For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


HR-konsulent

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 79 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
12

Ta nettstudiet HR-konsulent og bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Dette er en fremtidsrettet fagskoleutdanning med fokus på praktisk personalarbeid og mangfoldkompetanse. Utviklet i tett samarbeid med aktører sentralt innenfor HR og rekruttering for størst mulig relevans.

Hva får du med utdanningen HR-konsulent?

Vi blir i stadig større grad et globalt arbeidsmarked, hvor arbeidskraft flyter over grenser. Delingsøkonomi, nye forretningsmodeller, teknologisk utvikling og automatisering utfordrer måter vi jobber på. Dette er noen av temaene du vil fordype deg i gjennom utdannelsen. 

Utdanningen gir deg innsikt i de grunnleggende problemstillinger man vil komme i kontakt med som HR-/personalmedarbeider, leder med personalansvar eller som ansatt i rekrutterings- eller vikarbyrå. Nettstudiet tar deg med gjennom hele medarbeiderreisen fra ansettelse, via utvikling, til avslutning av medarbeidere. Du vil lære om hva mangfoldledelse er, og hvordan inkludering og mangfold kan styrke konkurransekraften. Det er menneskene som skaper resultat, og utdanningen gir deg verktøy for å utvikle og ivareta kulturen på arbeidsplassen.

 • Utviklet i tett samarbeid med aktører sentralt innenfor HR og rekruttering for størst mulig relevans og nytteverdi.
 • Utdanningen vil fokusere både på arbeidslivspsykologi, lovverk, organisasjonsutvikling, samt utvikling av den enkelte ansatte. Inkludering og mangfold står sentralt i hele utdanningsløpet.
 • Utdanningen har sin hovedvekt i grunnleggende kunnskap og ferdigheter på et praktisk nivå, for å understøtte strategiske prosesser i bedriften.
 • I tillegg legges det vekt på viktigheten av å ha god kjennskap til hvordan HR-teknologi understøtter gode prosesser.
 • Du vil få god kjennskap til lover/forskrifter/avtaler/retningslinjer, som er viktig at HR-medarbeidere og ledere til en hver tid er oppdatert på. 

HR har en sentral støtterolle i arbeidet med å nå virksomhetens mål, ved å utvikle organisasjoner og medarbeidere. Det handler om å løfte den menneskelige ressurs, og dette gjøres ved å rekruttere riktige medarbeidere, sørge for at nyansatte kommer raskt i gang, mobilisere og utvikle eksisterende kompetanse, og å ha en kultur som ivaretar mangfoldet. Til slutt handler det også om å avvikle arbeidsforhold når det er behov for det. Dette, mm. vil du lære mer om ved å ta denne utdannelsen.

Utviklet i samarbeid med: Maja Vikan – Seniorrådgiver AS3 Norge AS, Marthe Lyng - Organisasjonsutvikler, Kimiya Sajjadi – CEO Big Enough Global, skribent & taleholder, Øystein Vågsether – Advokat, BDO Advokater AS og Adela Sanchez Askeland – Fagansvarlig NKI Fagskoler AS 

Jobbmuligheter etter en HR-konsulent utdanning 

Nettutdanningen er ikke bransjespesifikk, og passer for alle kandidater som ønsker et kompetanseløft innen HR-området og som ønsker en HR-konsulentjobb. Det vil derfor åpne seg arbeidsmuligheter i ulike bransjer, da temaene er aktuelle for ledere og HR i alle virksomheter. Utdanningen kan gi jobbmuligheter i ulike funksjoner og roller som;

HR-medarbeider/-konsulent/-leder, rekrutterer, researcher, personalkonsulent i vikarbyrå, gründer, samt som leder på ulike nivå i bransjer med et mangfoldig arbeidsmiljø. Utdanningen er også relevant for tillitsvalgte eller andre med lignende verv på arbeidsplassen.

HR-konsulent nettstudium

Hos oss kan du ta HR-konsulent utdanning uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett. Nettstudiet gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen HR. Studer hvor du vil, når du vil, og gjennomfør i ditt eget tempo. Utdanningen er lagt opp slik at den kan kombineres med jobb, familieliv eller annet. 

HR-konsulent tilbys som fleksibelt nettstudie, det betyr at du kan starte på utdannelsen når det passer deg - hver dag, hele året. 

