For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Juridisk kontormedarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 42 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
11 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Denne fagskoleutdanningen passer for deg som er interessert i en kort utdanning rettet mot juridisk kontorarbeid. Den gir også muligheten til å gå videre på Advokatsekretær (60 studiepoeng).

Juridisk kontormedarbeider utdanningen, gir deg de verktøyene du trenger for å utføre kontorarbeid innen den juridiske bransjen. I løpet av studiet vil du blant annet lære om enkelte juridiske emner, relevant programvare, kontorrutiner, bransjeetikk, prosjektsamarbeid, bransjerelevant regnskap og juridisk engelsk.

I den juridiske kontorbransjen er det viktig å beherske IT-verktøy, herunder blant annet Office-pakken. Du lærer å bruke Teams og Zoom for å kunne utføre arbeid og samarbeid på avstand. Du vil også lære grunnleggende juridisk metode.

Du vil lære deg å bruke Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler.

Arbeidslivstilknytning i studietiden 

I tillegg til bransjerelevante emner i studiet, vil du i løpet av studiet møte eksterne forelesere som legger grunnlaget for arbeidslivstilknytning. Du vil også ha flere oppgaver hvor du aktivt kan jobbe opp mot virksomheter i bransjen. I emnet, Prosjekt, vil du i samarbeid med medstudenter kunne velge å jobbe aktivt mot bransjen.   

Når du har fullført utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, har du mulighet til å fortsette videre på utdanningen, Advokatsekretær. Denne utdanningen gir 60 studiepoeng, og går blant annet enda mer i dybden på advokatbransjen og jusfaget. Hvis du går videre på Advokatsekretær vil du også få en unik mulighet til å løse bransjerelevante oppgaver opp mot, eller i samarbeid med, advokatbransjen - noe som kan gi verdifull erfaring og kompetanse på CV-en.  

 

Gjennomføring:

 • Nettstudier: Denne utdanningen tilbys på deltid (to semestre) som nettstudier med fast oppstart i januar og august - neste studiestart er 25. januar 2022

I dette emnet får du kunnskap om relevante programvarer i kontorbransjen. Du vil lære om hvordan virksomheten kan benytte en rekke av dagens programvarer til å kommuniser, planlegge og produsere viktig informasjon.  

Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante hardware, programvarer og IT-løsninger slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre emner på studiet, som eksempelvis juridiske utdrag i emnet, Jus saksgang og dokumenter. I juridisk kontorbransje er Windows det klart dominerende operativsystemet og undervisningen gjøres med Windows versjoner av programvarene. Du vil gjennom kjennskap til relevante IT-verktøy kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene. 

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I Kontoradministrasjon 1, vil du få kjennskap til generelle arbeidsoppgaver ved et kontor. Videre vil vi se på viktigheten av et godt og klart språk. Det er viktig at du som ansatt i juridisk bransje, er god i rettskrivning og har et variert språk, slik at budskapet fremstilles og oppfattes på en presis måte.

 Vi vil også se på hva som utgjør god kundeservice, etikk og klientbehandling.  

Du vil også bli kjent med hvilke bransjerelevante aktører som kan være aktuelle arbeidsgivere. Vi vil se på advokatkontoret og de ulike arbeidsoppgavene som ligger til ulike stillinger.  

Eksamen: skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
142
Studiepoeng:
5 poeng

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave, som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen må godkjennes av foreleser.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål, og dere skal lære om både prosjekt som arbeidsform og presentasjonsteknikk. Formålet med emnet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et tverrfaglig prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker prosjekt som arbeidsform, både under planlegging, gjennomføring, sluttleveranse og evaluering.

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
142
Studiepoeng:
5 poeng

I emnet Jus, saksgang og dokumenter (JSD) får du kjennskap til hvordan jus som fag fungerer, og du blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner.

Videre vil du blant annet bruke Lovdata Pro, Rettsdata, Juridika og andre rettskildeportaler. Dette er viktig slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling. Et sentralt element er å forstå rettskildenes betydning på det juridiske fagfeltet. 

