For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Saksbehandler

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 44 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Ønsker du en kort utdannelse hvor du kan gå rett ut i jobb? NKIs Saksbehandler utdanning er praktisk rettet og kvalifiserer deg til flere spennende jobber som saksbehandler i offentlig forvaltning.

Hva lærer du med NKIs Saksbehandler utdanning?

Dette er en saksbehandler utdanning på nett, som er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser for arbeidsgiver. Utdanningen retter seg primært mot saksbehandling i offentlig forvaltning og gir deg kunnskap om både statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkiv.

Dette får du:

 • Lærer å vurdere om offentlige vedtak oppfyller kravet til forsvarlig saksbehandling i henhold til forvaltningsloven
 • Nødvendig kompetanse innen bruk av bransjerelevante programvarer samt kjennskap til saks- og arkivsystem
 • Forelesere er jurister og advokater med faktisk bakgrunn som saksbehandlere

 

Du lærer også om habilitet og taushetsplikt, hvordan forvaltningen skal legge til rette for at partene skal kunne ivareta sitt eget beste, samt prosesser ved klagebehandling. Du vil lære og forstå verdien av juridisk metode ved løsning av juridiske spørsmål, samt få innblikk i hvordan kommunikasjon påvirker din rolle som saksbehandler.

Fagskolen gir deg også nødvendig kompetanse innen bruk av bransjerelevante programvarer, samt kjennskap til saks- og arkivsystem. Sistnevnte er en forutsetning for å kunne arbeide med saksbehandling i offentlig forvaltning. Foreleserne er jurister og advokater med faktisk bakgrunn som saksbehandlere. Dette er helt nødvendig for at du som student på best mulig måte skal få knyttet sammen det teoretiske med de praktiske sidene ved å saksbehandle.

Jobbmuligheter etter utdannelsen Saksbehandler

Fagskolen Saksbehandler vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innenfor flere sektorer. På grunn av den praktiske tilnærmingen i utdannelsen vil du kunne gå rett ut i en operativ stilling. Mange av våre tidligere studenter har fått jobb innenfor flere forskjellige sektorer og oppnådd titler som organisasjonsrådgiver, sekretær, konsulent, saksbehandler, kontormedarbeider, administrasjonskosnulent/medarbeider. Eksempler på områder du kan jobbe innenfor etter endt utdanning kan være: 

 • Helse
 • Eldreomsorg
 • Utdanning
 • Plan- og bygningsrett
 • Utlendingsrett
 • Miljørett

Saksbehandler nettstudium 

Denne utdannelsen gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben som saksbehandler. Du kan studere fra hvor du vil, og når du vil. Ta Saksbehandler nettstudie på deltid over nett slik at du kan kombinere utdannelsen ved siden av jobb eller annet. Nettsamlingene vil foregå på kveldstid og vil bli tatt opp slik at du kan se de når det passer deg. 

 • Neste studiestart er i januar 2023, søk nå for å sikre deg en plass! 

Videre studiemuligheter etter utdannelsen Saksbehandler

Vi tilbyr en rekke kompetansehevende kurs og fagskoler som kan gjøre deg enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Her er noen nettkurs og utdannelser som kan kombineres med Saksbehandler: 

 • Arbeidslederskolen baserer seg på praktiske og relevante situasjoner fra arbeidslivet, og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder.
 • Relasjonsledelse handler om å skape resultater gjennom sterke relasjoner. Du vil lære om ledelsesteori og det å skape resultater gjennom gode relasjoner. 
 • Kvalitet og internkontroll - du vil lære om kvalitet og kvalitetsstyring for å kunne utvikle aktuelle rutiner for arbeid innen ditt fagfelt. Du vil få en grundig innføring i begrepene ledelse, kvalitetsledelse og organisasjonsutvikling.

I dette emnet får du kunnskap om relevante programvarer i kontorbransjen. Du vil lære om hvordan virksomheten kan benytte relevante programvarer til å kommuniser, planlegge og produsere viktig informasjon.  

 

Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante hardware, programvarer og IT-løsninger slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre emner på studiet.

I juridisk kontorbransje er Windows det klart dominerende operativsystemet og undervisningen gjøres med Windows versjoner av programvarene. Du vil gjennom kjennskap til relevante IT-verktøy kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene. 

Eksamen: skriftlig, 24 timer

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet lærer du om de sentrale styringsorganene i statsforfatningen, slik som Stortinget, Kongen i statsråd/regjeringen, Høyesterett og domstolene, samt Riksrett. Emnet tar for seg det rettslige forholdet mellom statsmaktene. I tillegg får du kjennskap til det politiske systemet med demokrati, stemmerett, valg og nominasjon.

Forvaltningen er delt inn i ulike forvaltningsnivåer med statsforvaltningen, fylkeskommunene og kommunene. Emnet gir deg kunnskap om sentrale organer og deres rolle og betydning for forvaltningsapparatet, som f.eks. Sivilombudsmannen, Fylkesmannen, Riksrevisjonen, ulike departementer, direktorater, etater, tilsyn, nemnder og ombud. I tillegg omfatter emnet et blikk på kommunestyret, fylkestinget, formannskapet, byrådet, fylkesutvalget, ordfører og kommunedirektør.