Videre studiemuligheter etter utdannelsen HR-konsulent

Andre spennende nettkurs hos NKI Nettstudier som kan kombineres eller bygges på med HR-konsulent:

 • Organisasjon, ledelse og kvalitet handler om å skape et godt arbeidsmiljø og lede på en slik måte at medarbeiderne blir motiverte og samarbeider på best mulig måte, slik at bedriften skal gå med overskudd for å skape trygge og sikre arbeidsplasser på lang sikt.
 • Praktisk lønnsarbeid lærer du hva lønnsarbeid innebærer, og du får praktisk opplæring i et moderne og etterspurt lønnssystem.
 • Konflikter på jobben gir deg en grundig innføring i hvordan du skal opptre som en konflikthåndterer.
 • Den digitale arbeidsplassen er et praktisk kurs for deg som ønsker kunnskap og verktøyene som behøves for å gå fra en såkalt kontorleder til en fremoverlent digital leder.

Rekruttering for mangfold gir en grunnleggende innføring i rekrutteringsprosesser, fra behovskartlegging via kravspesifikasjoner, metoder for utlysning og markedsføring, til selve utvelgelsen med CV-gjennomgang, intervju, testing, case-løsning m.m. For rekrutteringsbransjen vil god forståelse for kundens behov og markedet man opererer i være viktig. 

Rekruttering for mangfold hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

Du vil få en forståelse av hva mangfoldskompetanse er, og at mangfold er en variasjon av ansatte med ulike kjønn, alder, kompetanse, ferdigheter, personlighet, stil, utseende, seksuell orientering, funksjonalitet, fysisk og mental kapasitet, etnisitet, religion og kulturell arv mv.

Emnet gir deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg i stand til å bidra i rekrutteringsprosesser og tilrettelegge for en mangfoldig personalgruppe. Emnet har en praktisk tilnærming til hvordan du kan rekruttere for mangfold, eksempelvis ved bruk av inkluderende jobbannonser, anonymisering og standardiserte maler for intervju, bruk av ulike testverktøy innen personalitet og ferdigheter m.m.

Du skal også få innsikt i "beste praksis" samt ulike administrative verktøy, eksempelvis rekrutteringssystemer som sikrer mangfold og åpner for muligheter til flere. Samtidig vil det diskuteres etiske problemstillinger knyttet til f.eks. økt digitalisering av rekrutteringsprosesser. 

Les mer...

Pris:
kr 15 700,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

For å sikre at man raskest mulig får en produktiv medarbeider som vil trives og ønsker å fortsette i jobben, er det viktig å ha gode rutiner for mottak av nyansatte. Plan for “onboarding” omfatter innføring i både faglige, praktiske og sosiale forhold på arbeidsplassen. Dette er noe av det du vil få en grundig innføring i via emnet Oppstart og oppfølging av medarbeidere

Oppstart og oppfølging av medarbeidere hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette får du

Du vil gjennom dette emnet få en god innføring i praktiske sjekklister for avtaler, betingelser, utstyr, tilganger, arbeidsplass m.m., informasjon og opplæring i jobben og sosial involvering i arbeidsmiljøet for å skape trygghet og trivsel.

For å sikre mangfold på arbeidsplassen er det behov for å ha en bevissthet om hva som kreves for en god integrering av nye medarbeidere med ulik bakgrunn, spesielt dersom det er et homogent arbeidsmiljø fra før av. Dette vil vi diskutere nærmere i emnet. 

Les mer...

Pris:
kr 15 700,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft gir deg kunnskap om verdien av kulturmangfold og hvordan mangfold kan være en positiv kilde til kreativitet, innovasjon og konkurransekraft.

Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette får du

I de fleste virksomheter brukes det metoder og verktøy for å jobbe med organisasjonskultur og utvikling av arbeidsmiljøet. I emnet gis det blant annet innsikt i hvordan man kan jobbe med medarbeiderundersøkelser, temperaturmålinger, vernerunder, avvikshåndtering som verktøy for kontinuerlig forbedring. Kjennskap til forebygging og håndtering av konflikter er sentralt i emnet, samt riktig håndtering av varsling o.a. Det gis også en innføring i ulike roller og ansvarsområder innenfor HMS.