De som velger å gå videre på studiet, Advokatsekretær, vil blant annet lære om sivil- og straffeprosess, strafferett samt flere juridiske emner og sentrale juridiske dokumenter.

Emnene i JSD er pr. i dag*:

 • Juridisk metode
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Arbeidsrett
 • Pengekrav
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Konkurs

Eksamen: Skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

 

Studietimer:
284
Studiepoeng:
10 poeng

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk i de fleste stillinger. Innen den juridiske bransjen, har det blitt nødvendig å beherske språket. Enkelte virksomheter har også engelsk som obligatorisk språk i intern kommunikasjon, på grunn av et høyt antall engelskspråklige ansatte.

Det er dessuten viktig at du forstår hva fremmedspråklige klienter sier, og at du både skriftlig og muntlig kan kommunisere med disse, og videreformidle budskapet til advokatene/juristene du jobber sammen med.

I Engelsk fokuserer vi på å øke dine kunnskaper om forretningsengelsk og du vil løse oppgaver som utvider ditt juridiske engelskvokabular frem mot skriftlig eksamen.

Eksamen: skriftlig, 2 timer

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
72
Studiepoeng:
2 poeng

Her får du kjennskap til regnskap. Vi starter med selskapslære, regnskapslære og regnskapsføring med en praktisk tilnærming. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer, og du lærer om bokføring, fakturering, kreditnota og inkassorutiner, i tillegg til blant annet timelister, lønnskjøring, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Eksamen: skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
72
Studiepoeng:
3 poeng

Oppstart i januar og august, neste oppstart er 25. januar 2022

TO SEMESTRE, DELTID PÅ NETT

Utdanningen som Juridisk kontormedarbeider tilbys via nettstudier over to semestre som deltidsstudier.

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse.

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse. Det vil være nettsamlinger ca. annenhver uke på ettermiddagen. Samlingene blir tatt opp slik at du kan se de i etterkant om du ikke har mulighet til å delta på disse. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Eksamen gjennomføres på nett.

Eksamensform: Skriftlig

Eksamenstid: ca. 4 timers arbeidsbelastning over 24 timer der ikke annet er spesifisert i studieplanen.

Det er et krav at man har bestått alle emnene og eventuelle arbeidskrav for å få utstedt vitnemål.

Vurderingen av ev. arbeidskrav er bestått/ikke bestått. Det tas forbehold om endringer.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus, saksgang og dokumenter (skriftlig, 4 timer)
 2. Kontoradministrasjon (skriftlig, 4 timer)
 3. Regnskap (skriftlig, 4 timer)
 4. Engelsk (skriftlig. 2 timer)
 5. Prosjektvurdering

*Det tas forbehold om endringer

All informasjon om eksamen.

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. Utdanningen gir en grunnleggende forståelse for kontoradministrative arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot en slik stilling.

Med en juridisk kontorfaglig utdanning har du flere muligheter. Det vil være aktuelt å søke for eksempel resepsjonsstillinger og enklere saksbehandling i juridiske virksomheter.

Eksempler på relevante virksomheter: 

 • Forliksråd 
 • Fagforeninger 
 • Bransjeforeninger 

Eksempler på stillingstitler: 

 • Juridisk kontormedarbeider
 • Kontormedarbeider
 • Sekretær 
 • Administrasjonsmedarbeider  

Utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, tilsvarer første semester av utdanningen, Advokatsekretær. Du kan derfor gå videre på studiet Advokatsekretær, hvor du lærer om flere juridiske emner, om sentrale emner knyttet til kontoroppgaver ved et advokatkontor samt flere juridiske skriv.

