For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Arbeidsrett

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Innsendinger:
4 stk
Pris:
kr 9 000,-
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
4 stk
Studietilgang:
6 måneder
Pris:
kr 9 000,-

Er du interessert i arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter? Ønsker du en innføring i jus og å arbeide med et fagfelt hvor du jobber med mennesker og arbeidsforhold? Da er dette kurset for deg.

Dette lærer du med kurset Arbeidsrett

Kurset gir en innføring i jus og arbeidsrettens individuelle del. Målgruppen for dette kurset er typisk virksomhetseiere, ansatte i det private, eller offentlige, med personalansvar og ikke minst enhver som ønsker å bli bedre kjent med egne rettigheter og plikter i arbeidslivet. 

Kursprogrammet gir deg innføring iblant annet: 

 • Jus og juridisk metode 
 • Arbeidsrettens plassering 
 • Utlysning og ansettelsesprosessen 
 • Likebehandling og vern mot diskriminering 
 • Krav til arbeidsavtalen 
 • Partenes rettigheter og plikter 
 • Arbeidstidsordninger, arbeidsgivers styringsrett 
 • Lønn og lønnstrekk, ferietid og feriepenger 
 • Sykefravær, permisjoner, permitteringer 
 • Opphør av arbeidsforhold 

Dette får du: 

 • Kunnskap til å vurdere om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter er ivaretatt ved ansettelser og underveis i et arbeidsforhold 
 • Nødvendig kompetanse innen bruk av bransjerelevante verktøy til å navigere i lovverk og relevante rettskilder 
 • Kunnskap til å vurdere oppsigelses- og avskjedsgrunner samt følge regler for fremgangsmåte ved oppsigelse og avskjed 
 • Forelesere som er jurister/advokater med erfaring fra å arbeide med arbeidsretten 

Det å kjenne til partenes plikter og rettigheter i arbeidslivet er spesielt viktig for arbeidsgiver samt for de som opptrer på arbeidsgivers vegne. Her vil konsekvensene av å ikke følge reglene kunne medføre både svekket arbeidsmiljø, tap av tillit hos egne ansatte, omdømmetap, erstatningsplikt og i ytterste konsekvens straffeansvar. I tillegg til dette kommer ansvaret for den enorme belastning det kan være for ansatte å bli utsatt for uriktige vurderinger og avgjørelser fra arbeidsgiver. 

For arbeidstakere vil kurset gi svar på en rekke av de spørsmålene som man normalt har som ansatt. Dette vil gjøre den enkelte arbeidstaker bedre i stand til å vurdere både egne rettigheter og plikter, noe som kan bidra til både økt trivsel og trygghet på egen rolle som arbeidstaker. 

Videre studiemuligheter etter kurset Arbeidsrett

Vi tilbyr en rekke kompetansehevende kurs og fagskoler som kan gjøre deg enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Her er noen nettkurs og utdannelser som kan kombineres med kurs i arbeidsrett: 

 • HR-konsulent - Dette fagskolestudiet gir deg en praktisk og relevant tilnærming til en rekke situasjoner fra arbeidslivet, og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder. 
 • Relasjonsledelse - handler om å skape resultater gjennom sterke relasjoner. Du vil lære om ledelsesteori og det å skape resultater gjennom gode relasjoner. 
 • Kvalitet og internkontroll - du vil lære om kvalitet og kvalitetsstyring for å kunne utvikle aktuelle rutiner for arbeid innen ditt fagfelt. Du vil få en grundig innføring i begrepene ledelse, kvalitetsledelse og organisasjonsutvikling. 

I dette emnet får du en innføring i hva jus er, og hvilke spilleregler man må forholde seg til når man skal ta stilling til juridiske spørsmål.

Hensikten med emnet er å sikre at du også i fremtiden skal kunne oppdatere egen kunnskap på arbeidsrettens område. Emnet er derimot generelt uformet og du vil derfor ha stor nytte av emnet uavhengig av hvilket rettsområde du ønsker å fordype deg i på et senere tidspunkt.

Det du lærer i dette emnet vil være av stor verdi den dagen for eksempel loven endres, eller at rettspraksis eller andre forhold gjør at lovverket må tolkes annerledes. Emnet vil gjøre deg i stand til å lokalisere gjeldende rett i fremtiden gjennom å mestre det å navigere i loven og andre relevante rettskilder.

Kursemnet avsluttes med en emnetest.

Studietimer:
50

I dette emnet får du et overblikk over arbeidsrettens plassering og samfunnsbetydning. Vi vil her se på hensynene bak arbeidsrettens regler og slik danne et godt grunnlag for å forstå hvorfor og hvordan partenes rettigheter og plikter er regulert som de er på arbeidsrettens område.

Et arbeidsforhold starter ofte, men ikke alltid, ved at en stilling lyses ut. Vi vil i dette emnet derfor se nærmere på krav og regler til utlysning av stillinger og videre vi se på regler knyttet til utvelgelse og ansettelser. Arbeidsavtalen står her sentralt og du vil få oversikt over hvilke krav som stilles til en arbeidsavtale.

Etter dette emnet er fullført vil du være klar til å starte på neste emne som tar for seg plikter og rettigheter i arbeidsforholdet.

Kursemnet avsluttes med en emnetest.

Studietimer:
50

I dette emnet vil du lære om partenes plikter og rettigheter underveis i arbeidsforholdet. Vi vil se blant annet nærmere på hvorvidt arbeidsgiver kan instruere arbeidstaker til å utføre arbeidsoppgaver som ikke direkte kommer frem av arbeidsavtalen, krav og ansvar knyttet til arbeidsmiljøet samt regler for arbeidstid og overtid.