I emnet har vi også en studieenhet rettet mot selve saksbehandlerrollen, hvor vi fokuserer på kundeperspektivet, etikk, moral og ikke minst arbeid for å forhindre korrupsjon i offentlig forvaltning. I tillegg ser vi på viktigheten av et godt språk og presis kommunikasjon.

Eksamen: skriftlig, 24 timer

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet lærer du om de generelle saksbehandlingsreglene som gjelder ved nær all saksbehandling i offentlig forvaltning. Innledningsvis starter vi med å se nærmere på de ulike rettskildekategoriene for å gi deg grunnleggende kunnskap om juridisk metode.

Hoveddelen av emnet er å lære om selve saksbehandlingsreglene og kunne arbeide på en lovlig og prosessøkonomisk måte frem mot et riktig og gyldig vedtak. Videre vil du bli kjent med hvordan vedtak skal utformes samt forstå viktigheten av en forsvarlig saksbehandling gjennom hele arbeidsprosessen, også etter at vedtaket er fattet.

Saksbehandlingsreglene omfatter blant annet regler om inhabilitet, veiledningsplikten, saksbehandlingstid, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt, partsinnsyn samt formregler knyttet til selve vedtaket. I tillegg vil du lære om saksbehandlingsregler for forskrifter.

Videre skal vi gjennomgå klagebehandlingsprosessen, endring og omgjøring av vedtak, samt virkningen av saksbehandlingsfeil. Du lærer også om offentleglova, som er loven andre enn partene i saken må benytte, for å få innsyns i saken, som f.eks. media og andre interesserte.

Det blir også fokus på grunnleggende forvaltningsprinsipper som legalitetsprinsippet, kontradiksjonsprinsippet og forsvarlig saksbehandling herunder myndighetsoverskridelse.

Til slutt vil emnet ta for seg noen utvalgte rettsområder for å vise saksbehandlingsprinsipp i et større rettslig perspektiv. Vi benytter Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata samt Juridika for å finne lover og andre rettskilder på en rask og effektiv måte.

Eksamen: skriftlig, 24 timer

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
293
Studiepoeng:
10 poeng

I løpet av utdanningen vil det gjennomføres et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt, relevant tema som godkjennes av foreleser.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal ta opp saksbehandlingsprosessen og vise juridiske ferdigheter innenfor valgt problemstilling. Emnet er derfor tverrfaglig, hvor det vil være rom for å vise frem ferdigheter i emnene forvaltning- og saksgang, juridiske emner og arkiv.

Eksamen: Gruppefremføring samt skriftlig innlevering av prosjektarbeid

*Det tas forbehold om endringer

 

Studietimer:
160
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet Arkiv og prosessverktøy, omhandler prinsipper og regler som gjelder for arkivering og journalføring i offentlig forvaltning. Arkivering er avgjørende for at forvaltningen skal kunne dokumentere, og bevise for ettertiden, de vurderinger som ble gjort og de vedtak som ble fattet.

Det blir fokus på behandling av dokumenter, e-post og SMS i et elektronisk arkiv. Det er helt avgjørende at en saksbehandler kjenner til reglene for arkivering, og følger virksomhetens interne rutiner.

Du lærer grunnleggende arkivregler og arkivoppgaver ved bruk av relevant programvare, p.t. Public 360. For å kunne arbeide som saksbehandler i offentlig forvaltning er det et absolutt og lovpålagt krav at du forholder deg til arkivreglene. Herunder må du også være i stand til å benytte et saks- og arkivsystem. Hos oss vil du få mulighet til å trene på saksbehandlers praktiske arbeidsoppgaver knyttet til et slik arkiv og prosessverktøy. Public 360 benyttes blant annet på flere universiteter og høyskoler, i fylkeskommuner, helseforetak og i Lånekassen. Systemløsning kan oppdateres.

Eksamen: skriftlig, 24 timer

*Det tas forbehold om endringer.

 

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

Neste studiestart er i januar 2023, søk nå for å sikre deg en plass! 

TO SEMESTRE, DELTID PÅ NETT

Normert studietid er 12 måneder (deltid) på å gjennomføre utdanningen. 

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse.

 

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse. Det vil være nettsamlinger ca. annenhver uke. Forelesningsinnhold fra nettmøter blir tatt opp slik at du kan se dette i etterkant. Enkelte nettmøter/deler av nettmøter vil være studieaktiviteter hvor du og dine medstudenter diskuterer spørsmål og løser oppgaver.  

I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Det vil være en emnetest i hvert emne som vil gi deg en indikasjon på hva du bør fokusere på for å lykkes best mulig på eksamen.

