For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Prosjektlederskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 34 500,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
18

Prosjektledelse er et omfattende fagfelt som krever systematikk og kunnskap. Prosjektlederskolen passer for deg som ønsker å jobbe som prosjektleder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Prosjektledelse er et eget fagfelt som krever systematikk og kunnskap. Prosjektlederskolen passer for deg som ønsker jobb innen prosjektledelse, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Behovet er stort for ledere og ansatte med nødvendig kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere små og store prosjekter. Prosjektlederskolen gir deg relevant kunnskap om når det er hensiktsmessig å prosjektorganisere arbeidet, hvordan arbeidet kan organiseres og hvilken organisering som bør benyttes.

NB! Merk at prosjektverktøyet MS Project ikke kan lastes ned og brukes på Mac. 

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Kommunikasjon handler om samspillet mellom sender og mottaker, og om hvordan en prosjektleder burde kommunisere med medarbeidere i prosjektet, i linjeorganisasjonen og med andre interessenter.

I emnet inngår kommunikasjonsmodeller og viktig teori knyttet til kommunikasjonsfaget. Videre omhandler faget møteledelse og utarbeidelse av viktige dokumenter på arbeidsplassen, samt planlegging og gjennomføring av en presentasjon tilpasset en gitt målgruppe.

Gjennom arbeidet med faget skal studenten bli i stand til å kommunisere effektivt med medarbeidere i prosjektet, i linjeorganisasjonen og med andre interessenter.

Det er ikke mange andre områder som er så viktig for et prosjekt som god kommunikasjon mellom aktørene. Gjennom dette kurset får du en grundig gjennomgang av god prosjektkommunikasjon, inkl:

 • Forholdet mellom kommunikasjon og informasjon
 • Kommunikasjonsmodellen
 • Forstyrrelser i kommunikasjonen
 • Teknikker for å lytte og tilbakemelde og for å presentere et budskap
 • Kommunikasjon i prosjektarbeid
 • Bruksområder for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Kommunikasjon i ulike situasjoner i prosjektarbeidet
 • Rapporter, notater og møteprotokoller
 • Møteledelse

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Teamarbeid dreier seg om gruppesamarbeid, arbeidsledelse og organisasjonsformer. Videre omfatter faget delegering av arbeidsoppgaver, tilrettelegging av et godt arbeidsmiljø, sammensetning av ulike grupper, håndtering av konflikter i gruppen og arbeidsledelse innenfor gruppen eller teamet.

Godt teamarbeid kan utgjøre forskjellen på suksess eller fiasko. Det vil derfor aldri være bortkastet å sette seg grundig inn i teamarbeidets egen dynamikk. Her kan du lære hvordan du får en gruppe mennesker til å arbeide mest mulig effektivt for felles mål.

 • Grupper og team
 • Arbeidsoppgaver som egner seg for teamarbeid
 • Sammensetning av team
 • Intern rollefordeling og samspill
 • Lagånd og lagadferd
 • Delegering
 • Arbeidsmiljø
 • Konflikthåndtering
 • Prosjektlederens stilling i bedriftsorganisasjonen

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Teamutvikling dreier seg om hvordan man skal trene, lede og utvikle periodiske og faste team. Videre omfatter faget utvikling av gruppens lagånd og identitet, prosessledelse, problemløsning i gruppen samt coaching av et team.

Gulrot eller pisk - hvordan får du teamet ditt til å fungere optimalt? Gjennom dette kurset får du et godt innblikk i hvordan du motiverer og leder deltagerne.

 • Team som suksessfaktor
 • Utvikling av lagånd og lagadferd
 • Prosjektlederens rolle i videreutviklingen av prosjektmedarbeiderne
 • Strukturert og bevisst bruk av personlig veiledning eller coaching

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Faget Prosjektledelse handler om å bygge kunnskaper om og ferdigheter i organisering av prosjektarbeid, samt metoder og oppgaver egnet for prosjektarbeidsformen. Videre omfatter faget kunnskap om aktiv deltakelse i og ledelse av prosjekter. Dette er et fag du kan ta som nettstudier ved siden av din daglige jobb.