Du vil få innsikt i kulturell forståelse, samt hvordan man kan bidra til å utvikle en inkluderende organisasjonskultur. Eksempelvis ved å bruke et språk og intern kommunikasjon som bygger felles tilhørighet og fremmer gjensidig respekt. Bruk av intern kommunikasjon som tar hensyn til ulik språklig og kulturell bakgrunn vil forsterke et positivt syn på mangfold. Emnet gir også innsikt i hvordan du selv påvirker andre i en gruppe ved å være bevisst egne og andres preferanser, handlemåter og kommunikasjonsformer.

Les mer...

Pris:
kr 15 700,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Gjennom et arbeidsforhold er det flere grunnsteiner som må være på plass for å skape trygghet og forutsigbarhet. Noe av dette er regulert gjennom lover og forskrifter, noe i tariffavtaler, mens andre ting er nedfelt i virksomhetens arbeidsreglement eller lokale spilleregler. En HR-konsulent skal gjennom sine ansvarsområder bidra til at lover/forskrifter, avtaleverk og rutiner følges, dette vil du få en god innføring i ved å ta emnet Personalforvaltning

Personalforvaltning hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

Dette emnet gir kunnskap om tema som arbeidstid og arbeidstidsordninger, ferietid og feriepenger, sykefravær og fraværsoppfølging, permisjoner i forbindelse med foreldreskap, velferdspermisjoner m.m.

I et mangfoldig arbeidsliv trengs kunnskap om lover/regler, behov og muligheter knyttet til livsfaser og ulike kulturell bakgrunn. Både arbeidsgiver og ansatt har rettigheter og plikter som skal overholdes i forbindelse med et ansettelsesforhold. Emnet tar for seg arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt, som skal bidra til å fremme likestillingsarbeidet med underliggende strukturer og systemer. Gjennom å ha kunnskap om disse områdene og følge de gjeldende rutiner ved virksomheten, bidrar HR-konsulenten til at pliktene og rettighetene som styrer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etterleves.

For å ha en effektiv håndtering av alle personaladministrative forhold er det viktig med både kunnskap, informasjonsflyt og digitale verktøy for å håndtere de ulike situasjonene gjennom ansettelsesforhold. I dette emnet vil det også gås gjennom hva som ligger i rollene til tillitsvalgte og vernetjenesten i virksomheter.

Les mer...

Pris:
kr 15 700,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I de aller fleste virksomheter jobbes det kontinuerlig med kompetanseutvikling på ulike nivå. Livslang læring gjenspeiler både arbeidsgivers behov og ansattes muligheter. Kompetansebehovet endrer seg stadig raskere, og som HR-konsulent er det nødvendig å følge med på denne utviklingen. Dette er noe av det du vil lære mer om i emnet. 

Kompetanseutvikling hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 5 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

En riktig sammensatt kompetanse er viktig for virksomhetens konkurransekraft for å kunne jobbe effektivt og med høy kvalitet, og for at medarbeidere skal kunne trives og utvikle seg. Medarbeidere rangerer utviklingsmuligheter høyt i undersøkelser om hva ansatte opplever som viktig for å oppleve en arbeidsplass som attraktiv.

HR-konsulenten kan gjennom bevissthet i hverdagen være en aktiv bidragsyter til god informasjonsflyt, deling av kunnskap, kommunikasjon og feedback, noe som er viktige elementer i god medarbeiderutvikling.

Dette emnet gir innføring i hvorfor kompetanse er et viktig utviklingsområde og hvordan man jobber med kompetanseutvikling i ulike faser og på ulike nivåer. Det blir gjennomgang av hvordan bidra i planlegging og gjennomføring av kompetansehevende tiltak med tanke på administrasjon, struktur, opplæringsmetoder og tilpasninger til pedagogikk/språk/kultur. Det vil også gis generell innføring i temaer som talentutvikling, etterfølgerplanlegging og karriereplaner.

Les mer...

Pris:
kr 8 000,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Mangfoldsledelse og konkurransekraft gir innsikt i sammenhengen mellom mangfold og verdiskapning. Emnet omhandler hva mangfoldledelse er, og hvilken betydning det har for praktisk ledelse. Du får blant annet kunnskap om at inkludering og tilrettelegging bedrer arbeidsmiljøet og produksjonen.