Overordnede kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om sentrale temaer og arbeidsoppgaver innenfor saksbehandling, samt administrasjon av saksdokumenter, både i offentlig forvaltning og privat næringsliv
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor saksbehandling
 • har kunnskap om sentrale regler og juridiske emner knyttet til saksbehandling
 • har innsikt i hvordan stat, fylkeskommuner og kommuner er organisert og deres viktigste arbeidsoppgaver
 • har kunnskap om hvordan elektroniske systemløsninger og IT-baserte verktøy kan brukes i saksbehandling, kjenne til nytteverdien av disse, både for gjeldende avdeling og på tvers av organisasjonen
 • har kunnskap om hvordan juridiske spørsmål løses ved hjelp av juridisk metode  og vet hvordan en skal finne frem i ulike rettskilder ved bruk av Lovdata Pro
 • har kunnskap om god språkbruk og hensiktsmessig kommunikasjon med publikum
 • har kunnskap om de viktigste generelle saksbehandlingsreglene for forvaltningen og kjenner igjen tilsvarende forventninger til saksbehandlere i privat næringsliv
 • har kunnskap om prosjektarbeid

Overordnede ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende juridisk metode for å løse juridiske praktiske og teoretiske problemstillinger samt kunne forklare sentrale juridiske begrep og uttrykk
 • kan beskrive sammenhengen og forskjellen mellom politiske og administrative styringsorgan i offentlig sektor, samt kunne beskrive type funksjon og plassering i organisasjonen
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, med fokus på nøyaktighet, innenfor saksbehandlingsområdet
 • kan arbeide selvstendig og i team, og oppnå reell handlingsevne i praktisk saksbehandling, herunder sette opp konkrete arbeidsplaner og fordele arbeidsoppgaver
 • kan gjennomføre, som prosjektleder eller som prosjektmedarbeider, et enkelt prosjekt
 • kan anvende og arbeide selvstendig med saksbehandlingsverktøy, arkivsystemer og andre relevante IT-baserte verktøy som brukes av saksbehandlere
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en problemstilling innenfor saksbehandlerområdet
 • kan kartlegge/identifisere en situasjon eller juridisk problemstillinger innenfor saksbehandlingsområdet, og evne å se behov for iverksetting av tiltak
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor saksbehandlingsområdet og relevante juridiske emner

 

Overordnet generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for og utviklet etisk grunnholdning til yrkes- og bransjeetiske prinsipper for saksbehandlerrollen
 • har kunnskap om etiske retningslinjer som gjøres gjeldende for stat, fylkeskommuner og kommuner
 • kan følge de til enhver tid gjeldende generelle regler for saksbehandling, samt kan finne frem relevante særregler for spesifikke områder
 • kan samarbeide og bygge relasjoner på tvers av sitt eget fagområde innenfor foretaket, men også mot eksterne interesser, myndigheter og målgrupper
 • kan utvikle hensiktsmessige arbeidsmetoder innenfor gjeldende saksbehandlingsregler
 • kan vise forståelse og respekt for saksbehandlerrollens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Saksbehandlere arbeider innen mange fagområder og utdanningen kan gjøre deg kvalifisert for å jobbe innenfor:

 • helse
 • eldreomsorg
 • utdanning
 • plan- og bygningsrett
 • utlendingsrett
 • miljørett

For å nevne noen områder. 

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

Eksamen gjennomføres på nett.

Eksamensform: Skriftlig

Eksamenstid: ca. 4 timers arbeidsbelastning over 24 timer der ikke annet er spesifisert i studieplanen.

Vurderingen av ev. arbeidskrav er bestått/ikke bestått.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Programvare (skriftlig, 24 timer)
 2. Forvaltning og saksgang (skriftlig, 24 timer)
 3. Juridiske emner (skriftlig, 24 timer)
 4. Arkiv- og prosessverktøy (skriftlig, 24 timer)
 5. Prosjekt (gruppefremføring samt skriftlig innlevering av prosjektarbeid)

Prosjektet vurderes med en samlekarakter av presentasjonen og den skriftlige innleveringen.

Det er et krav om at man har bestått alle emnene, og eventuelle arbeidskrav, for å få utstedt vitnemål.

*Det tas forbehold om endringer

 

 • Fag, etikk og kommunikasjon: For fagskoleutdanningeneISBN: 9788202616625
 • Effektiv saksbehandling: Med elektronisk arkiv og samhandlingISBN: 9788256271580
 • Perspektiver på kommune-Norge : En innføring i kommunalkunnskapISBN: 9788245033410
 • Prosjektarbeid: En veiledning for studenterISBN: 9788245033731
 • Forvaltningsrett i et nøtteskallISBN: 9788205470705

OBS: Endelig bokliste blir klar 3 uker før studiestart.  Boklisten er derfor kun veiledende.  

Studieplan, pensum og pensummateriell revideres i samråd med bransjen i forkant av hver semesterstart og gjøres tilgjengelig for studenter på Canvas i forbindelse med studiestart.

Pensum og pensummateriell:

 • Fullstendig liste over pensummateriell fremgår av studieplan ved studiestart
 • LinkedIn Learning - I løpet av studietiden må studenten ha minst 1 måned tilgang (30 dager). Studenten må selv melde seg inn og ut av LinkedIn Learning og ev. individuelle behov utover 30 dager må studenten selv vurdere. 

 

PC-utstyr:

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device, og på dette studiet må du ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10 (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB (minimum)
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere