For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Servicelederskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 44 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
16

Denne utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å opptre tryggere og med mer slagkraft som leder i en servicebedrift. Studiets mål er å utdanne gode serviceledere med kompetanse til å lede eget og andres arbeid innen servicebransjen slik at virksomhetens mål oppnås på best mulig måte. Studiet dekker behovet for teoretisk grunnutdanning for deg som er eller vil bli serviceleder.

Utdanningen gir deg kunnskaper og holdninger som gjør deg i stand til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt som leder i en servicebedrift. Studiet gir en praktisk kompetanse som du raskt kan dra nytte av i egen arbeidssituasjon. Øk dine kunnskaper om; kommunikasjon, serviceledelse. personalledelse, kvalitet, internkontroll og økonomi.

Servicelederskolen passer både for deg som ønsker deg inn i en stilling som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

 

Selv om vi alle kommuniserer fra fødsel til grav, vet vi jo at alle ikke er like flinke til dette. Å kommunisere godt er heller ikke lett å lære. Hensikten med dette emnet er å gjøre deg litt mer bevisst på egen kommunikasjon og gi deg noen begreper å bruke på veien til bedre og mer bevisst kommunikasjon.

En dyktig leder har relasjoner til og må kunne omgås alle slags mennesker på en positiv måte. Lederen må kommunisere oppover til overordnede, sidestilte, underordnete og ikke minst med kunder og andre interessenter (for eksempel leverandører og samarbeidsparter). Hva skjer med kommunikasjon i digitale møter? Hva må du som leder være bevisst på? Er det forskjell på å snakke i små versus store forsamlinger?

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Servicelederskolen men kan også kjøpes separat. 

 

Les mer...

Pris:
kr 7 800,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Å yte god service overfor andre mennesker, er noe alle bør- og kan, bli bedre på - som privatpersoner, som kundebehandlere og som ledere. I dagens tjenestesamfunn, er kompetanse i serviceledelse et konkurransefortrinn både for arbeidstakere og virksomheter, og dette fagskoleemnet gir deg en solid innføring i faget.

Servicenæringen er en næring i vekst som har stor betydning for alle moderne økonomier. I det daglige både yter og mottar de fleste av oss service i en eller annen form. Servicebransjen spenner over et vidt register, men i dette kurset vil du lære hva som er felles for vellykkede servicebedrifter og hva de gjør for å lykkes. Mer spesifikt vil du lære om servicelederens hovedoppgaver, utvikling av servicetilbud, servicemarkedsføring og ikke minst hvordan vanskelige servicesituasjoner kan håndteres.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Servicelederskolen men kan også kjøpes separat. 

Les mer...

Pris:
kr 15 300,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
5
Studiepoeng:
10 poeng

Personaladministrasjon er alle oppgavene som må gjøres og løses korrekt i tråd med regelverk. Gjennom god personalforvaltning, eller personaladministrasjon, følger du opp ansatte i en bedrift, ved å rekruttere nye medarbeidere, registrere og kontrollere arbeidstid, sikre riktig lønn til riktig tid, ha gode rutiner for personaloppfølging gjennom kompetanseutvikling, arbeidsmiljøtiltak, sikre medvirkning gjennom vernetjeneste og tillitsvalgte og avvikle arbeidsforhold på en ryddig måte.

Gode rutiner og god kompetanse på området vil føre til trygge arbeidsforhold og god personalbehandling. Mer strategisk utviklingsprosesser kommer gjerne under begrepet HR (Human Resources), men grenseoppgangen mellom forvaltning, administrasjon og utvikling er flytende og begrepsbruken ulik i ulike virksomheter.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Servicelederskolen men kan også kjøpes separat. 

Les mer...

Pris:
kr 7 800,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet skal vi se nærmere på arbeidet med kvalitet og internkontroll. Vår ambisjon er at studenten skal ha en oversikt over temaene, slik at man tilnærme seg diskusjoner og problemstillinger på overordnet nivå. Fra dette nivået kan man dykke ned i mer detaljert dokumentasjon og kursing.