Videre vil vi se på hvilke regler som gjelder for lønnsutbetalinger og lønnstrekk samt hvordan lovverket stiller minstekrav til ferie og feriepenger.

Emnet tar også opp regler knyttet til sykefravær, oppfølgingsplikten og permisjoner.

Kursemnet avsluttes med en emnetest.

Studietimer:
75

I dette emnet tar vi for oss regler knyttet til permitteringer av ansatte, herunder kriterier for hvem som kan permitteres, regler rundt lønn under permittering, hvordan permitteringer håndteres og lengden på permitteringer.

Vi ser også på hvordan arbeidsforhold opphører. Dette kan skje på ulike måter, men fokus ligger på oppsigelser fra arbeidsgiver.

Her vil vi se på ulike oppsigelsesgrunner og hvordan arbeidsgiver må gå frem for at oppsigelsen skal stå seg mot protester fra arbeidstaker. Emnet tar også opp regler ved oppsigelser av flere arbeidstakere.

Som siste modul i emnet ser vi på avskjed, dvs. tilfeller hvor arbeidsgiver terminerer arbeidsforholdet på dagen. Her er det en rekke regler som må følges for å unngå at arbeidsgiver potensielt blir erstatningsansvarlig og det å kjenne til reglene kan derfor være vel så viktig for arbeidsgiver som for arbeidstaker.

Kursemnet avsluttes med en emnetest.

Studietimer:
75

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du vil kunne styre din egen studieprogresjon. Gjennom studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha.

Det vil være en emnetest i hvert emne som vil gi deg en indikasjon på hva du bør fokusere på for å lykkes best mulig på kursets avsluttende test/oppgave.

Arbeidsrett vil gi deg nødvendig kompetanse til å vurdere rettigheter og plikter rundt ansettelser, løpende arbeidsmiljømessige forhold, ferie, permisjoner og avslutning av arbeidsforhold. 

Vi erfarer at en rekke av våre kursdeltakere allerede står i en relevant stilling og ønsker å styrke eller formalisere egen kompetanse. For de som tar kurset med tanke på å søke seg til en stilling hvor arbeidsrett står i sentrum av arbeidsoppgavene er det verdt å minne om at arbeidsrett er et fagområde som berører alle yrker og sektorer. Dette gjør at det ikke finnes en eneste arbeidsgiver som ikke har nytte av medarbeidere som har et kurs i arbeidsrett. 

Kurset gir deg mange muligheter. Du vil kunne søke deg mot stillinger som om har personalansvar. Dette finner du i alle sektorer, herunder eksempelvis:

 • Helsesektoren
 • Detaljhandel
 • Utdanningssektoren
 • Politi og domstolvesen

Ingen formelle opptakskrav.

Det anbefales minimum B1 i Norskprøven for personer som ikke har norsk som morsmål.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Kurset avsluttes med en obligatorisk test/oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Etter at avsluttende element er bestått kan du be om kursbevis.

*Det tas forbehold om endringer

Kunnskaper:

Etter fullført kurs vil du kjenne til:

 • rettssystemet og sentrale juridiske begreper
 • rettskildekategorier som formelle lover, forarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis, sedvanerett, reelle hensyn, juridisk teori og internasjonal rett
 • grunnleggende juridisk metode
 • sentrale trinn i saksgangen for sivile tvister
 • partenes plikter knyttet til arbeidsmiljøet
 • regler knyttet til gangen fra utlysning av stilling til avslutning av et arbeidsforhold
 • relevante lover, forskrifter og andre rettskilder, samt regler og dokumenter
 • partenes plikter i situasjoner hvor permittering kan være aktuelt
 • partenes plikter og rettigheter når et arbeidsforhold avsluttes enten av den ansatte selv eller av virksomheten

 

Ferdigheter:

Etter fullført kurs kan du

 • identifisere juridiske problem
 • benytte rettskildeportaler til å lokalisere rettskilder
 • benytte grunnleggende juridisk metode
 • anvende juridiske grunnbegrep
 • lokalisere relevant fagstoff og informasjon for oppdatering av egen fagkunnskap
 • følge opp regelverk og prosesser innen arbeidstid, ferie og fravær
 • følge opp regelverk og prosesser innen permittering og avslutning av arbeidsforhold

 

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs har du

 • forståelse for sammenhengen og forskjellene mellom de ulike rettskildekategoriene
 • forståelse for rettskildeportalenes muligheter rettskildeinnhenting
 • forståelse for hvordan systematisk tilnærming til juridiske spørsmål er den fordel både for arbeidstaker og arbeidsgiver
 • forståelse for viktigheten av å ivareta medarbeidere både juridisk, psykososialt og kulturelt
 • forståelse for viktigheten av kontinuerlig oppdatert kunnskap rundt reglene knyttet til arbeidsrettslige forhold
 • en overordnet forståelse av hvilke forhold som kan lede til permitteringer, og hvordan virksomheten skal forholde seg til arbeidsforhold som skal avsluttes (offboarding)

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

 • Arbeidsrett i et nøtteskall, ISBN: 9788205559493
 • Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag, ISBN: 9788293816171

Anbefalt støttelitteratur:

 • Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen, Stine Winger Minde, ISBN/EAN: 9788205506404

Tilleggslitteratur etter eget behov:

 • Jusleksikon, Gisle, Jon, ISBN: 9788257322144

Relaterte studier