til betydningen av å lede service innen forskjellige yrkesfelt 
 • har kunnskaper om hvordan man kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap innen serviceledelse 
 • har kunnskaper om betydningen av serviceledelse i et samfunns– og verdiskapingsperspektiv 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap om serviceledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger 
 • kan anvende relevante teknikker og verktøy for økonomistyring, kommunikasjon personaladministrasjon og serviceledelse 
 • kan finne informasjon og fagstoff innen økonomi, personal og serviceledelse som er relevant for yrkesfaglig problemstillinger 
 • kan kartlegge situasjoner innen økonomi, personal og serviceledelse og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • har forståelse for yrkes– og bransjeetiske prinsipper innen ledelse av mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt i en bedrift 
 • har utviklet en etisk grunnholdning basert på regel- og lovverk i utøvelse av serviceledelse 
 • kan utføre serviceledelse etter utvalgte målgruppers behov, både internt og eksternt 
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov 
 • kan bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper – de eksterne kundene 
 • kan utvikle arbeidsmetoder for serviceleveranse og økonomistyring som har relevans for yrkesutøvelsen 

Servicelederskolen baserer seg på praktiske og relevante situasjoner fra arbeidslivet, og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder. Servicelederskolen passer både for deg som ønsker deg inn i en stilling som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Med Servicelederskolen kvalifiserer du deg til arbeid som leder med personalansvar eller mellomleder i servicebedrifter, både innenfor privat og offentlig sektor.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøven, med minst B1 på alle fire delprøver.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo innenfor den studietiden du har tilgjengelig.

I nettskolen finner du pensum, aktuelle lenker, forskjellige læringsaktiviteter, innleveringsoppgaver og arbeidskrav. Vi tilbyr et variert interaktivt innhold som bidrar til læring og refleksjon. I alle emnene er det tilknyttet en faglærer og en rådgiver studentstøtte som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha i studietiden. Innleveringsoppgaver og arbeidskrav leverer du i nettskolen, og du vil fra læreren få faglig tilbakemelding, veiledning og råd i læringsprosessen fram mot eksamen.

I hvert emne gjennomføres det ett faglig webinar per semester for emner på 5 studiepoeng, og to webinarer per semester for emner på 10 studiepoeng. Alle webinarene blir satt opp to ganger per semester, slik at du har valgmulighet på hvilken dag som passer best for deg. I webinarene blir det presentert faglig innhold, og det er mulig å diskutere faglige problemstillinger med lærer og andre studenter. Informasjon om innholdet i webinarene blir gitt på forhånd. Det er frivillig å delta på webinarene.

Serviceledelse-Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Andreassen, Wallin, Tor. Gyldendal akademisk 2012. ISBN: 9788205445208

Økonomistyring, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032093

Muntlig kommunikasjon i arbeidslivet, 10. utg. Rosland, Kjell G. Vigmostad & Bjørke AS. ISBN: 9788256251117

Muntlig formidling, Haugnes, Tor og Ronæs, Nina, Universitetsforlaget 2019. ISBN: 9788215030821

HR boka, 2. utg. Egerdal, Åshild, Gyldendal Norsk Forlag AS 2019. ISBN: 9788205524484

Kvalitetsstyring og HMS, Thune, Thorill, Fagbokforlaget 2020 (Kap. 4 og 5). ISBN: 9788245034271

Det gjennomføres en skriftlig 24-timers hjemmeeksamen på nett i hvert enkelt emne. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember, og i forkant av begge eksamensperiodene vil du få tilbud om å delta på et eksamenswebinar. Du melder deg selv opp til eksamen i hvert enkelt emne når du er klar. Eksamensavgiften er inkludert i prisen. Mer informasjon om eksamen finner du her..