For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Juridisk kontormedarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 46 100,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Er du interessert i jus og ønsker å jobbe med juridisk kontorarbeid? Juridisk kontormedarbeider er en kort yrkesrettet utdanning hvor du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning. Nytt revidert innhold og pensum vil være klart i løpet av høsten 2023. Ønsker du beskjed når du kan starte på utdannelsen? Legg igjen mailadressen din i skjemaet under, så holder vi deg oppdatert.

Meld din interesse


Hva lærer du med fagskolen Juridisk kontormedarbeieder? 

Gjennom utdanningen vil du lære deg de verktøyene du trenger for å kunne utføre kontorarbeid innen den juridiske bransjen. I løpet av nettstudiet vil du blant annet lære om enkelte juridiske emner, relevant programvare, kontorrutiner, bransjerelevante verktøy, bransjeetikk og prosjektsamarbeid. 

I den juridiske kontorbransjen er det viktig å beherske IT-verktøy, herunder blant annet Office-pakken. Du lærer å en rekke bransjerelevante programvarer og verktøy for å kunne utføre arbeid og samarbeid på avstand. 

Etter endt utdanning er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i for eksempel forliksråd, bransjeforeninger eller fagforeninger. Utdanningen gir en grunnleggende forståelse for kontoradministrative arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot en slik stilling.

Dette får du:

 • Bransjerelevante emner hvor du aktivt vil jobbe mot virksomheter i bransjen
 • Møte med eksterne forelesere
 • Arbeidslivstilknytning
 • I emnet Prosjekt, vil du i samarbeid med medstudenter kunne velge å jobbe aktivt mot bransjen
 • Lære å bruke Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler
 • Lære grunnleggende juridisk metode

Jobbmuligheter som juridisk kontormedarbeider

Utdanningen Juridisk kontormedarbeider kvalifiserer deg til flere spennende stillinger. Våre tidligere studenter har jobber hos forliksråd, fagforeninger og bransjeforeninger, og fått titler som juridisk kontormedarbeider, kontormedarbeider, sekretær og administrasjonsmedarbeider. 

Videre studiemuligheter etter Juridisk kontormedarbeider utdanning

Ga Juridisk kontormedarbeider mersmak? Fordyp deg mer i fagfeltet og fortsett på de to siste semestrene av utdanningen Advokatsekretær. Utdanningen gir nye 30 studiepoeng og går blant annet mer i dybden i advokatbransjen og jusfaget. Med dette nettstudiet vil du få en unik mulighet til å løse bransjerelevante oppgaver i samarbeid med advokatbransjen - noe som gir verdifull erfaring og kompetanse. 

 

Endringer på utdannelsen kan forekomme. Endelig studieplan og bokliste vil være klar senest 3 uker innen studiestart. 

I dette emnet får du kunnskap om relevante programvarer i kontorbransjen. Du vil lære om hvordan virksomheten kan benytte en rekke av dagens programvarer til å kommuniser, planlegge og produsere viktig informasjon.  

Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante hardware, programvarer og IT-løsninger slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre emner på studiet, som eksempelvis juridiske utdrag i emnet, Jus saksgang og dokumenter. I juridisk kontorbransje er Windows det klart dominerende operativsystemet og undervisningen gjøres med Windows versjoner av programvarene. Du vil gjennom kjennskap til relevante IT-verktøy kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene. 

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I Kontoradministrasjon 1, vil du få kjennskap til generelle arbeidsoppgaver ved et kontor. Videre vil vi se på viktigheten av et godt og klart språk. Det er viktig at du som ansatt i juridisk bransje, er god i rettskrivning og har et variert språk, slik at budskapet fremstilles og oppfattes på en presis måte.

Vi vil også se på hva som utgjør god kundeservice, etikk og klientbehandling.  

Du vil også bli kjent med hvilke bransjerelevante aktører som kan være aktuelle arbeidsgivere. Vi vil se på advokatkontoret og de ulike arbeidsoppgavene som ligger til ulike stillinger.  

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
142
Studiepoeng:
5 poeng

Du vil her lære hvordan du effektivt benytter blant annet Lovdata Pro, Rettsdata og Juridika. Dette er viktig slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling.

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I Jus, saksgang og dokumenter får du innføring i jus og juridisk metode. Du får kjennskap til hvordan jus som fagområde fungerer, og blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner. 

Et sentralt element er å forstå rettskildenes betydning på det juridiske fagfeltet. 

Emnene i JSD er pr. i dag*:  

 • Juridisk metode 
 • Domstolene
 • Avtalerett 
 • Kjøpsrett 
 • Husleierett 
 • Arbeidsrett  
 • Erstatningsrett 
 • Selskapsrett
 • Forvaltningsrett 
 • Advokatetikk 

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
284
Studiepoeng:
10 poeng

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave, som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen må godkjennes av foreleser.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål, og dere skal lære om både prosjekt som arbeidsform og presentasjonsteknikk. Formålet med emnet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et tverrfaglig prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker prosjekt som arbeidsform, både under planlegging, gjennomføring, sluttleveranse og evaluering.

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
160
Studiepoeng:
5 poeng

Utdanningen som Juridisk kontormedarbeider tilbys via nettstudier over to semestre som deltidsstudier.