Prosjektledelse er en omfattende oppgave. Her får du en grundig innføring i de sentrale arbeidsoppgavene.

 • Prosjekt og prosjektorganisering
 • Oppgaver som egner seg for denne arbeidsformen
 • Forutsetninger for å lykkes med et prosjekt
 • Forholdet mellom basisorganisasjonen og prosjektet
 • Fremgangsmåte for planlegging, styring og gjennomføring av et prosjekt
 • Sammensetning av prosjektgruppe
 • Kommunikasjon med oppdragsgiver

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

I dette kurset benyttes verdens ledende prosjektstyringsverktøy MS Project. Du lærer å legge inn aktiviteter, ressurser, kostnader og å skrive ut prosjektrapporter.

Emnet gjennomgår følgende områder innen målrettet prosjektstyring:

 • Innledning og oppbygging av prosjektet
 • Overordnet og detaljplanlegging
 • Oppfølging av prosjektet

Læringsutbyttet fra denne modulen er relevant i en rekke bransjer og type bedrifter.

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Prosjektøkonomi omfatter grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring. Videre omfatter faget grunnleggende forståelse for hvordan økonomifaget inngår som en sentral del et prosjektarbeid.

Det er ikke bare fremdriften som skal holdes i ørene. Prosjektøkonomien står helt sentralt i etthvert prosjekt. Her får du nyttig kunnskap om hvordan du best skal beholde kontrollen.

 • Grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse
 • Økonomisk planlegging og økonomistyring
 • Økonomifagets plass i prosjektarbeidet
 • Investeringskalkyler
 • Budsjettarbeid knyttet til et prosjektarbeid
 • Enkel budsjettkontroll

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Kunnskaper:

 • Kunnskaper om begreper, prosesser og modeller innen kommunikasjon, økonomi og teamarbeid generelt og i prosjekter spesielt
 • Innsikt i relevant regelverk og standardarder for prosjektorganisering, avtaler som regulerer forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder samt krav til sammenheng mellom kvalitet, pris og tidsbruk
 • Kunnskaper om prosjektets rolle og funksjon i forskjellige type organisasjoner
 • Kunne oppdatere prosjektfaglig kunnskap
 • Forståelse for betydningen av prosjektorganisering – og gjennomføring av oppgaver i et samfunns –og verdiskapnings perspektiv
 • Kunnskaper om krav til kvalitet, kostnad og tidsbruk og deres sammenheng i prosjektarbeid/ betydning for verdiskapningen i et samfunnsperspektiv

 Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglige teknikker for økonomistyring, budsjettering og kostnadskontroll i prosjekter både på teoretisk funderte prosjekter og i praksis
 • Kunne finne fagstoff som er relevant for en prosjektfaglig problemstilling
 • Beherske bruken av et elektronisk prosjektstyringsverktøy til å organisere og følge opp et prosjekt
 • Kjenne igjen oppgaver som egner seg for prosjektorganisering og kunne organisere disse som prosjekter

Generell kompetanse:

 • Forståelse for prosjektfaglige prinsipper
 • Utviklet en etisk grunnholdning til hvorledes prosjektlederen kan utvikle lagånd og lagatferd og systematisk videreutvikle sine medarbeidere gjennom strukturert og bevisst bruk av personlig veiledning/coaching
 • Kunne utføre og lede prosjektfaglige oppgaver i forståelse med prosjekteier og øvrige interessenter, både interne og eksterne
 • Gjennom riktig kommunikasjon bygge relasjoner til prosjektgruppen, prosjekteier og andre interessenter, interne og eksterne
 • Forståelse for prosjektfaglige prinsipper og arbeidsmetoder og kunne vurdere om en oppgave egner seg for prosjektorganisering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Det anbefales at du har yrkeserfaring som arbeids- eller mellomleder.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-