Mangfoldsledelse og konkurransekraft hører til utdanningen HR-konsulent, men kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette får du

Emnet gir innsikt i verdien av å først og fremst se medarbeiderne som enkeltmennesker, og kunne ivareta medarbeideren med en kulturell forståelse. Du får også innsikt i hvordan bygge mangfoldkompetanse blant ansatte. Du vil få forståelse av ledere og medarbeidere sitt ansvar for å skape en inkluderende organisasjonskultur, og viktigheten av at ansatte har eierskap til bedriftens verdier.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg kompetanse til å kunne bruke potensialet i mangfoldet i oppgaveløsning, samt verktøy for å jobbe systematisk med mangfold i virksomheten, eksempelvis Equality check platform. Du vil også få kjennskap til lovpålagte krav og andre forventninger til mangfoldledelse, nasjonal bærekraft- og integreringspolitikk, og andre styringsdokumenter.

Emnet understreker leders og HRs ansvar for at alle ansatte har like muligheter i bedriften, eksempelvis til nye oppgaver, lederverv og karriereløp. Gjennom emnet skal du få innsikt i personlig bias og ukjente personlige fordommer.

Les mer...

Pris:
kr 15 700,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Et arbeidsforhold kan avsluttes på ulike måter, både ønsket og uønsket for arbeidsgiver og/eller den ansatte. Permitteringer kan medføre et midlertidig fravær fra arbeid, eller det kan være første steg på veien mot en avslutning av arbeidsforholdet. Du vil i dette emnet lære om blant annet ulike former for avslutning av arbeidsforhold. 

Permitteringer og avslutning hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 5 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

I dette emnet går vi gjennom ulike former for avslutning av arbeidsforhold og regelverk knyttet til dette, slik at studenten er kjent med at opphør av arbeidsforhold er regulert og må håndteres deretter. Emnet gir innsikt i tema som oppsigelse fra arbeidsgiver på grunn av virksomheten eller den ansattes forhold, oppsigelse fra ansatt, masseoppsigelser, avskjedigelse, endringsoppsigelse, fusjoner/fisjoner og virksomhetsoverdragelser. Permitteringer og tilhørende regelverk og prosedyrer behandles særskilt.

Det er viktig juridisk, for arbeidsgivers omdømme, og for den ansattes opplevelse av trygghet og forutsigbarhet, at avslutninger gjennomføres ryddig, innenfor gjeldende lovverk og iht anbefalt prosess. HR-konsulenter vil være aktive bidragsytere i administrative rutiner i slike prosesser, ofte under ledelse av HR-sjef, øverste leder i virksomheten eller jurist.

Emnet gir deg innsikt over arbeidsrettslige forhold, lover og forskrifter, gir en innføring i hvordan prosesser bør gjennomføres, og gir innsyn i relevante praktiske maler til innkallinger, drøftingsprotokoll, oppsigelse, avskjedigelse, permittering m.m.

Les mer...

Pris:
kr 8 000,-
Studietimer:
125
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo innenfor den studietiden du har tilgjengelig.

I nettskolen finner du pensum, aktuelle lenker, forskjellige læringsaktiviteter, innleveringsoppgaver og arbeidskrav. Vi tilbyr et variert interaktivt innhold som bidrar til læring og refleksjon. I alle emnene er det tilknyttet en faglærer og en rådgiver studentstøtte som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha i studietiden. Innleveringsoppgaver og arbeidskrav leverer du i nettskolen, og du vil fra læreren få faglig tilbakemelding, veiledning og råd i læringsprosessen fram mot eksamen.

I hvert emne gjennomføres det ett faglig webinar pr. semester for emner på 5 studiepoeng, og to webinarer per semester for emner på 10 studiepoeng. Alle webinarene blir satt opp to ganger per semester, slik at du har valgmulighet på hvilken dag som passer best for deg. I webinarene blir det presentert faglig innhold, og det er mulig å diskutere faglige problemstillinger med lærer og andre studenter. Informasjon om innholdet i webinarene blir gitt på forhånd. Det er frivillig å delta på webinarene.

Det gjennomføres en skriftlig hjemmeeksamen på nett i hvert enkelt emne. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember, og i forkant av begge eksamensperiodene vil du få tilbud om å delta på et eksamenswebinar. Du melder deg selv opp til eksamen i hvert enkelt emne når du er klar. Eksamensavgiften er inkludert i prisen. Mer informasjon om eksamen finner du i denne lenken.