Nytt revidert innhold og pensum vil være klart i løpet av høsten 2023. Ønsker du beskjed når du kan starte på utdannelsen? Legg igjen mailadressen din i skjemaet under, så holder vi deg oppdatert.

Meld din interesse


 

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Eksamen gjennomføres på nett.

Eksamensform: Skriftlig der annet ikke er spesifisert i studieplanen

Eksamenstid: ca. 4 timers arbeidsbelastning over 24 timer der ikke annet er spesifisert i studieplanen.

Det er et krav at man har bestått alle emnene og eventuelle arbeidskrav for å få utstedt vitnemål.

Vurderingen av ev. arbeidskrav er bestått/ikke bestått. Det tas forbehold om endringer.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Kontoradministrasjon
 2. Bransjeverktøy
 3. Jus, saksgang og dokumenter
 4. Prosjektvurdering

*Det tas forbehold om endringer

All informasjon om eksamen.

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. Utdanningen gir en grunnleggende forståelse for kontoradministrative arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot en slik stilling.

Med en juridisk kontorfaglig utdanning har du flere muligheter. Det vil være aktuelt å søke for eksempel resepsjonsstillinger og enklere saksbehandling i juridiske virksomheter.

Eksempler på relevante virksomheter: 

 • Forliksråd 
 • Fagforeninger 
 • Bransjeforeninger 

Eksempler på stillingstitler: 

 • Juridisk kontormedarbeider
 • Kontormedarbeider
 • Sekretær 
 • Administrasjonsmedarbeider  

Utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, tilsvarer første semester av utdanningen, Advokatsekretær. Du kan derfor gå videre på studiet Advokatsekretær, hvor du lærer om flere juridiske emner, om sentrale emner knyttet til kontoroppgaver ved et advokatkontor samt flere juridiske skriv.

Overordnede kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om juridisk metode, sentrale begrep og temaer innenfor privat rett og offentlig rett
 • har kunnskap om sentrale prinsipper for god advokatskikk, etikk og krav til kvalitet
 • kjenner til relevante lover og regelverk
 • har kunnskap om arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling ved domstoler, advokatfirma og andre juridiske virksomheter samt forstår prinsippene for klientbehandling og kundeservice
 • har kunnskap om juridisk forretningskorrespondanse
 • har kunnskap om relevante elektroniske systemløsninger og verktøy som kan brukes av advokatkontor, domstoler andre juridiske virksomheter
 • har kunnskap om prosjektteori og hvordan gjennomføre et bransjerelevant prosjekt
 • forstår rettssystemets og jussens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap via relevante trykte- og digitale medier

Overordnede ferdigheter

Studenten:

 • kan kartlegge en situasjon, identifisere juridisk fagfelt og løse konkrete juridiske problemstillinger ved å benytte juridisk metode
 • kan innhente og bearbeide informasjon fra relevante rettskilder, eksempelvis ved bruk av Lovdata Pro
 • kan produsere brev og juridiske dokumenter innenfor de angitte rettsområdene ved å benytte digitale verktøy
 • kan skrive juridisk forretningskorrespondanse på norsk og kjenne til relevant juridisk terminologi på engelsk
 • kan kommunisere faglig korrekt både muntlig og skriftlig
 • kan planlegge og gjennomføre et bransjerelevant prosjekt i et relevant prosjektverktøy
 • kan lokalisere sentrale rettskilder på rettsområder omhandlet i studiet
 • kan anvende bransjerelevante IT-verktøy

Overordnet generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for, og utviklet etiske grunnholdninger knyttet til god advokatskikk og god etikk innenfor juridisk arbeid og advokatbransje
 • kan bygge gode relasjoner internt og med eksterne samarbeidspartnere og kunder/klienter
 • kan utføre juridiske kontoradministrative arbeidsoppgaver avhengig av oppdragsgivers eller kunder/klientens behov
 • kan utvikle, forenkle eller effektivisere arbeidsmetoder innenfor ansvarsområdet
 • har nødvendig kompetanse til å ivareta arbeidsgivers interesser ovenfor kunder/klienter og samarbeidspartnere

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Det gjøres oppmerksom på at pensum har enkelte ressurser som er engelskspråklige. Videre er det på studiet et utvalg av juridiskfaglig terminologi på engelsk som må læres.   

Noen lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg. Enkelte lærebøker er inkludert i studieavgiften. Pensumlisten er klar 3 uker før studiestart.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

 

 • Stor norsk-engelsk juridisk ordbokISBN: 9788200129233
 • En veiledning for studenterISBN: 9788245033731
 • Lov og rett for næringslivet 28. utg.ISBN: 9788245038002

OBS: Endelig bokliste blir klar 3 uker før studiestart.  

Boklisten på siden er derfor kun veiledende.  

Pensum og pensummateriell:

 • Fullstendig liste over pensummateriell fremgår av studieplan ved studiestart
 • LinkedIn Learning - I løpet av studietiden må studenten ha minst 1 måned tilgang (30 dager). Studenten må selv melde seg inn og ut av LinkedIn Learning og evt. individuelle behov utover 30 dager må studenten selv vurdere. 

PC-utstyr

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device og du må på dette studiet ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10 (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere
 • Viktig: pc må støtte minstekrav i Adobes anbefalinger

- Hva gjør en juridisk kontormedarbeider?

Maria, lærer på Juridisk kontormedarbeider

Relaterte studier