Overordnede kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om juridisk metode, juridiske grunnbegrep og sentrale temaer innenfor privat rett
 • har kunnskap om sentrale prinsipper for god advokatskikk, etikk og krav til kvalitet
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for advokatbransjen
 • har kunnskap om arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i et advokatfirma og forstår prinsippene for klientbehandling og kundeservice
 • har kunnskap om juridisk forretningskorrespondanse, både på norsk og engelsk
 • har kunnskap om hvordan elektroniske systemløsninger og verktøy kan brukes av advokatkontor
 • har   kunnskap   om   klient- og   saksbehandlingsverktøy   ment   for   kontoradministrasjon   og   dokumenthåndtering
 • har kunnskap om bruk av et regnskapssystem/regnskapsprogram for advokatbransjen
 • har  kunnskap  om  hvordan  programvare  kan  effektivisere  utførelsen  av regnskapsoppgaver  for  advokatbransjen
 • har  kunnskap  om  prosjektteori  og  hvordan  gjennomføre  et  prosjekt  i  overenstemmelse med relevant prosjektstyringsverktøy, eksempelvis «Prosjektveiviseren» utarbeidet av DIFI
 • forstår rettssystemets og jussens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap via relevante trykte- og digitale medier

 

Overordnede ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge en situasjon, identifisere den juridiske problemstillingen og i samarbeid med advokat/jurist løse denne ved å benytte juridisk metode, samt kunne forklare sentrale juridiske begrep og uttrykk
 • kan, i samarbeid med advokaten/juristen, anvende faglig kunnskap innenfor jusen på praktiske og teoretiske problemstillinger, samt relevante lover på rettsområder innenfor privat og offentlig rett
 • har tilegnet seg ferdigheter for selvstendig innhenting og bearbeiding av informasjon fra juridiske kilder, blant annet ved hjelp av Lovdata Pro
 • kan produsere brev og juridiske dokumenter, også via diktafon, innenfor de angitte rettsområdene ved å benytte tekstbehandler og dokumentmalprogram
 • kan anvende regnskapssystem for å utføre enklere bransjerelaterte lønn og regnskapsoppgaver
 • kan skrive juridisk forretningskorrespondanse på norsk og engelsk
 • kan kommunisere faglig korrekt på engelsk, både muntlig og skriftlig
 • kan finne informasjon og fagstoff ved bruk av Lovdata Pro og andre relevante papirbaserte og elektroniske kilder
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt i overenstemmelse med relevant prosjektverktøy, eksempelvis «Prosjektveiviseren» utarbeidet av DIFI

Overordnet generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for, og utviklet etiske grunnholdninger knyttet til god advokatskikk og god etikk innenfor juridisk arbeid og advokatbransjen
 • kan bygge gode relasjoner internt og med eksterne samarbeidspartnere og kunder/klienter
 • kan utføre juridiske kontoradministrative arbeidsoppgaver avhengig av oppdragsgivers eller kunder/klientens behov
 • kan utvikle, forenkle eller effektivisere arbeidsmetoder innenfor ansvarsområdet
 • har nødvendig kompetanse til å ivareta arbeidsgivers interesser ovenfor kunder/klienter, publikum og samarbeidspartnere

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Det gjøres oppmerksom på at studiet inneholder engelsk på et nivå over videregående. 

 

Kr 42.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg. Enkelte lærebøker er inkludert i studieavgiften. Pensumlisten er klar 3 uker før studiestart.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

 

 • Stor norsk-engelsk juridisk ordbokISBN: 9788200129233
 • En veiledning for studenterISBN: 9788245033731
 • Grunnleggende regnskap: En oversiktISBN: 9788205510784
 • Lov og rett for næringslivet 28. utg.ISBN: 9788245038002

Studieplan, pensum og pensummateriell revideres i samråd med bransjen i forkant av hver semesterstart og gjøres tilgjengelig for studenter på Canvas i forbindelse med studiestart.

Pensum og pensummateriell:

 • Pensumlisten over bøker som kan kjøpes hos Akademika publiseres for studenter ca. 3 uker før studiestart
 • Fullstendig liste over pensummateriell fremgår av studieplan ved studiestart
 • LinkedIn Learning - I løpet av studietiden må studenten ha minst 1 måned tilgang (30 dager). Studenten må selv melde seg inn og ut av LinkedIn Learning og evt. individuelle behov utover 30 dager må studenten selv vurdere. 

PC-utstyr

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device og du må på dette studiet ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10 (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere
 • Viktig: pc må støtte minstekrav i Adobes anbefalinger

- Hva gjør en juridisk kontormedarbeider?

Maria, lærer på Juridisk kontormedarbeider