 • Rekruttering for mangfold: 48-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Oppstart og oppfølging av medarbeidere: 48-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft: 48-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Personalforvaltning: 48-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Kompetanseutvikling: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Mangfoldsledelse og konkurransekraft: 72-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Permitteringer og avslutning av arbeidsforhold: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.

 

 

Etter å ha fullført denne utdannelsen vil det åpne seg arbeidsmuligheter i ulike bransjer, da temaene er aktuelle for ledere og HR i de aller fleste virksomheter. Utdanningen kan gi jobbmuligheter i ulike funksjoner og roller som HR-medarbeider/-konsulent/-leder, rekrutterer, researcher, personalkonsulent i vikarbyrå, gründer, samt som leder på ulike nivå i bransjer med et mangfoldig arbeidsmiljø. Utdanningen er også relevant for tillitsvalgte eller andre med lignende verv på arbeidsplassen.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøven, med minst B1 på alle fire delprøver.

Overordnede kunnskaper

Kandidaten:

 • Har innsikt i HR rollens ansvar og medvirkning til å skape et anstendig arbeidsliv
 • Har kjennskap til helheten i et arbeidsforhold fra rekruttering til avslutning, og har forståelse for viktigheten av ivaretakelsen av medarbeidere både juridisk, psykososialt og kulturelt.
 • Har kunnskap om metoder og teknikker for oppstart og avslutning av arbeidsforhold.
 • Har kunnskap om hva mangfold og inkludering er, samt hva det innebærer av plikter, rettigheter og muligheter for en virksomhet.
 • Har kunnskap om livsfasepolitikk
 • Har kjennskap til næringslivets utfordringer og omstillingsbehov knyttet til mangfoldledelse og inkludering.
 • Forstår hvordan mangfold i virksomheten kan bidra til verdiskaping
 • Har innsikt i relevante lover, forskrifter og andre rettskilder, samt regler og styringsdokumenter
 • Har kunnskap om digitale verktøy og teknologiske løsninger innen HR/personal, som bl.a. kan fremme mangfold

Overordnede ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan følge interne rutiner for rekruttering og kompetanseutvikling som bidrar til å sikre mangfold
 • Kan tilrettelegge for oppstart og innføring av nye medarbeidere.
 • Kan følge opp regelverk og prosesser innen arbeidstid, ferie og fravær.
 • Kan anvende kunnskap om inkludering og mangfoldledelse s legge føringer for en god og inkluderende organisasjonskultur
 • Kan bidra til å gjennomfør avslutninger av arbeidsforhold ihht arbeidsrett og god praksis.
 • Kan anvende og etterspørre digitale verktøy for å sikre ivaretakelse av ansatte og tilhørende prosesser, som også legger til rette for større mangfold og kulturutvikling
 • Kan finne relevant fagstoff og informasjon for oppdatering av egen fagkunnskap
 • Kan gjennom sin praksis bidra til å nå bærekraftmålene om mindre ulikhet, mer likestilling og et anstendig arbeidsliv for alle

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan bruke mangfoldkompetanse til å være bevisst på rutiner i forbindelse med rekruttering
 • Har en systematisk tilnærming for å ivareta et inkluderende arbeidsmiljø
 • Har forståelse for viktigheten av kontinuerlig kompetanseutvikling for virksomhetens konkurransekraft og medarbeideres motivasjon
 • Forstå hvordan mangfold i virksomheten gir verdiskaping og økt konkurransekraft
 • Kan i sine oppgaver utøve etisk og faglig vurdering, og søke juridisk bistand eller seniorkompetanse ved behov
 • Kjenne til hvordan digitale verktøy kan bistå til god kvalitet og effektivitet i ulike prosesser innen rekruttering, kompetanseutvikling og personaladministrasjon
 • Har forståelse for bærekraft- og integreringspolitikkens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspekti

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

 

  • Rett person på rett plass. 2. utg.
   ISBN: 9788205478237
  • Organisasjonskultur. 5.utg.
   ISBN: 9788215042930
  • Nyansattes organisasjonssosialisering – perspektiver og læringsstrategier. 1. utg.
   ISBN: 9788245019872
  • HR-boka. 2. utg.
   ISBN: 9788205524484
  • Strategisk kompetanseledelse. 4. utg.
   ISBN: 9788245035230
  • Kompetanseutvikling som virker. Fra læring til implementering. 1. utg.
   ISBN: 9788215052632