Flere virksomheter har opprettet såkalte kvalitetssystemer som bidrar til bedre systematikk og dokumentasjon av vesentlige arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Noen virksomheter etablerer styringssystemer for kvalitetsstyring etter anerkjente standarder som i ISO 9000 serien.

Internkontroll er bedriftens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring på at bedriften har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide. Internkontroll er myndighetspålagt og obligatorisk. Flere offentlige organ har ansvar for kontrollen.

Det er mange likheter og ingen motsetninger mellom kvalitetsstandardene på den ene siden og internkontrollen på den andre. Men de har noe ulik tilnærming, vektlegging og begrepsbruk. 

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Servicelederskolen men kan også kjøpes separat. 

Les mer...

Pris:
kr 7 800,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
5 poeng

Økonomistyring er en lederoppgave. En leder må kunne utføre budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Dette emnet i økonomi gir en grunnleggende innføring i økonomisk planlegging og styring.

Hovedvekten er lagt på forståelse av økonomistyring i praksis. Grunnlaget for all styring er å sette mål, planlegge aktiviteter for å nå målene, registrere avvik, og – hvis nødvendig – iverksette tiltak for å korrigere kursen. De sentrale emnene er: Budsjettering, forståelse og analyse av regnskap og kalkulasjon.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen, Servicelederskolen men kan også kjøpes separat. 

Les mer...

Pris:
kr 7 800,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det arrangeres hjemmeeksamen i alle 5 emner, to ganger i året. Du har selv ansvar for å melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgift for de aktuelle eksamenene.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Servicelederskolen gir deg grundige, praktiske kunnskaper i faget ledelse og kvalifiserer deg for stilling som mellomleder i en serviceorientert virksomhet.

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 

Kunnskaper

Kandidaten: 

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring og serviceledelse 
 • har innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder økonomi og personalområdet 
 • har bransjekunnskap om serviceledelse og kjennskap til betydningen av å lede service innen forskjellige yrkesfelt 
 • har kunnskaper om hvordan man kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap innen serviceledelse 
 • har kunnskaper om betydningen av serviceledelse i et samfunns– og verdiskapingsperspektiv 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap om serviceledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger 
 • kan anvende relevante teknikker og verktøy for økonomistyring, kommunikasjon personaladministrasjon og serviceledelse 
 • kan finne informasjon og fagstoff innen økonomi, personal og serviceledelse som er relevant for yrkesfaglig problemstillinger 
 • kan kartlegge situasjoner innen økonomi, personal og serviceledelse og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • har forståelse for yrkes– og bransjeetiske prinsipper innen ledelse av mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt i en bedrift 
 • har utviklet en etisk grunnholdning basert på regel- og lovverk i utøvelse av serviceledelse 
 • kan utføre serviceledelse etter utvalgte målgruppers behov, både internt og eksternt 
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov 
 • kan bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper – de eksterne kundene 
 • kan utvikle arbeidsmetoder for serviceleveranse og økonomistyring som har relevans for yrkesutøvelsen 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

  Serviceledelse-Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Andreassen, Wallin, Tor. Gyldendal akademisk 2012. ISBN: 9788205445208

  Økonomistyring, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032093

  Muntlig kommunikasjon i arbeidslivet, 10. utg. Rosland, Kjell G. Vigmostad & Bjørke AS. ISBN: 9788256251117

  Muntlig formidling, Haugnes, Tor og Ronæs, Nina, Universitetsforlaget 2019. ISBN: 9788215030821

  HR boka, 2. utg. Egerdal, Åshild, Gyldendal Norsk Forlag AS 2019. ISBN: 9788205524484

  Kvalitetsstyring og HMS, Thune, Thorill, Fagbokforlaget 2020 (Kap. 4 og 5). ISBN: 9788245034271