For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Saksbehandler

Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Pris:
kr 42 500,-
Studietid:
12 måneder
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Vår fagskoleutdanning, Saksbehandler, er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser. Utdanningen gir deg kunnskap om statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkiv.

På fagskoleutdanningen, Saksbehandler, lærer du å vurdere om vedtak oppfyller kravet til «forsvarlig saksbehandling» i henhold til forvaltningsloven. Du lærer også om habilitet og taushetsplikt, om hvordan forvaltningen skal legge til rette for at partene skal kunne ivareta sitt eget beste og prosesser for klagebehandling. Du vil få trene på å saksbehandle ulike caser, og se på virkelige saker med bruk av juridisk metode og relevant regelverk.  Du får også trening i å bruke programvarer innen saksbehandling og arkiv.

Gjennomføring:

Nettstudier: denne utdanningen tilbys kun som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart august 2021

 

I dette emnet lærer du om de sentrale styringsorganene i statsforfatningen, slik som Stortinget, Kongen i statsråd/regjeringen, Høyesterett og domstolene, samt Riksrett. Emnet tar for seg det rettslige forholdet mellom statsmaktene. I tillegg får du kjennskap til det politiske systemet med demokrati, stemmerett, valg og nominasjon.

Forvaltningen er delt inn i ulike forvaltningsnivåer med statsforvaltningen, fylkeskommunene og kommunene. Emnet gir kunnskap om sentrale organer og deres rolle i forvaltningen, som f.eks. Sivilombudsmannen, Fylkesmannen, Riksrevisjonen, ulike departementer, direktorater, etater, tilsyn, nemnd og ombud. I tillegg omfatter emnet et blikk på kommunestyret, fylkestinget, formannskapet, byrådet, fylkesutvalget, ordfører og kommunedirektør.

I emnet har vi også en studieenhet rettet mot selve saksbehandlerrollen, hvor vi fokuserer på kundeperspektivet, etikk, moral og arbeid for å forhindre korrupsjon, i tillegg til viktigheten av et godt språk og presis kommunikasjon.

*Det tas forbehold om endringer

I dette emnet lærer du om de generelle saksbehandlingsreglene som gjelder ved nær all saksbehandling i offentlig forvaltning. Innledningsvis starter vi med å se nærmere på de ulike rettskildekategoriene, for å gi deg grunnleggende kunnskap om juridisk metode.

Hoveddelen av emnet, er å lære om selve saksbehandlingsreglene og kunne arbeide frem mot et vedtak, utforme vedtaket, samt forstå viktigheten av en forsvarlig saksbehandling gjennom hele arbeidsprosessen.

Saksbehandlingsreglene omfatter blant annet habilitet, veiledningsplikten, saksbehandlingstid, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt, partsinnsyn samt formregler knyttet til selve vedtaket. I tillegg vil du lære om saksbehandlingsprosessen for forskrifter.

Videre skal vi gjennomgå klagebehandlingsprosessen, endring og omgjøring av vedtak, samt virkningen av saksbehandlingsfeil. Du lærer også om offentleglova, som er loven andre enn partene i saken må benytte, for å få innsynsrett i saken, som f.eks. media og andre interesserte.

Det blir også fokus på grunnleggende forvaltningsprinsipper som legalitetsprinsippet, kontradiksjonsprinsippet og forsvarlig saksbehandling derav myndighetsoverskridelse.

Til slutt vil emnet ta for seg noen utvalgte rettsområder for å vise saksbehandlingsprinsipp i et større rettslig perspektiv. Vi benytter Lovdata Pro for å finne lover og andre rettskilder på en rask og effektiv måte.

*Det tas forbehold om endringer

Emnet Arkiv og prosessverktøy, omhandler prinsipper og regler som gjelder for arkivering og journalføring i offentlig forvaltning. Arkivering er avgjørende for at forvaltningen skal kunne dokumentere, og bevise for ettertiden, de vurderinger som ble gjort og de vedtak som ble fattet.

Det blir fokus på behandling av dokumenter, e-post og SMS i et elektronisk arkiv. Det er avgjørende at en saksbehandler kjenner til reglene for arkivering, og følger virksomhetens interne rutiner.

Du lærer grunnleggende arkivregler og arkivoppgaver ved bruk av relevant programvare, p.t. Public 360. Her vil du få trening i saksbehandlers praktiske arbeidsoppgaver knyttet til arkiv og prosessverktøy. Public 360 benyttes blant annet på flere universiteter og høyskoler, i fylkeskommuner, helseforetak og i Lånekassen.

*Det tas forbehold om endringer

Det vil i løpet av utdanningen gjennomføres et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt, relevant tema.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal ta opp saksbehandlingsprosessen og vise juridiske ferdigheter innenfor valgt problemstilling. Emnet er derfor tverrfaglig, hvor det vil være rom for å vise frem ferdigheter i emnene forvaltning- og saksgang, juridiske emner og arkiv.

*Det tas forbehold om endringer

Nettutdanning 2021: Oppstart august (dato ikke satt enda). 

Saksbehandlere arbeider innen mange fagområder og utdanningen kan gjøre deg kvalifisert for å jobbe innenfor:

  • helse
  • eldreomsorg
  • utdanning
  • plan- og bygningsrett
  • utlendingsrett
  • miljørett

For å nevne noen områder. 

Nettutdanning:

Kr 42.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgifter og Office 365. Lærebøker kommer i tillegg, men nytt av året er at enkelte bøker er inkludert i studieavgiften. Endelig pensumliste er klar 3 uker før studiestart.

Utdanningen Saksbehandler er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Det gjennomføres 4 timers skriftlig eksamen i emnene:

  • Forvaltning og saksgang
  • Juridiske emner
  • Arkiv og prosessverktøy

Prosjektet vurderes med en samlekarakter av presentasjonen og den skriftlige innleveringen.

Det er krav om at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

Pensum for oppstart høst 2021 er ikke klart. Det vil være klart senest 3 uker før oppstart.