For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Arbeidslederskolen

Kvinne diskuterer med kollegaer
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Studietimer:
750
Innsendinger:
17 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
17 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Bli en god leder med denne praktisk rettede fagskolen. Dette er utdannelsen for deg som ønsker jobb som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kunnskap innen ledelse. Få økt kompetanse innen lederens rolle, personaladministrasjon og organisasjonsutvikling.

Hva får du med Arbeidslederskolen?

Utdannelsen er praktisk rettet og kvalifiserer deg til å bli leder med personalansvar i privat eller offentlig sektor. Mange ledere er meget dyktige i faget sitt, men mangler teoretisk utdanning innen ledelse. Arbeidslederskolen passer både for deg som ønsker jobb som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kunnskap innen ledelse.

Gjennom Arbeidslederskolen lærer du om lederens rolle og ansvarsområder, former for lederskap, personaladministrasjon og organisasjonsutvikling. Utdanningen gir deg også kunnskap om hvordan psykologiske og sosiale faktorer påvirker kommunikasjon mellom medarbeidere og ledere. Du lærer å håndtere skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter.

Arbeidslederskolen baserer seg på praktiske og relevante situasjoner fra arbeidslivet, og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder. Et grunnleggende kurs i økonomi og regnskapsforståelse inngår som en viktig del av utdanningen.

Jobbmuligheter etter Arbeidslederskolen

Med Arbeidslederskolen kvalifiserer du deg til arbeid som leder med personalansvar eller mellomleder i bedrifter både innenfor privat og offentlig sektor.

Arbeidslederskolen nettstudium 

Du kan starte på utdannelsen når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. 

Studiestart hver dag, hele året! 

I emnet Organisasjon og ledelse gis det en generell innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell arbeidsledelse. Det drøftes grundig ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon.

Organisasjon og ledelse handler om hvordan ledelsen i en virksomhet organiserer og tilrettelegger arbeidsplassen. Det handler om å skape et godt arbeidsmiljø og lede på en slik måte at medarbeiderne blir motiverte og samarbeider på best mulig måte, slik at bedriften skal gå med overskudd for å skape trygge og sikre arbeidsplasser på lang sikt.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Praktisk ledelse, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Økonomistyring er en lederoppgave. En leder må kunne utføre budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Dette emnet i økonomi gir en grunnleggende innføring i økonomisk planlegging og styring.

 

Hovedvekten er lagt på forståelse av økonomistyring i praksis. Grunnlaget for all styring er å sette mål, planlegge aktiviteter for å nå målene, registrere avvik, og – hvis nødvendig – iverksette tiltak for å korrigere kursen. De sentrale emnene er: Budsjettering, forståelse og analyse av regnskap og kalkulasjon.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Praktisk ledelse, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Selv om vi alle kommuniserer fra fødsel til grav, vet vi jo at alle ikke er like flinke til dette. Å kommunisere godt er heller ikke lett å lære. Hensikten med dette emnet er å gjøre deg litt mer bevisst på egen kommunikasjon og gi deg noen begreper å bruke på veien til bedre og mer bevisst kommunikasjon.

En dyktig leder har relasjoner til og må kunne omgås alle slags mennesker på en positiv måte. Lederen må kommunisere oppover til overordnede, sidestilte, underordnete og ikke minst med kunder og andre interessenter (for eksempel leverandører og samarbeidsparter). Hva skjer med kommunikasjon i digitale møter? Hva må du som leder være bevisst på? Er det forskjell på å snakke i små versus store forsamlinger?

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Serviceledeskolen, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Personaladministrasjon er alle oppgavene som må gjøres og løses korrekt i tråd med regelverk. I dette emnet vil du lære om personaladministrasjon. 

Gjennom god personalforvaltning, eller personaladministrasjon, følger du opp ansatte i en bedrift ved å rekruttere nye medarbeidere, registrere og kontrollere arbeidstid, sikre riktig lønn til riktig tid. Samt ha gode rutiner for personaloppfølging gjennom kompetanseutvikling, arbeidsmiljøtiltak, sikre medvirkning gjennom vernetjeneste og tillitsvalgte og avvikle arbeidsforhold på en ryddig måte.

Gode rutiner og god kompetanse på området vil føre til trygge arbeidsforhold og god personalbehandling. Mer strategisk utviklingsprosesser kommer gjerne under begrepet HR (Human Resources), men grenseoppgangen mellom forvaltning, administrasjon og utvikling er flytende og begrepsbruken ulik i ulike virksomheter.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Servicelederskolen, men kan også kjøpes separat. 

Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet gir innsikt i sammenhengen mellom mangfold, inkludering og verdiskapning i arbeidslivet. Og omhandler hva mangfoldsledelse er, og hvilken betydning det har for praktisk ledelse. Du får økt kunnskap om at inkludering og tilrettelegging bedrer arbeidsmiljøet og produksjonen. Du får innsikt i verdien av å først og fremst se medarbeiderne som enkeltmennesker, og kunne ivareta medarbeideren med en kulturell forståelse.

 

Emnet gir også innsikt i hvordan bygge mangfoldskompetanse blant ansatte. Du får forståelse av leders ansvar for å skape en inkluderende organisasjonskultur og viktigheten av at ansatte har eierskap til bedriftens verdier.

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Servicelederskolen, men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet skal du få økt kunnskap om kvalitet og internkontroll. 

Flere virksomheter har opprettet såkalte kvalitetssystemer som bidrar til bedre systematikk og dokumentasjon av vesentlige arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Noen virksomheter etablerer styringssystemer for kvalitetsstyring etter anerkjente standarder som i ISO 9000 serien.

Internkontroll er bedriftens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring på at bedriften har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide. Internkontroll er myndighetspålagt og obligatorisk. Flere offentlige organ har ansvar for kontrollen.

Det er mange likheter og ingen motsetninger mellom kvalitetsstandardene på den ene siden og internkontrollen på den andre. Men de har noe ulik tilnærming, vektlegging og begrepsbruk. 

Dette fagskoleemnet får du i fagskolen; Arbeidslederskolen og Servicelederskolen men kan også kjøpes separat. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper 

 • Kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring, ledelse, kommunikasjon og kvalitet/internkontrollarbeidet på et operativt nivå 
 • Kunnskap om begrepet mangfoldsledelse og integrering 
 • Kunnskaper innen relevante regler og lovverk innen personalsonaladministrasjon 
 • Kunne oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen ledelse og ledelse av mangfold 
 • Forstå arbeidslederens rolle generelt og betydningen av et godt psykososialt arbeidsmiljø spesielt i et samfunns– og verdiskapingsperspektiv 

 

Ferdigheter 

 • Kunne anvende faglig kunnskap om ledelse og økonomi på praktiske og teoretiske problemstillinger 
 • Ferdigheter i å gjennomføre økonomisk analyse og anvende metoder for budsjettering og lønnsomhetskontroll 
 • Kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for ledelses– og økonomistyringsrelaterte problemstillinger 
 • har ferdigheter i å kartlegge, analysere og videreutvikle organisering av arbeidsstedet/ området og foreslå og lede gjennomføring av tiltak 
 • Kan finne relevant informasjon og lovkrav innen HMS/internkontrollen i lederrollen 
 • Kan anvende mangfoldskunnskap til økt verdiskapning i bedrifter 

 

Generell kompetanse 

 • Forståelse for yrkes– og bransjeetiske prinsipper innen ledelse av mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt 
 • Utvikle en etisk grunnholdning basert på regel– og lovverk i utøvelse av ledelse 
 • Anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov 
 • Bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper 
 • Utvikle arbeidsmetoder for organisering av arbeidsplass/sted og arbeidsmetoder for økonomistyring og løpende lønnsomhetskontroll 

Med Arbeidslederskolen kvalifiserer du deg til arbeid som leder med personalansvar eller mellomleder i bedrifter både innenfor privat og offentlig sektor.

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen 

Du kan starte på utdanningen når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

 • Organisasjon og ledelse, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032086
 • Økonomistyring, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032093
 • Muntlig kommunikasjon i arbeidslivet, 10. utg. Rosland, Kjell G. Vigmostad & Bjørke AS. ISBN: 9788256251117
 • Muntlig formidling, Haugnes, Tor og Ronæs, Nina, Universitetsforlaget 2019. ISBN: 9788215030821
 • HR boka, 2. utg. Egerdal, Åshild, Gyldendal Norsk Forlag AS 2019. ISBN: 9788205524484
 • Mangfoldsledelse 2. utg. Brenna, Loveleen Rihel, Cappelen Damm AS 2018. ISBN: 9788202599461
 • Mangfoldskapitalisme, Haraldseid, Olav, Hegnar media AS 2021. ISBN: 9788271463946
 • Kvalitetsstyring og HMS, Thune, Thorill, Fagbokforlaget 2020 (Kap. 4 og 5). ISBN: 9788245034271

Det gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen på nett. 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det 
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen 
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen 

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

– Å kunne tilpasse studiene til min egen travle hverdag med barn og jobb, er en gavepakke!

Rigmor, Arbeidslederskolen